ARTYKUŁ

Iwona Kowalska, Radosław Skubiszewski, Magdalena Kowalska, Adrian Kowalski4, Alicja Nowaczyk

Zapalenie oskrzelików – trudności diagnostyczno – terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych
2020-03-15

Ostre zapalenie oskrzelików to choroba infekcyjna dolnych dróg oddechowych o etiologii wirusowej. Głównym czynnikiem etiologicznym jest wirus RSV. Najczęściej występuje u dzieci do 2 roku życia, ze względu na niedojrzałość układu odpornościowego i wąskie światło dróg oddechowych. Charakteryzuje się ostrym stanem zapalnym, obrzękiem, martwicą, złuszczaniem się komórek nabłonka wyścielającego końcowe drogi oddechowe, a także zwiększoną produkcją śluzu. Do głównych objawów ostrego zapalenia oskrzelików należą: nieżyt nosa, kaszel, świszczący oddech, uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych, tachypnoe oraz osłuchowo nad polami płucnymi świsty i trzeszczenia. Rozpoznanie oraz ocena ciężkości choroby opierają się na wywiadzie i obrazie klinicznym. Przed przystąpieniem do leczenia należy postawić prawidłową diagnozę, ze względu na podobieństwo obrazu klinicznego zapalenia płuc oraz oskrzelików. Nie zaleca się natomiast wykonywania rutynowych dodatkowych badań, ponieważ nie mają one większego wpływu na diagnozę i ocenę rokowania. Leczenie jest objawowe, polega przede wszystkim na nawadnianiu oraz tlenoterapii. Niemniej przebieg choroby może być bardzo ciężki, dlatego niejednokrotnie stosowane są wybrane grupy leków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, glikokortykosteroidów oraz leków alfa- i beta-adrenergicznych. W niniejszej pracy, za pomocą metod obliczeniowych in silico dokonano wstępnej analizy bezpieczeństwa stosowania wybranych substancji należących do ww. grup leków. Otrzymane wyniki znalazły potwierdzenie w danych piśmienniczych. Najistotniejszą rolę odgrywa profilaktyka, polegająca na podaniu przeciwciała monoklonalnego –paliwizumabu, skierowanego przeciwko RSV. Immunoglobulina podawana jest pacjentom najbardziej narażonym na występowanie zapalenia oskrzelików i nie zmniejsza ona ciężkości przebiegu choroby.

Słowa kluczowe: zapalenie oskrzelików, RSV, paliwizumab.

© Farm Pol, 2020, 76 (2): 102–109

 

Bronchiolitis – diagnostic and therapeutic difficulties in pediatric patients

Acute bronchiolitis is an infectious disease of the lower respiratory tract of viral etiology. The main etiological factor is respiratory syncytial virus (RSV). It occurs most often in children under the age of two due to the immaturity of the immune system and the narrow opening of the airways. It is characterized by acute inflammation, edema, necrosis, exfoliation of the epithelial cell lining at the end of the respiratory tract, as well as increased mucus production. It usually begins with a mild infection of the nasal mucosa or is preceded by contact with the patient. The main symptoms of acute bronchiolitis include: rhinitis, coughing, wheezing, activation of additional respiratory muscles, tachypnoea and auscultation over the lung fields and creaks. Diagnosis and assessment of the severity of the disease are based on the patient history and clinical picture.  A correct diagnosis should be made due to the similarity of the clinical picture of pneumonia and bronchitis before treatment. It is not advisable to perform routine additional tests because they do not contribute much to the diagnosis and assessment of the prognosis. Treatment is symptomatic, it consists primarily of irrigation and oxygen therapy. Nevertheless, the course of the disease can be very serious. For this reason, selected groups of antibacterial, antiviral, glucocorticosteroid, alpha- and beta-adrenergic drugs are often used. In this study, a preliminary analysis of safety of selected substances belonging to the above mentioned groups of drugs was performed using in silico calculation methods. The results obtained have been confirmed in the literature data - they may have toxic effects on some organs. Therefore, they should only be used if necessary.  However, it has to be remembered that the most significant prophylaxis plays an important role, consisting in the administration of a monoclonal antibody directed against RSV. Immunoglobulin is administered to patients with the highest risk of bronchitis. But, it should be remembered that it will not decrease the severity of the disease.

Keywords: Acute bronchiolitis, respiratory syncytial virus, palivizumab.\

© Farm Pol, 2020, 76 (2): 102–109

Zapalenie oskrzelików – trudności diagnostyczno – terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych

806.33 kB | 20 marca 2020