ARTYKUŁ

Aneta Mela

Proces objęcia refundacją leków w Polsce i na świecie
2020-09-07

Refundacja leków jest złożonym procesem wymagającym uwzględnienia i zrównoważenia interesów różnych stron: pacjentów, firm farmaceutycznych oraz płatników finansujących świadczenia medyczne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podejść do refundacji leków w Polsce i krajach, do których odwołuje się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podczas opracowywania analiz weryfikacyjnych, a więc: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Szwecji, Niemiec i Kanady. Proces refundacji jest zróżnicowany w zależności od uwarunkowań danego kraju. Widoczne są różne podejścia do refundacji leków stosowanych w leczeniu szpitalnym i dostępnych w aptece, leków generycznych i innowacyjnych, czasu, na jaki wydawana jest decyzja refundacyjna, a także sposobu rozliczania wydatków ponoszonych na zakup leków i możliwości zastępowania leków tańszymi zamiennikami. W każdym z przedstawionych krajów można odnotować różnice i podobieństwa w zakresie instytucji zaangażowanych w proces refundacji, znaczenia oceny i rekomendacji wydawanych przez stosowne instytucje, kryteriów oceny leczenia, podejścia do leków innowacyjnych i generycznych, instrumentów stosowanych w celu minimalizacji kosztów płatnika i maksymalizacji dostępności leczenia dla pacjentów oraz działania mające na celu ujednolicenie finansowania w określonych grupach leków, a także ogólnej złożoności całego procesu refundacyjnego.

Słowa kluczowe: refundacja, produkty lecznicze, procesy refundacyjne.

© Farm Pol, 2020, 76 (7): 388–394

 

Reimbursement process of medicinal products in Poland and in the world

Reimbursement of drugs is a complex process which requires consideration and balancing of interests of various parties: patients, pharmaceutical manufacturers and payers financing medical services. This article aims at presenting approaches to reimbursement of drugs in Poland and countries referred to by the Agency for Health Technology Assessment and Tariffication during the development of Verification Analyzes, i.e.: United Kingdom, France, the Netherlands, Sweden, Germany and Canada. Reimbursement process is diverse depending of conditions in particular country. Various approaches are present in terms of: reimbursement of drugs used in hospital and available in pharmacies, generic and innovative drugs, time for which reimbursement decision is issued as well as method of accounting for expenditure for drugs and possible replacement of drugs with cheaper substitutes. In each of the presented countries one can note differences and similarities in terms of: institutions engaged in reimbursement process, significance of assessment and recommendations issued by appropriate institutions, treatment assessment criteria, approach to innovative and generic drugs, instruments used in order to minimize payer’s cost and maximize patients’ access to treatment, actions aiming at unifying financing among particular groups of drugs and general complexity of the whole reimbursement process.

Keywords: reimbursment, medicinal products, reimbursment process.

© Farm Pol, 2020, 76 (7): 388–394

 

Proces objęcia refundacją leków w Polsce i na świecie

272.71 kB | 7 września 2020