ARTYKUŁ

Mateusz Słaby, Magdalena Szczukocka, Maksymilian Pulkowski, Daniel Słaby, Artur Beberok, Dorota Wrześniok

„Tylko dawka czyni truciznę” – czyli bezpieczeństwo stosowania paracetamolu
2019-08-12

DOI: 10.32383/farmpol/116126

Paracetamol jest powszechnie dostępnym bez recepty lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W odróżnieniu od niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie wpływa na proces krzepnięcia krwi. Na przestrzeni lat wykazano, że paracetamol modyfikuje wiele ścieżek sygnałowych w organizmie, co świadczy o jego złożonym mechanizmie działania. Lek ten jest stosowany głównie w łagodzeniu objawów grypy i przeziębienia, a także w terapii bólu o niskim i średnim nasileniu, w tym bólów nowotworowych. Szeroka dostępność preparatów z paracetamolem, również w sklepach ogólnodostępnych, przy wciąż niedostatecznej edukacji pacjentów w zakresie farmakoterapii sprawia, że ryzyko związane z jego przedawkowaniem znacznie wzrasta. Niniejsza praca zwraca uwagę na problem hepatotoksyczności i zbyt szerokiej dostępności paracetamolu, a także jest próbą wyznaczenia granicy pomiędzy bezpiecznym i skutecznym leczeniem, a możliwością przedawkowania.
Słowa kluczowe: paracetamol, leki OTC, hepatotoksyczność, dawka.

„Only the dosage makes it either a poison” – the safety of using paracetamol

Paracetamol is a widespread painkiller and antipyretic drug available non-prescription. In contrast non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) doesn’t have anti-inflammatory activity and doesn’t affect the blood coagulation process. Paracetamol modifies many signaling pathways in the body, which indicates its complex mechanism of action. This drug is mainly used to aleviate the symptoms of flu and cold, as well as in the treatment of low and medium pain, including cancer pain. The wide availability of preparations with paracetamol also in general stores and still insufficient education of patients in the field of pharmacotherapy, makes the risk associated with overdose significantly increase. This work draws attention to the problem of hepatotoxicity and the wide availability of paracetamol. In addition, it is an attempt to determine the boundary between safe and effective treatment and the possibility of overdose this drug.
Keywords: paracetamol, over the counter drugs, hepatotoxicity, dose.

© Farm Pol, 2019, 75(7): 389–395

„Tylko dawka czyni truciznę” – czyli bezpieczeństwo stosowania paracetamolu

200.90 kB | 30 grudnia 2019