ARTYKUŁ

Miłosz Regulski, Katarzyna Regulska, Bartosz Karolak, Beata Stanisz, Marek Murias

Od kory wierzby do koksybów: rys historyczny i nowatorskie zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Część II
2019-04-30

DOI: 10.32383/farmpol/116259

Sekwencja wydarzeń związana z odkryciem i rozwojem niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest zgoła odmienna od współczesnego modelu prowadzenia prac rozwojowo-badawczych nad nowymi grupami leków. W tym przypadku najpierw powstał lek, a w dalszej kolejności opisano mechanizm jego działania. W części I artykułu przedstawiono historię odkrycia niesteroidowych leków przeciwzapalnych od czasów starożytnych do lat 60. dwudziestego wieku. W tej części opisane zostaną aspekty historyczne ostatnich 60 lat, związane z odkryciem patomechanizmu bólu oraz farmakodynamicznych właściwości niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które przyczyniły się do opracowania selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy – koksybów. Losy tych ostatnich zdefiniowane zostały przez wielkie oczekiwania i niespodziewaną porażkę, która stworzyła konieczność dalszych prac rozwojowych w dziedzinie farmakoterapii bólu i stanów zapalnych.
Słowa kluczowe: cyklooksygenaza, NLPZ, koksyby, kardiotoksyczność.

From Salicis cortex to coxibs: historical background and innovative applications of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Part II

The sequence of events associated with the discovery and development of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) remains in complete opposition against the modern model of research and development program for new drug candidates. In this case, it was the drug that appeared first and then its mechanism of action was described. In the previous part of this article the history of discovery of non-steroidal anti-inflammatory drugs was described covering the period from ancient times until 1960s. In this part we will discuss the historical aspects of the last 60 years, related to the discovery of the pathomechanism of pain and pharmacodynamic properties of non-steroidal anti-inflammatory drugs, which contributed to the development of selective inhibitors of cyclooxygenase-2 – coxibs. The story behind these compounds has been defined by great expectations and unexpected failure, which obviously has prompted the need for further development in the field of pharmacotherapy of pain and inflammatory conditions.
Keywords: cyclooxygenase, NSAID, coxibs, cardiotoxicity.

© Farm Pol, 2019, 75(4): 201–207

Od kory wierzby do koksybów: rys historyczny i nowatorskie zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Część II

620.74 kB | 14 maja 2019