ARTYKUŁ

Karolina Kaczmarek

Cukrzyca ciążowa – biomarkery jako diagnostyka przyszłości
2019-07-16

DOI: 10.32383/farmpol/116215

Cukrzyca ciążowa (GDM – Gestational diabetes mellitus) jest chorobą metaboliczną coraz częściej rozpoznawaną w czasie ciąży, powodując komplikacje zdrowotne zarówno dla matki jak i dziecka.  Pomimo znanych czynników ryzyka, które w dużej mierze odpowiedzialne są za pojawienie się GDM, u niektórych kobiet, cukrzyca w ciąży diagnozowana jest bez konkretnej przyczyny. W większości przypadków kontrola glikemii wiąże się ze stosowaniem insulinoterapii, koniecznością wielokrotnych pomiarów glukozy w ciągu dnia oraz utrzymaniem aktywności fizycznej i diety. Obowiązujące kryteria diagnostyczne opierają się na przeprowadzeniu testu z obciążeniem glukozą, która jest jedyną dostępną na tą chwilę metodą laboratoryjną. Nie istnieje inna uniwersalna metoda diagnostyczna, która wykrywałyby ryzyko GDM w populacji. Złożony mechanizm powstawania oporności na insulinę, w którym uczestniczy wiele substancji chemicznych, pozostaje pod wpływem rozwijającego się płodu i uwarunkowań genetycznych kobiety. Zainteresowania naukowców tematem GDM rzuca nowe spojrzenie na patogenezę i stwarza szansę na znalezienie uniwersalnego biomarkera.

Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa, ciąża, test OGTT, biomarkery, diagnostyka.

Gestational diabetes mellitus – biomarkers as a diagnosis of the future

GDM – Gestational diabetes mellitus is a metabolic disease more and more often diagnosed during pregnancy, causing health complications for both the mother and the child. Despite the known risk factors, which are largely responsible for the emergence of GDM, in some women, gestational diabetes is diagnosed for no particular reason. In most cases, glycemic control is associated with the use of insulin therapy, the need for repeated glucose measurements during the day and the maintenance of physical activity and diet. The diagnostic criteria in force are based on a glucose load test, which is the only laboratory method available at the moment. There is no other universal diagnostic method that would detect the risk of GDM in the population. The complex mechanism of insulin resistance, in which many chemicals participate, remains under the influence of the developing fetus and genetic conditions of the woman. The interest of scientists in the topic of GDM sheds a new look at pathogenesis and creates the opportunity to find a universal biomarker.

Keywords: GDM, pregnant women, test OGTT, biomarkers, diagnosis.

© Farm Pol, 2019, 75 (6): 306–310

 

Cukrzyca ciążowa – biomarkery jako diagnostyka przyszłości

94.14 kB | 23 lipca 2019