ARTYKUŁ

Piotr Merks, Adrian Bryła, Tomasz Harężlak, Tomira Chmielewska‑Ignatowicz, Damian Swieczkowski, Jerzy Krysiński, Miłosz Jaguszewski

Ocena jakości pracy farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych na terenie Polski
2019-06-03

DOI: 10.32383/farmpol/116222

Wieloletnia edukacja farmaceutyczna, zapewniająca absolwentom kierunku farmaceutycznego uzyskanie prawa wykonywania zawodu, liczne kursy, szkolenia, konferencje, działania w kierunku stałego podwyższania swoich kompetencji zawodowych – to wszystko zdaje się być podejmowaniem bardzo ważnych działań przez aptekarzy, w kierunku wprowadzenia zmian w percepcji współczesnego obrazu zawodu farmaceuty wśród pacjentów… Tymczasem stereotyp podejścia pacjentów-klientów aptek do roli zawodowej aptekarza jako sprzedawcy (a nie doradcy w sprawach zdrowia i choroby pacjenta) zdaje się być jednym z kluczowych czynników wpływających na poziom satysfakcji z wykonywanej pracy przez farmaceutów.

Słowa kluczowe: apteka ogólnodostępna, usługi farmaceutyczne, bezpieczeństwo farmakoterapii, rynek farmaceutyczny, satysfakcja z pracy.

Job satisfaction survey among pharmacist employed in community pharmacies in Poland

Many years of pharmaceutical education, providing graduates of the pharmaceutical faculty with obtaining the right to practice, numerous courses, trainings, conferences, activities aimed at steadily increasing their professional skills seems to be taking very important actions by pharmacists, towards introducing changes in the perception of the contemporary image of the profession of pharmacist among patients Meanwhile, the stereotype of the approach of pharmacypatient clients to the role of an apothecary as a salesperson (rather than as a consultant in matters of patient‘s health and illness) seems to be one of the key factors affecting the level of job satisfaction by pharmacists.

Keywords: community pharmacy, pharmaceutical services, safety of pharmacotherapy, pharmaceutical market, job satisfaction.

© Farm Pol, 2019, 75(5): 233–237

Ocena jakości pracy farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych na terenie Polski

396.20 kB | 25 czerwca 2019