ARTYKUŁ

Marta Karkoszka, Klaudia Banach, Artur Beberok, Dorota Wrześniok

Piękno w tabletce – wiedza społeczeństwa na temat nutraceutyków
2020-07-21

PRZEDMIOT BADAŃ: Suplementy diety są produktami, uzupełniającymi prawidłową dietę w witaminy, biopierwiastki oraz inne związki biologicznie aktywne. Nutrikosmetyki zawierają związki witaminowe, mineralne i biologicznie aktywne, które wpływają korzystnie na wygląd skóry, paznokci i włosów. Stale rosnąca konsumpcja suplementów diety, w tym preparatów poprawiających kondycję skóry włosów i paznokci, sprzyja powstawaniu nowych preparatów, jednak nie zwiększa to świadomości społeczeństwa w zakresie stosowanych produktów.

CEL BADAŃ: Celem badania była weryfikacja wiedzy pacjentów na temat zażywanych suplementów diety, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci, określenie ilości zażywanych suplementów oraz ocena świadomości dotyczącej stosowanych połączeń, a także określenie czynników determinujących wybór określonego preparatu.

MATERIAŁY I METODY: Badanie prowadzono od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. z udziałem losowej grupy 170 respondentów, za pomocą autorskiego, anonimowego kwestionariusza, zawierającego 33 pytania.

WYNIKI: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że 95% respondentów zna definicję suplementu diety, jednak tylko 46,5% ankietowanych wie, że są one przeznaczone dla osób zdrowych, 54% badanych deklaruje przyjmowanie suplementów diety wspomagających kondycję skóry, włosów i paznokci, 1/3 respondentów podczas wyboru preparatu nie zwraca uwagi czy jest on lekiem, czy suplementem diety, a 40% badanych nie ma świadomości różnic wynikających z odmiennej rejestracji obu preparatów. Ponad 70% badanych kupuje suplementy diety w aptece, jednak z fachowej porady farmaceuty korzysta jedynie 1/4 respondentów. Niemal 40% ankietowanych stosuje jednocześnie dwa suplementy diety lub więcej, nie będąc świadomymi możliwości przedawkowania substancji czynnych zawartych w przyjmowanych preparatach. Jedynie połowa badanych jest zadowolona z efektów osiągniętych dzięki stosowaniu suplementów diety poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci.

WNIOSKI: Respondenci posiadają podstawową wiedzę na temat stosowanych suplementów diety, jednak konieczna jest stała edukacja społeczeństwa w zakresie specjalistycznej wiedzy dotyczącej jakości i sposobu przyjmowania suplementów diety.

Słowa kluczowe: suplementy diety, nutraceutyki, włosy, skóra, paznokcie.

© Farm Pol, 2020, 76 (5): 239–249

 

Beauty in a tablet – public knowledge about nutraceuticals

Subject of research: Dietary supplements are products which supplement a proper diet with vitamins, bioelements and other biologically active compounds. Nutricosmetics contain vitamin, mineral and biologically active compounds that have a positive effect on the appearance of the skin, nails and hair. The constantly growing consumption of dietary supplements, including preparations improving the condition of the skin of the hair and nails, promotes the creation of new preparations, but does not increase public awareness of the products used.

Research objective: The aim of the study was to verify patients’ knowledge of dietary supplements, with particular emphasis on preparations improving the condition of skin, hair and nails, determining the amount of supplements taken and assessing the awareness of the combinations used, as well as determining the factors determining the choice of a particular preparation.

Materials and methods: The survey was conducted from December 2019 to April 2020 with the participation of a random group of 170 respondents, using the author’s anonymous questionnaire containing 33 questions.

Results: Based on the results obtained, it can be said that 95% of respondents know the definition of a dietary supplement, but only 47% of respondents know that they are intended for healthy people, 54% of respondents declare taking dietary supplements that support the condition of the skin, hair and nails, 1/3 of respondents when choosing a preparation do not pay attention to whether it is a medicine or a dietary supplement, and 40% of respondents are not aware of the differences resulting from the different registration of both preparations. Over 70% of respondents buy dietary supplements at the pharmacy, but only a quarter of respondents use the pharmacist’s professional advice. Almost 40% of respondents simultaneously use two or more dietary supplements, without being aware of the possibility of overdose of active substances contained in the preparations taken. Only half of the respondents are satisfied with the effects achieved thanks to the use of dietary supplements that improve the condition of the skin, hair and nails.

Conclusions: Respondents have basic knowledge about dietary supplements used, but constant public education is needed regarding specialist knowledge regarding the quality and method of taking dietary supplements.

Keywords: dietary supplements, nutraceutics, hair, skin, nails.

© Farm Pol, 2020, 76 (5): 239–249

Piękno w tabletce – wiedza społeczeństwa na temat nutraceutyków

615.88 kB | 21 lipca 2020