ARTYKUŁ

Ewa Grzebyk, Joanna Górka‑Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło

Aktualne strategie terapeutyczne w marskości wątroby w odniesieniu do zaburzonych funkcji środbłonka naczyniowego
2019-07-16

DOI: 10.32383/farmpol/116219

Śródbłonek naczyniowy jest odpowiedzialny za syntezę czynników wazodylatacyjnych i wazokonstrykcyjnych. Jego uszkodzenie oznacza zaburzenie lub utratę min. zdolności syntezy oraz uwalniania czynników rozszerzających naczynia krwionośne, w tym tlenku azotu (NO).
W marskości wątroby dochodzi do utraty fenestracji oraz zmian biochemicznych: wzrostu syntezy wazokonstryktorów i zmniejszenia biodostępności NO (wskaźnika uszkodzenia śródbłonka), co może prowadzić do zwiększonego oporu wewnątrzwątrobowego i rozwoju nadciśnienia wrotnego.
Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) - inhibitor śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOS) odpowiedzialna jest za zmniejszoną produkcję NO. Mediatory reakcji zapalnej: czynnik martwicy nowotworu-α, transkrypcyjny czynnik jądrowy κB, receptory Toll-podobne, angiotensyna II, endotelina-1, receptory aktywowane przez proteazy czy adiponektyna biorą udział w hamowaniu eNOS przez zwiększanie poziomu ADMA. Nadprodukcja reaktywnych form tlenu przyczynia się do osłabienia aktywności eNOS i wychwytu NO.
Terapia przy udziale antyoksydantów, statyn, receptorów jądrowych, β-blokerów, środków obniżających poziom amoniaku oraz antagonistów receptora angiotensyny pozwala na przywrócenie prawidłowych funkcji śródbłonka i zapobiega rozwojowi nadciśnienia wrotnego w marskości.
Słowa kluczowe: śródbłonek naczyniowy, marskość wątroby, strategie terapeutyczne.

Current therapeutic strategies in liver cirrhosis in relation to impaired vascular endothelial function

Vascular endothelium is responsible for the synthesis of vasodilating and vasoconstriction factors. Its damage means disorder or loss, among others ability to synthesize and release vasodilators, including nitric oxide (NO). In liver cirrhosis, there is a loss of fenestration, increased vasoconstriction and reduced bioavailability of NO (endothelial damage indicator), which can lead to increased intrahepatic resistance and the development of portal hypertension.
Asymmetric dimethylarginine (ADMA) – an inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) is responsible for reduced NO production. Mediators of the inflammatory reaction: tumor necrosis factor-α, κB nuclear transcription factor, Toll-like receptors, angiotensin II, endothelin-1, protease-activated receptors or adiponectin inhibit eNOS by increasing ADMA concentration. Overproduction of ROS contributes to the weakening of eNOS activity and NO uptake.
Therapy with antioxidants, statins, nuclear receptors, β-blockers, ammonia lowering agents and angiotensin receptor antagonists allows the restoration of normal endothelial function and prevents the development of portal hypertension in cirrhosis.
Keywords: vascular endothelium, liver cirrhosis, therapy strategies.

© Farm Pol, 2019, 75(6): 329–333

Aktualne strategie terapeutyczne w marskości wątroby w odniesieniu do zaburzonych funkcji środbłonka naczyniowego

188.47 kB | 22 lipca 2019