ARTYKUŁ

Daniel Słaby, Sylwia Szewczyk, Artur Beberok, Dorota Wrześniok

Rola preparatów osłonowych w farmakoterapii – ocena świadomości pacjentów
2019-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/115752

PRZEDMIOT BADAŃ: Stosowanie każdego rodzaju leków wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. W świetle rosnącego spożycia leków przeciwbólowych i antybiotyków konieczne staje się stosowanie właściwych strategii ochronnych, zapobiegających ubocznym skutkom działania tych leków.

CEL BADAŃ: Celem pracy jest zbadanie wiedzy pacjentów na temat preparatów osłonowych, w szczególności leków zmniejszających produkcję kwasu solnego z grupy inhibitorów pompy protonowej oraz probiotyków.

MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono od października 2018 r. do lutego 2019 r. na losowej grupie 582 mieszkańców Polski za pomocą autorskiego, anonimowego kwestionariusza. Analizę statystyczną zebranego materiału wykonano za pomocą programu Microsoft Excel 2010.

WYNIKI: W badaniu 94,5% ankietowanych zadeklarowało, że rozumie pojęcie preparatu osłonowego. Duży odsetek grupy badanej wiąże je jedynie z antybiotykoterapią, nie mając świadomości szerszego znaczenia tego pojęcia. Większość respondentów (82,0%) uważa, że zna pojęcie probiotyku, jednak aż 64,6% z nich niewłaściwie zastosowałoby probiotyk jako osłonę żołądka. Niespełna 50,0% osób ma świadomość konieczności ochrony żołądka przy przewlekłej terapii lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

WNIOSKI: Przeprowadzone badanie wykazało, że ankietowani posiadają podstawową wiedzę na temat preparatów osłonowych jednak nie jest ona wystarczająca, by w każdym przypadku zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii. Konieczne jest zatem edukacja pacjentów poprzez wdrożenie szeroko dyskutowanej obecnie Opieki Farmaceutycznej.

Słowa kluczowe: preparaty osłonowe, inhibitory pompy protonowej, probiotyki, opieka farmaceutyczna.

© Farm Pol, 2019, 75 (11): 591–598

Rola preparatów osłonowych w farmakoterapii – ocena świadomości pacjentów

675.62 kB | 29 grudnia 2019