ARTYKUŁ

Natalia Łata, Natalia Piekuś-Słomka, Joanna Ronowicz

Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi
2020-02-15

Ocena zgodności chemicznej substancji czynnej (ang. Active Pharmaceutical Ingredient, API) z substancjami pomocniczymi jest jednym z podstawowych badań na etapie opracowywania nowej formulacji farmaceutycznej. Interakcje pomiędzy API a pozostałymi składnikami postaci leku mogą istotnie wpływać m.in. na rozpuszczalność, biodostępność oraz właściwości farmakologiczne substancji czynnej, a w konsekwencji rzutować na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii. Pomimo wymogów przeprowadzania badań niezgodności, wciąż brakuje konkretnych wytycznych precyzujących metodologię oraz warunki wykonywania tego typu analiz.

Celem pracy była ocena przydatności metody spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w zakresie podczerwieni (ang. Attenuated Total Reflactance Spectroscopy, ATR-FTIR) w monitorowaniu zmian zachodzących w strukturze cząsteczki gabapentyny w wyniku interakcji chemicznych z substancjami pomocniczymi. Analizie poddano próbki równowagowych, dwuskładnikowych mieszanin gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi. Widma IR zarejestrowano w zakresie liczb falowych od 4000 cm-1 do 600 cm-1 bezpośrednio po wykonaniu próbek, a także po ich 5-dniowej ekspozycji na temperaturę 50°C. Zarejestrowana zmiana położenia i intensywności pasm absorpcji, zanik pasm lub pojawienie się nowych pasm absorpcji w widmie IR wskazuje na wystąpienie interakcji chemicznych między gabapentyną a wybranymi substancjami pomocniczymi.

Wykazano użyteczność metody ATR-FTIR jako szybkiej nieinwazyjnej techniki przesiewowej, przydatnej we wstępnej ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z substancjami pomocniczymi. W celu pełnej oceny interakcji chemicznych wskazane byłoby przeprowadzenie dalszych badań z zastosowaniem technik komplementarnych, jak np. spektroskopia ramanowska, analiza chromatograficzna czy różnicowa kalorymetria skaningowa.

Słowa kluczowe: analiza interakcji, ATR-FTIR, gabapentyna, badania preformulacyjne.

The application of the Attenuated Total Reflectance spectroscopy (ATR-FTIR) in compatibility studies of gabapentin with selected excipients 

The compatibility of the active pharmaceutical ingredient (API) with excipients is required at the drug product development stage. Chemical interactions between the API and other components of a dosage form may influence the solubility, bioavailability and pharmacological activity of API and consequently, the efficacy and safety of pharmacotherapy may be changed significantly. In spite of the fact that compatibility testing is recommended by ICH, there is still a lack of definite and clear guidelines which specify the methodology and conditions of compatibility studies.

The aim of this research study was to evaluate the usefulness of Attenuated Total Reflectance Spectroscopy technique (ATR-FTIR) in monitoring changes in gabapentin structure as a result of chemical interactions with selected excipients. The samples of binary mixtures containing equal masses of gabapentin and selected excipients were analyzed. IR spectra were recorded in the range of wave numbers from 4000 cm-1 to 600 cm-1 immediately after the samples preparation, and after 5 days of their exposure to the elevated temperature of 50°C. The analysis of registered ATR-FTIR spectra indicated some shifts in absorption bands, modifications of their shape or intensity, and the disappearance or appearance of additional peaks. These changes in IR spectra confirmed the occurrence of chemical interactions between gabapentin and selected excipients. The usefulness of ATR-FTIR spectroscopy as a rapid screening technique for preliminary analysis of chemical interactions of gabapentin has been shown. For thorough evaluation of the chemical interactions, further studies are recommended by means of complementary techniques such as Raman spectroscopy, differential scanning calorimetry or high performance liquid chromatography.

Keywords: compatibility studies, ATR-FTIR, gabapentin, preformulation studies.

© Farm Pol, 2020, 76(1): 3–9

Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi

1.17 MB | 20 marca 2020