ARTYKUŁ

Łukasz Puchała, Paulina Malarkiewicz, Łukasz Wiśniewski, Marek Kalinowski, Waldemar Grzegorzewski

Co nasi pacjenci wiedzą na temat suplementacji? Edukacja pacjentek oddziału położniczego jako nowe potencjalne zadanie farmaceuty szpitalnego – badanie wstępne
2019-06-03

DOI: 10.32383/farmpol/116228

Wiedza na temat zasadności leczenia jest jednym z aspektów dobrej współpracy pacjenta z lekarzem. Pacjentki oddziału położniczego nie wykazują zadawalającej wiedzy na temat stosowanej suplementacji witaminami D i K. Badanie wstępne sugeruje, że istnieje grupa pacjentek, u których porada farmaceutyczna związana z zasadnością suplementacji może mieć istotne znaczenie. Jest to grupa nawet 30% osób otwarcie deklarujących całkowity brak wiedzy na temat zasadności stosowanego leczenia. Brak informacji na temat leczenia może być potraktowany jako pewne niedopełnienie w zakresie praw pacjenta, jednak na etapie badania wstępnego nie można określić przyczyn braku wiedzy.
Edukacja pacjentów na oddziale szpitalnym to zadanie realizowane w niektórych krajach i potencjalnie nowe zadanie w realiach polskiego systemu ochrony zdrowia. Stawiałoby ono specyficzne wymagania edukacyjne przed farmaceutami, akcentując praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i wskazując na szczególne znaczenie umiejętności interpersonalnych, które w opinii autorów mają większe znaczenie niż formalna specjalizacja, płeć lub wiek osoby realizującej omawianą usługę farmaceutyczną.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, farmacja kliniczna, kobieta ciężarna, witamina K, Witamina D, adherence.

What do our patients know about supplementation? Education of patients in the obstetric ward as a new potential task for a hospital pharmacist – preliminary study

Knowledge about the meaning of treatment is one of the aspects of good patient cooperation with a doctor. Patients of the maternity ward do not show satisfactory knowledge about the used supplementation with vitamins D and K. The preliminary study suggests that there is a group of patients, which the pharmaceutical advice related to the appropriateness of supplementation can be important. It is a group of up to 30% of people who openly declare a complete lack of knowledge about the legitimacy of the treatment. Lack of information about treatment can be treated as some failure to comply with patient’s rights, however, at the preliminary examination stage, the reasons for lack of knowledge cannot be determined.
The education of patients in the hospital ward is a task carried out in some countries and a potential new task in the realities of the Polish healthcare system. It would pose specific educational requirements to pharmacists, emphasizing the practical use of knowledge and pointing to the special significance of interpersonal skills, which, in the opinion of the authors, are more important than the formal specialization, sex or age of the person implementing the discussed pharmaceutical service.

Keywords: pharmaceutical care, clinical pharmacy, pregnant woman, vitamin K, vitamin D, adherence.

© Farm Pol, 2019, 75 (5): 238–241

Co nasi pacjenci wiedzą na temat suplementacji? Edukacja pacjentek oddziału położniczego jako nowe potencjalne zadanie farmaceuty szpitalnego – badanie wstępne

69.74 kB | 25 czerwca 2019