ARTYKUŁ

Łukasz Kierznowski

Konstytucyjne podstawy statusu farmaceutów jako zawodu zaufania publicznego
2019-06-03

DOI: 10.32383/farmpol/116254

Stopień ogólności przepisów rangi konstytucyjnej sprawia, że zwykle brak jest odniesień w treści Konstytucji do poszczególnych zawodów oraz osób je wykonujących – nawet w tak obszernej ustawie zasadniczej, jak ta obowiązująca w Polsce. Z tego też względu próżno szukać w regulacjach konstytucyjnych bezpośrednich odniesień do farmaceutów, ich prawnego statusu oraz zasad wykonywania tego zawodu.
Z punktu widzenia farmaceutów i konstytucyjnych ram ich prawnego statusu w Polsce najistotniejszy jest jednak przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego.
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw konstytucyjnej regulacji dotyczącej zawodów zaufania publicznego i możliwości tworzenia dla tych zawodów samorządów zawodowych w odniesieniu do zawodu farmaceuty. W artykule zostały także przedstawione cechy zawodu zaufania publicznego i ocena dopuszczalności uznania farmaceuty za zawód zaufania publicznego, a także wynikające z tego konsekwencje teoretyczne i praktyczne.

Słowa kluczowe: zawód zaufania publicznego, samorząd zawodowy, farmaceuta.

Constitutional foundations of pharmacists’ status as a profession of public trust

The degree of generality of the constitutional provisions usually results in the lack of reference in the Constitution to specific professions and people performing them - even in such a broad fundamental law as the Polish one. This is why there is no point in searching direct references to pharmacists, their legal status and the rules of exercising this profession in constitutional regulations. From the point of view of pharmacists and the constitutional framework of their legal status in Poland, the most important is the provision of article 17 (1) of the Constitution of the Republic of Poland, according to which, by way of a law, professional self-governments can be formed, representing persons performing professions of public trust. The purpose of this paper is to present the grounds of constitutional regulation concerning professions of public trust and the possibility of creating professional self-governing bodies for these professions related to the profession of pharmacist. The work also presents features of professions of public trust and the assessment of the permissibility of considering pharmacist a profession of public trust, as well as resulting theoretical and practical consequences.

Keywords: profession of public trust, professional self-government, pharmacist.

© Farm Pol, 2019, 75(5): 277–281

Konstytucyjne podstawy statusu farmaceutów jako zawodu zaufania publicznego

75.60 kB | 25 czerwca 2019