ARTYKUŁ

Maciej Karolak

„Konopie medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty” – komentarz praktyczny w zakresie receptury aptecznej
2020-06-12

Konopie medyczne to nowy temat dla polskich farmaceutów. Do tej pory wiedza na temat ich właściwości, efektów terapeutycznych lub postaci leków z nich przygotowanych nie była niezbędna w praktyce farmaceutycznej. Wiedza o właściwościach konopi w postaci suszu jako surowca farmaceutycznego jest niezbędna do prawidłowego przygotowania przepisanego leku. Publikacje i wytyczne z zakresu farmacji stosowanej pozwalają unikać błędów i przygotowywać leki odpowiedniej jakości. Celem tego artykułu było przedstawienie komentarzy, do wcześniej opublikowanego artykułu „Konopie medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty”, zawierającego szereg praktycznych wskazówek, które mogą być przydatne dla farmaceutów przygotowujących leki z suszu konopi medycznych lub planujących podjąć się tego zadania.

Słowa kluczowe: konopie medyczne, lek recepturowy, farmacja apteczna.

© Farm Pol, 2020, 76(4): 203–205

 

“Medical cannabis – compendium of pharmacist’s knowledge” – a practical commentary on compounding medications

Medical cannabis is a new topic for Polish pharmacists. By now, knowledge about their properties, therapeutic effects or the form of drugs prepared from them was not essential in pharmaceutical practice. Knowledge about the properties of hemp in the form of dried herbs as a pharmaceutical raw material is necessary for the proper preparation of a prescribed drug. Publications and guidelines in the field of applied pharmacy, allow to avoid mistakes and to prepare medicines of adequate quality. The aim of this article was to provide comments on previously published manuscript – “Medical cannabis – compendium of pharmacist’s knowledge”. A number of practical guides were proposed that may be useful for pharmacists preparing drugs from medical cannabis or planning to undertake this task.

Keywords: medical cannabis, compounding medication, community pharmacy.

© Farm Pol, 2020, 76(4): 203–205

„Konopie medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty” – komentarz praktyczny w zakresie receptury aptecznej

131.50 kB | 15 czerwca 2020