ARTYKUŁ

Katarzyna Kiebus

Rozwijanie marki farmaceutycznej poprzez kreowanie i implementowanie reklam leków
2019-06-03

DOI: 10.32383/farmpol/116240

Kreowanie marki to proces, który wymaga weryfikacji danych, trendów rynkowych i jest oparty na strategicznych celach wdrożeniowych, szczegółowym planie, metodach i zewnętrznych oraz wewnętrznych założeniach do zrealizowania, aby w efekcie maksymalnie wykorzystać potencjał i osiągnąć zamierzone cele.
Tworzenie świadomości i rozpoznawalności marki wśród pacjentów opierano na przemyślanej treści i obrazie, którego zadaniem było skłonienie odbiorcy do zaplanowanego przez twórców sposobu myślenia. Proces ten z kolei miał prowadzić do zakupu. Warto podkreślić, że XIX w. to czas, kiedy poszukiwano nowych, zaskakujących form. Co ciekawe próbę czasu przetrwały wszystkie stosowane wtedy zabiegi i obecnie w XXI w. jesteśmy pozornie zaskakiwani jako odbiorcy reklam farmaceutycznych, bowiem wszelkie „chwyty” związane z implementowaniem wspomnianych reklam, wspierających kreowanie marki powstały znacznie wcześniej.

Słowa kluczowe: rozwijanie marki, kreowanie marki, rozpoznawalność marki, tworzenie reklam farmaceutycznych, implementowanie reklam farmaceutycznych.

Pharmaceutical brand development through creating and implementing medical advertising

Branding is a process that requires data verification, market trends and is based on strategic implementation goals, a detailed plan, methods and external and internal assumptions to be implemented, in order to maximize the potential and achieve the intended goals. The brand awareness and recognition among the patients was based on well-thought-out content and image, the task of which was to induce the recipient to the way of thinking planned by the creators. The process, in turn, was to lead to the purchase. It is worth noting that the 19th century was the time when new, surprising forms were sought. Interestingly, all the treatments used at the time survived the test of time, and now in the 21st century, we are seemingly surprised as recipients of pharmaceutical commercials, because all the “tricks” associated with the implementation of the mentioned advertisements that support the creation of the brand were created much earlier.

Keywords: brand development, brand creating, brand awareness, creating medical advertising, Implementing medical advertising.

© Farm Pol, 2019, 75 (5): 256–261

Rozwijanie marki farmaceutycznej poprzez kreowanie i implementowanie reklam leków

79.45 kB | 25 czerwca 2019