ARTYKUŁ

Kinga Krawiec, Józefa Szczurek-Żelazko, Wojciech Giermaziak, Anna Królak

Ortoreksja – istotnym problemem zdrowia publicznego?
2019-08-12

DOI: 10.32383/farmpol/116117

Orthorexia nervosa (ortoreksja) to niedawno zaproponowane zaburzenie odżywiania, charakteryzujące się obsesyjną i patologiczną koncentracją na punkcie spożywania tylko zdrowej żywności. Początkowo choroba przejawia się chęcią właściwego doboru jakości posiłków poprzez stopniową eliminację wybranych produktów spożywczych z diety. Głównym z powodów wykluczenia najczęściej wymienianym przez chorych jest niekorzystny wpływ niektórych składników na ogólny stan zdrowia. Problem nasila się w momencie wprowadzenia bardzo rygorystycznych ograniczeń żywieniowych. Konsekwencją choroby są poważne problemy zdrowotne, ostatecznie prowadzące do niedoboru składników odżywczych, niedożywienia oraz zaburzeń ze strony układu pokarmowego. W pracy przedstawiono etiologię zaburzenia, metody rozpoznawania i leczenia. Wykazana analiza wskazuje na potrzebę dalszych badań w kierunku omawianego problemu.
Słowa kluczowe: ortoreksja, zaburzenia jedzenia, zachowania żywieniowe.

Orthorexia – a major problem in public health?

Orthorexia nervosa (orthorexia) is a recently introduced eating disorder characterized by obsessive and pathological concentration on consumption of only healthy food. Initially, the disease manifests itself in the desire to properly select the quality of meals by gradually eliminating selected foods from the diet. The main reason for the exclusion, most often mentioned by patients, is the adverse effect of some of the components, on overall health. The problem is worsening at the time of introducing very strict dietary restrictions. The consequence of the disease are serious health problems ultimately leading to a deficiency of nutrients, malnutrition and disorders of the digestive system. The paper presents the etiology of the disorder, methods of diagnosis and treatment. The demonstrated analysis indicates the need for further research towards the discussed problem.
Keywords: orthorexia, feeding and eating disorders, feeding behavior.

© Farm Pol, 2019, 75(7): 351–356

Ortoreksja – istotnym problemem zdrowia publicznego?

96.98 kB | 30 grudnia 2019