ARTYKUŁ

Jolanta Szymańska

Hiponatremia – polekowe działanie niepożądane u osób starszych
2019-02-28

DOI: 10.32383/farmpol/116294

Hiponatremia, definiowana jako stężenie sodu w surowicy krwi < 135 mmol/l, jest najczęściej  spotkanym w praktyce klinicznej zaburzeniem gospodarki wodno-elektrolitowej. Hiponatremia występuje  u około 15-20 % pacjentów hospitalizowanych ze wskazań nagłych i nawet do 20% pacjentów w stanie krytycznym. Może prowadzić do szerokiej gamy objawów klinicznych, od łagodnych po ostre, a nawet zagrażające życiu i wiążące się ze zwiększoną śmiertelnością, umieralnością i wydłużeniem czasu hospitalizacji u pacjentów dotkniętych wieloma rożnymi schorzeniami. Pacjenci w podeszłym wieku stanowią grupę wysokiego ryzyka wystąpienia hiponatremii, ponieważ wiek jest silnym niezależnym czynnikiem ryzyka hiponatremii.U starszych pacjentów, w przypadku stosowania leków podejrzewanych o wywoływanie hiponatremii należy unikać polipragmazji, preferowane jest stosowanie najniższych skutecznych dawek leków lub wprowadzenie alternatywnej metody leczenia.
Słowa kluczowe: hiponatremia, ADH – hormon antydiuretyczny, SIADH – zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego, działanie niepożądane związane z lekiem, osoby starsze.
 
Hyponatraemia – drug-related side effect in older adults
Hyponatraemia, defined as the concentration of sodium in blood serum <135 mmol/l, is the most common disorder of water and electrolyte management in clinical practice. Hyponatraemia affects approximately 15–20% of patients hospitalized for emergency indications and up to 20% of critically ill patients. It can lead to a wide range of clinical symptoms, from mild to severe,and even life-threatening and associated with increased morbidity and mortality and prolonged hospitalization of patients with many different medical conditions. Elderly patients are at high risk for hyponatraemia because age is a strong independent risk factor for hyponatraemia. In older patients, when drugs suspected of inducing hyponatraemia are used, polypharmacy should be avoided, the use of the lowest effective doses of medications or the introduction of an alternative treatment regimen is preferred.
Keywords: hyponatraemia, ADH – Antidiuretic hormone, SIADH – Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, drug-related side effect, elderly.
 
© Farm Pol, 2019, 75(2): 103–108

Hiponatremia – polekowe działanie niepożądane u osób starszych

85.34 kB | 2 stycznia 2020