ARTYKUŁ

Norbert Obara, Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Królak

Znaczenie i zadania Komisji Ekonomicznej w ustawie o refundacji leków
2019-08-12

DOI: 10.32383/farmpol/116121

Artykuł przedstawia znaczenie i cel powołania Komisji Ekonomicznej w ustawie o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Celem jest próba oceny skutków regulacji ww. ustawy, dotycząca realizacji ustawowych zadań Komisji w procesie refundacyjnym.
W naszej ocenie dotychczasowa praktyka działalności komisji wskazuje, że wykonuje ona prawidłowo zadania dotyczące prowadzenia negocjacji cenowych z podmiotami ubiegającymi się o refundację. Regulacje dotyczące składu komisji skutecznie zabezpieczają przed ewentualnymi tendencjami dotyczącymi występowania sprzeczności interesów, naruszenia zasady poufności czy korupcji. Istotną rolę w weryfikacji działalności komisji w tych aspektach i oceny deklaracji o braku konfliktu interesów jej członków pełni Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Komisja Ekonomiczna uwzględnia podczas postępowania refundacyjnego zarówno stan budżetu państwa dotyczący polityki zdrowotnej, jak i bierze pod uwagę możliwości ekonomiczne obywateli, którym przysługują ustawowe prawa.
Wątpliwości dotyczące odwołania się od uchwały KE przez podmiot uczestniczący w postępowaniu refundacyjnym rozstrzyga Sąd Administracyjny.
Słowa kluczowe: Komisja Ekonomiczna, ustawa o refundacji, ocena skutków regulacji.

The importance and tasks of the Economic Commission in the Drug Reimbursement Act

The article presents the meaning and aim of appointment of the Economic Commission in the Act on reimbursement of medicines for food for special nutritional purposes and medical devices. The aim of the work is an attempt to evaluate the effects of the regulation of the above-mentioned Act on the implementation of the statutory tasks of the Commission in the reimbursement process.
In Author’s opinion, the current practice of the Commission’s activities indicates that it correctly performs tasks related to conducting price negotiations with entities applying for reimbursement. Regulations regarding the composition of the Commission effectively protect against the possible occurrence of conflicts of interest, violation of the principle of confidentiality, or corruption. An important role in the verification of the Commission’s activities is performed by the Central Anticorruption Bureau.
During the reimbursement proceeding, the Economic Commission takes into account the state budget in terms of health policy and the economic opportunities of citizens who are entitled to statutory rights.
Disputes between the entities participating in the reimbursement proceedings and the decisions of the Economic Commission are settled by the Administrative Court.
Keywords: Economic Commission, Drug Reimbursment Act, evaluation of regulation’s effects.

© Farm Pol, 2019, 75(7): 377–383

Znaczenie i zadania Komisji Ekonomicznej w ustawie o refundacji leków

105.50 kB | 30 grudnia 2019