ARTYKUŁ

Aneta Katarzyna Mela

Rola agencji HTA w Polsce i na świecie
2020-07-21

Ocena technologii medycznych (HTA) stanowi podstawę wnioskowania nad zasadnością refundacji określonej technologii medycznej. Polega ona na przeprowadzeniu analiz porównawczych, w których zestawia się istniejący standard opieki zdrowotnej z nową technologią, w celu sprawdzenia jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem finansowania nowej technologii. Na świecie istnieje kilkadziesiąt organów odpowiedzialnych za HTA w różnych krajach. Struktury, funkcje, kompetencje i podejścia poszczególnych agencji HTA różnią się ze względu na różnice w systemach opieki zdrowotnej, a także ze względu na niejednolite struktury polityczne, w których agencje te działają. W niektórych krajach agencje HTA są odpowiedzialne jedynie za proces oceny HTA polegający na przeglądzie dowodów naukowych i syntezie danych, natomiast w innych także za weryfikację i podjęcie decyzji refundacyjnej, w oparciu także m.in. o ograniczenia budżetowe. Niezależnie jednak od struktur i kompetencji agencji HTA w poszczególnych krajach, wprowadzenie HTA jako narzędzia do racjonalnego podejmowania decyzji refundacyjnych w różnych systemach opieki zdrowotnej spowodowało znaczne zmniejszenie obszaru niepewności związanej z ich podejmowaniem.

Słowa kluczowe: ocena technologii medycznych, agencje HTA, rekomendacje refundacyjne.

© Farm Pol, 2020, 76(5): 275–280

 

The role of HTA agencies in Poland and in the world

Health Technology Assessment (HTA) is a foundation of submitting applications for reimbursement of a particular health technology. It involves conducting comparative analyzes in which the existing health care standard is compared with the new technology in order to test the benefits of introducing financing of the new technology. There are several dozen authorities responsible for HTA in various countries around the world. The structures, functions, competences and approaches of individual HTA agencies differ due to differences in healthcare systems, as well as due to the heterogeneous political structures in which they operate. In some countries, HTA agencies are responsible only for the HTA assessment process, consisting of reviewing scientific evidence and data synthesis, while in others also for verifying and making a reimbursement decision, based on, among others budget restrictions. However, regardless of the structures and competences of the HTA agencies in individual countries, the introduction of HTA as a tool for rational reimbursement decisions in various healthcare systems has significantly reduced the uncertainty associated with their making. Poland is an example of a country where no medicine is reimbursed without formal procedures. It is not possible for a drug to be reimbursed in a new medical indication, without an assessment of health technologies. Following the example of other developed countries, Poland in 2005 introduced a health technology assessment system to the drug reimbursement process by establishing an advisory body for the Minister of Health - the Agency for Health Technology Assessment, which tasks include in particular, developing recommendations regarding the financing of health technologies. In accordance with the guidelines of the president of AOTMiT, the drug manufacturer, in addition to analyzing the decision problem, have to prepare three types of analysis: the clinical effectiveness analysis, the economic analysis and the analysis of the impact on the healthcare system.

Keywords: health technology assessment, HTA agencies, reimbursment recommendations.

© Farm Pol, 2020, 76(5): 275–280

Rola agencji HTA w Polsce i na świecie

239.11 kB | 21 lipca 2020