ARTYKUŁ

Ewelina Łyszczarz, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz

Filmy ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODF) w terapii spersonalizowanej
2019-10-31

DOI: 10.32383/farmpol/115147

Jednym z czynników wpływających na zapewnienie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii jest opracowanie odpowiedniej postaci leku dostosowanej do wieku pacjenta oraz łatwej w aplikacji, a także urządzeń dozujących umożliwiających dobór odpowiedniej dawki leku. Takie podejście jest zgodne z ideą leczenia skoncentrowanego na pacjencie. Spośród doustnych postaci leku, ze względu na zalety takie jak bezpieczeństwo, łatwość połykania czy możliwość regulacji dawki szczególną uwagę poświęca się postaciom takim jak minitabletki, tabletki i filmy rozpadające się w jamie ustnej. Filmy ODF są wskazywane jako odpowiednia postać leku dla pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych ze względu na szybki rozpad w jamie ustnej bez konieczności popijania wodą, przywieranie do błony śluzowej zmniejszając ryzyko wyplucia leku oraz możliwość dostosowania dawki leku dla indywidualnego pacjenta. Według badań filmy ODF są dobrze tolerowane przez dzieci jak również przez opiekunów. Mają postać cienkiego polimerowego płatka umieszczanego na języku. Filmy ODF mogą być wytwarzane przy użyciu różnych metod, tj. wylewania z odparowaniem rozpuszczalnika, ekstruzji topliwej, przędzenia elektrostatycznego, druku (atramentowego, fleksograficznego oraz druku przestrzennego 3D) na skalę przemysłową oraz potencjalnie np. w aptekach szpitalnych. Przygotowywanie filmów ODF ex tempore zapewnia większą możliwość regulacji dawkowania, wpływając na przestrzeganie przez pacjenta zaleceń farmakoterapii. Nowoczesne rozwiązania dotyczą także specjalnie zaprojektowanych urządzeń służących do przechowywania i dozowania ODF, a także metod znakowania i identyfikacji pojedynczych dawek leku.

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa z ostatnich lat, dotyczący nowych rozwiązań technologicznych w zakresie sporządzania filmów ulegających rozpadowi w jamie ustnej z uwzględnieniem metod wytwarzania, modyfikacji uwalniania substancji leczniczej oraz możliwości ich zastosowania w indywidualizacji terapii.

Słowa kluczowe: filmy ulegające rozpadowi w jamie ustnej, przedłużone uwalnianie, lek recepturowy, indywidualizacja terapii

© Farm Pol, 2019, 75 (10): 568–574

Orodispersible films (ODF) in individualized therapy

One of the mains factors affecting the effectiveness and safety of the therapy is the development of an appropriate dosage form adapted to the age of the patients and ease to administer as well as a dosing devices that provide flexible dosing. This approach is in accordance with the idea of patient-centered treatment. Given advantages such as safety, easy swallowing and flexible dose adjustment, special attention is paid to oral dosage forms such as orally disintegrating tablets, minitablets and orodispersible films (ODF). The ODF films are indicated as a suitable dosage form for pediatric, geriatric and uncooperative patients due to their fast disintegration in the mouth without need for water to facilitate swallowing, adhesion to the oral cavity to prevent spitting out the medicine and the ability to adjust the dose of the drug for an individual patient. According to many studies, orodispersible films are well accepted by infants and preschool children, their caregivers (nurses) and parents. They have the form of a postage stamp sized strip of thin polymeric film applied on the tongue. The ODF films can be manufactured using various methods, i.e. casting method, hot melt extrusion, electrospinning or printing (inkjet, flexographic and 3D printing) on an industrial scale and potentially in hospital pharmacies. Extemporaneous preparation of the ODF films create more dose flexibility affecting patient’s adherence to pharmacotherapy. Innovative solutions in this area concern also designed specifically devices for storage and dosing of ODF, as well as methods of labeling and identification of single doses, for example Quick Response (QR) codes. The paper presents a review of the literature from recent years regarding new technology in the terms of the ODF films preparation, including manufacturing methods and modification of the drug release, as well as the possibilities of their application in individualization of the therapy especially in pediatric and geriatric population.

Keywords: orodispersible films, prolonged release, extemporaneous pharmacy preparations, individualization, individualized therapy.

© Farm Pol, 2019, 75 (10): 568–574

Filmy ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODF) w terapii spersonalizowanej

605.38 kB | 11 grudnia 2019