ARTYKUŁ

Adrianna Narożny, Szymon Zdanowski, Damian Świeczkowski, Miłosz Jaguszewski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks

Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z etykietopiktogramów w aptece pilotażowej
2020-06-12

Przedmiot badań: Piktogramy farmaceutyczne są przydatnym narzędziem ułatwiającym zrozumienie informacji medycznej przez pacjentów. Poprzez wzrost wiedzy pacjentów piktogramy farmaceutyczne mogą zwiększać stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Poznanie perspektywy pacjentów jest istotne z uwagi na różnice kulturowe między populacjami, w których stosowane są piktogramy farmaceutyczne.

Cel badania: Celem badania było zbadanie punktu widzenia pacjentów na piktogramy farmaceutyczne, w szczególności satysfakcji pacjentów z usługi piktogramów farmaceutycznych dostępnych w aptece ogólnodostępnej.

Materiał i metody: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej z udziałem pełnoletnich pacjentów (n=103), którzy otrzymali opakowania produktów leczniczych oznaczone piktogramami farmaceutycznymi. Leki były znakowane przez wykwalifikowany personel apteczny z użyciem oprogramowania komputerowego. W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz.

Wyniki: Prawie wszyscy badani (96,11%) uznali, że system etykietowania leków może być pomocny w realizacji zaleceń terapeutycznych oraz ułatwić korzystanie z leków, a 84,47% stwierdziło, że piktogramy farmaceutyczne powinny być naklejane na wszystkie leki dyspensowane w aptece. Spośród wszystkich badanych 91,26% wskazało, że taki system powinien znajdować się w każdej aptece. System nalepek powinien wchodzić w zakres usługi apteki i powinny być one udostępniane w każdej aptece, również na żądanie pacjenta – takie zdanie miały przede wszystkim osoby, dla których ulotki leków były nie zawsze zrozumiałe.

Wnioski: Piktogramy farmaceutyczne zostały ocenione przez pacjentów pozytywnie. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań dotyczących piktogramów farmaceutycznych na liczniejszej grupie pacjentów w celu optymalizacji rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce.

Słowa kluczowe: piktogramy farmaceutyczne, etykietowanie, opieka farmaceutyczna, adherencja.

© Farm Pol, 2020, 76 (4): 185–194

 

Evaluation of the patients’ satisfaction on pharmaceutical pictogram provided in a Polish community pharmacy – pilot study

Background: Pharmaceutical pictograms are useful tools aimed to improve patients’ understanding of medical information. They can be easily implemented into routine settings and can embrace various information, among others, about drug regimen, drug adverse reactions, and potentially harmful drug interactions. Since pharmaceutical pictograms can improve patients’ knowledge, they can also improve adherence to recommended therapy. Thus, it is wise to understand patients’ perspectives on pictograms, particularly due to the cultural discrepancies existing between populations in which pharmaceutical pictograms are used.

Aim: The aim of the study was to collect patients’ perspectives particularly in terms of satisfaction on the pharmaceutical pictograms used in routine community pharmacy settings.

Materials and methods: The study is immersed in a quantitative approach. The survey, based on an authorial questionnaire, was conducted in a single community pharmacy in the north part of Poland. Labeling was conducted by qualified professional staff according to validated recommendations provided via a computer system. 103 questionnaires

were collected and analyzed. Only adult patients participated in the study.

Results: Almost all participants (96.11%) acknowledged that such a labeling system could be helpful in following the physicians’ recommendations and can overall simplify the use of medicines. Additionally, 84.47% of patients stated that pictogram labels should be applied to both prescription and over-the-counter drugs. The vast majority (91.26%) also did agree that pharmaceutical pictograms should be available in every community pharmacy. Statistical analysis showed that patients who stated that pharmaceutical pictograms should be available in every community pharmacy and be provided on a patient demand were those for whom drug leaflets were not always understandable.

Conclusions: Patients positively evaluated pharmaceutical pictograms. Further studies are warranted, particularly more representative in order to determine the most optimal direction for the development of pharmaceutical services in Poland.

Keywords: pharmaceutical pictograms, labeling, pharmaceutical care, adherence.

© Farm Pol, 2020, 76 (4): 185–194

 

Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z etykietopiktogramów w aptece pilotażowej

1.56 MB | 22 czerwca 2020