ARTYKUŁ

Kamil Szymaszkiewicz, Agata Szymaszkiewicz, Edward Kowalczyk, Anna Wiktorowska-Owczarek

Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora AT1 na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
2019-04-30

DOI: 10.32383/farmpol/116273

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z chorób, będących główną przyczyną chorobowości i umieralności wśród pacjentów na całym świecie. POChP uznawana jest za niezależny czynnik ryzyka dla chorób układu krążenia. Blokery układu renina-angiotensyna (ang. renin-angiotensin system, RAS), inhibitory konwertazy angiotensyny oraz blokery receptora dla angiotensyny II, stanowią główne grupy leków w leczeniu chorób układu krążenia. Badania ostatnich lat wskazują na to, że występowanie zarówno płucnych, jak i poza płucnych objawów POChP związane jest z aktywnością układu RA. W ramach niniejszego artykułu przeglądowego podsumowana została rola układu RA w patogenezie POChP oraz przedstawione zostały badania kliniczne, w których oceniano wpływ leczenia lekami z grupy inhibitorów układu RA na przebieg POChP.
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, IKA, sartany, renina-angiotensyna.

The impact of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on chronic obstructive pulmonary disease 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a chronic condition of respiratory system, is one of a major causes of mortality among patients around the world. COPD has been recognized as a risk factor of cardiovascular system diseases. Blockers of renin-angiotensin system (RAS): angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists/sartants are major group of drugs applied in cardiovascular system pathologies. Recent studies suggest that both, pulmonary and extrapulmonary manifestations of COPD depend on RAS activity. In this

brief review we discuss the role of RAS in the pathogenesis of COPD and we summarize the results of clinical trials on RAS blockers in patients with COPD.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, ACEI, angiotensin II receptor blockers, renin-angiotensin system.

© Farm Pol, 2019, 75(4): 224–230

Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora AT1 na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

221.98 kB | 14 maja 2019