ARTYKUŁ

Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik

Znaczenie tofacitinibu jako przedstawiciela inhibitorów kinaz janusowych w leczeniu wybranych przewlekłych chorób zapalnych
2019-04-30

DOI: 10.32383/farmpol/116257

Wraz z rozwojem nauk medycznych, dostępny jest coraz większy zasób wiedzy umożliwiający wykorzystanie fizjologii i patofizjologii w leczeniu chorób zapalnych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste choroby zapalne jelit czy łuszczyca. Znajomość transdukcji sygnału przez cytokiny, aktywujące proces zapalny, umożliwia modulację i przerwanie odpowiedzi komórkowej, co powoduje zmniejszenie nasilenia objawów oraz postępu choroby. Kinazy Janusowe są śródkomórkowymi białkami biorącymi udział w odbieraniu sygnału zewnątrzkomórkowego i przekazywaniu go do jądra komórkowego, co prowadzi do zmiany ekspresji genów. Zahamowanie tego procesu, przez inhibitory kinaz janusowych, których przedstawicielem jest tofacitinib, wydaje się przynosić korzystne efekty w leczeniu chorób zapalnych, a także stanowi kolejną, potencjalną opcję leczenia pacjentów, u których dotychczasowa terapia okazała się nieskuteczna.
Słowa kluczowe: kinazy janusowe, tofacitinib, zapalenie.

The role of Janus kiases inhibitor tofacinib in the therapy of selected, chronic inflammatory diseases

Along with development of medical knowledge, resorces of available options of treatment for rheumatoid arthritis, inflammatory bowel diseases and psoriasis are becoming greater. It is possible thanks to better understanding of physiology and patophysiology of inflammatory diseases. Knowing the metabolic pathways of transduced signal, initiated by cytokines, we could modulate and stop cell’s response what would lead to decrease of symptoms and disease progress. Janus kinases are intracell proteins which are pivotal in accepitng extracellular signals and transducing them into the nuclues what lead to genes’ expression change. Inhibition of this process by tofacinib – Janus kinases inhibitor – seems to bring positive results in the treatment of inflammatory diseases and could be potential line of treatment for patients who have not benefited from past therapy.
Keywords: Janus kiases, tofacitinib, inflammation.

© Farm Pol, 2019, 75(4): 181–184

Znaczenie tofacitinibu jako przedstawiciela inhibitorów kinaz janusowych w leczeniu wybranych przewlekłych chorób zapalnych

77.84 kB | 14 maja 2019