ARTYKUŁ

Łukasz Puchała, Paulina Malarkiewicz, Waldemar J. Grzegorzewski

Współpraca lekarza i farmaceuty w zakresie optymalizacji farmakoterapii w trakcie doustnego leczenia niepłodności u kobiet. Stan badań klinicznych oceniających skuteczności składników suplementów diety stosowanych w trakcie leczenia niepłodności
2019-03-29

DOI: 10.32383/farmpol/116291

Suplementy diety zawierające różnorodne substancje są szeroko stosowane przez polskich pacjentów, również pacjentek cierpiących na niepłodność.
Dowody naukowe potwierdzające skuteczność wybranych substancji w leczeniu niepłodności u kobiet opierają się na doświadczeniach na zwierzętach, oraz ograniczonej ilości badań klinicznych przeprowadzonych na ludziach. Należy zwrócić uwagę, że jakość dowodów naukowych wynikającą z ich charakteru badawczego (np.: metody zaślepienia, ilość pacjentów biorących udział w badaniu, wieloośrodkowość badań), oraz interpretacja uzyskanych wyników może być różna.
Szczególnie ważnym aspektem pozostaje deklaratywna zawartość substancji w suplementach diety, co rzutuje nie tylko na jakość terapii ale i ocenę badania klinicznego, i nie powinno być zaniedbywane przez pacjentów i lekarzy.
Współpraca farmaceutów z lekarzami leczącymi bezpłodność w zakresie racjonalnej suplementacji, może nie tylko uchronić pacjenta przed niepotrzebnymi kosztami, ale także zapobiec stosowaniu środków obniżających skuteczność leczenia.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, niepłodność, PCOS, L-karnityna, suplementy diety.

Cooperation between a doctor and a pharmacist in the field of optimalization of pharmacotherapy during oral infertility treatment in women.
Status of clinical trials evaluating effectiveness of the components of dietary supplements used during infertility treatment · Dietary supplements containing various substances are widely used by Polish patients, including infertility patients. Scientific evidence of the efficacy of selected substances in the treatment of infertility in women is based on animal experiments and a limited number of human clinical trials. It should be noted that the quality of scientific evidence resulting from their research character (e.g. blindness, number of patients participating in the study, multicentre research), and the interpretation of the results obtained may vary.
A particularly important aspect is the declarative content of substances in dietary supplements, which affects not only the quality of therapy but also the assessment of the clinical trial, and should not be neglected by patients and doctors.
Cooperation of pharmacists with doctors treating infertility in the scope of rational supplementation may not only protect the patient from unnecessary costs, but also prevent the use of measures reducing the effectiveness of treatment.

Keywords: pharmaceutical care, infertility, PCOS, L-carnitine, dietary supplements.

© Farm Pol, 2019, 75(3): 125–128

Współpraca lekarza i farmaceuty w zakresie optymalizacji farmakoterapii w trakcie doustnego leczenia niepłodności u kobiet. Stan badań klinicznych oceniających skuteczności składników suplementów diety stosowanych w trakcie leczenia niepłodności

74.02 kB | 18 kwietnia 2019