ARTYKUŁ

Bożena Karolewicz, Maciej Nowak, Agnieszka Gawin, Piotr Milejski, Artur Owczarek

Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę w opiece nad pacjentami z problemami zdrowia psychicznego – uwarunkowania, możliwości sprawowania i potrzeby pacjentów
2020-07-21

Głównym sposobem leczenia w przypadku chorób takich jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia jest farmakoterapia, dlatego też możliwość usługi świadczonej przez farmaceutę w szczególności poprzez wykonywanie przeglądów lekowych, aktywny udział w poprawie przestrzegania zaleceń terapeutycznych oraz współpracy wyspecjalizowanych farmaceutów (ang. psychiatric pharmacist, mental health clinical pharmacist) w ramach interdyscyplinarnego zespołu opieki nad chorym hospitalizowanym, są wykazywane w wielu krajach jako istotne elementy opieki zdrowotnej. W prezentowanym artykule na podstawie dostępnego piśmiennictwa zidentyfikowano potencjalną rolę i opisano rodzaje działań podejmowanych przez farmaceutów jako jednej z grup specjalistów działających na rzecz zdrowia w opiece nad pacjentami z problemami zdrowia psychicznego. Opisano udział farmaceutów w badaniach przesiewowych, np. w kierunku depresji, ich rolę w edukacji i dostarczaniu kompleksowych informacji na temat leków pacjentom i innym pracownikom ochrony zdrowia, ich rolę we wzmocnieniu profilaktyki pierwotnej i promocji zdrowia oraz udział w podejmowanych działaniach związanych ze zmianą stylu życia pacjenta. Zwrócono uwagę na miejsce farmaceutów w usługach monitorowania farmakoterapii w celu poprawy przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania leków przeciwdepresyjnych oraz na ich udział w ocenie wyników badań laboratoryjnych i analizie przepisywania leków w szpitalach.

Słowa kluczowe: problemy zdrowia psychicznego, usługi opieki farmaceutycznej, stosowanie leków, współpraca farmaceuta-lekarz.

© Farm Pol, 2020, 76 (5): 281–296

 

Identification of the area services provided by a pharmacist in the care of patients with mental health problems – conditions, possibilities of care providing and the needs of patients

Pharmacotherapy is the main treatment method for depression, bipolar disorder, and schizophrenia. As such, in many countries the potential service of pharmacist’s, especially for medicine review, active participation in improving patient compliance, and cooperation with mental health clinical pharmacists, within an interdisciplinary healthcare team, are considered significant elements of healthcare. This article uses available references to identify the potential role and describe the types of activities undertaken by pharmacists as one of the groups of specialists supporting the healthcare of psychiatric patients. The participation of pharmacists in screening tests for example towards depression, their role in education, and delivering comprehensive information about medication to patients and other healthcare workers, their role in the improvement of primary prevention and health promotion as well as the participation in actions connected with changing patient’s lifestyle have been described. Special attention was placed on the role of pharmacists in monitoring of pharmacotherapy with the goal to improve patient compliance on the use of antidepressants and participation in evaluation of laboratory test results and analysis of medication prescription in hospitals. Pharmacists should also consider/ take up pharmaceutical care of patients with psychiatric illnesses as an extended area of activity. The changing the attitude towards professional practice from a supplier of medicinal products to a specialist providing the best pharmacotherapy and safety for patients, will consequently increase the level of responsibility of pharmacies and pharmacists. This requires a change in perception of one’s own role, an organizational and functional approach to exercising this area of pharmaceutical care. In addition, there is an urgent need to develop new standards, establish cooperation with other healthcare professions, and define strategies for the promotion/ marketing of pharmaceutical care. Restoration of the expected role of the pharmacy will be achieved only if pharmacists accept their social mandate to ensure safe and effective pharmacotherapy for individual patients, which was particularly presented in this paper for patients with mental health problems.

Keywords: mental health problems, pharmaceutical care service, use of medicines, pharmacist-physician collaboration.

© Farm Pol, 2020, 76 (5): 281–296

Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę w opiece nad pacjentami z problemami zdrowia psychicznego – uwarunkowania, możliwości sprawowania i potrzeby pacjentów

326.10 kB | 21 lipca 2020