ARTYKUŁ

Agnieszka Dorota Kaźmierska, Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski

Wpływ diety oraz fitoterapii w leczeniu trądziku pospolitego
2020-09-07

Celem pracy było określenie wpływu diety oraz roślin leczniczych w terapii trądziku pospolitego. Efekt, jaki można uzyskać dzięki włączeniu do terapii surowców roślinnych, to przede wszystkim zmniejszenie wydzielania łoju oraz powstawania nowych stanów zapalnych skóry. Wykazano, że rośliny są bardzo pomocne w terapii trądziku pospolitego. Także świadomość istotnego wpływu diety, może przyczynić się do zmniejszenia skali problemu związanego z występowaniem trądziku pospolitego. Występowanie trądziku pospolitego uznawane jest powszechnie za częste zjawisko dotyczące prawie 100% populacji [1]. Ocenia się, że choroba ta dotyczy 80% młodzieży i może przyczyniać się do pojawienia stresu oraz depresji [2]. Liczne badania dotyczące wpływu składników odżywczych na zdrowie wskazują, że odpowiednia dieta determinuje reakcje zdrowotne organizmu. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na związek pomiędzy spożywanymi produktami a stanem skóry trądzikowej [3]. Zainteresowanie wpływem diety, składników odżywczych na skórę, które obserwujemy w ostatnich latach, spowodowało rozwój dziedziny, jaką jest dietetyka oraz fitoterapia. Ten kierunek rozwoju nie jest jednak dobrze poznany. Warto prowadzić badania mające na celu określenie wpływu diety oraz fitoterapii na stan naszej skóry oraz zdrowia człowieka. Fitoterapia powinna być uzupełnieniem leczenia konwencjonalnego. Metody naszych przodków świetnie sprawdzały się, kiedy nie było leków syntetycznych. [4]. Choroby skóry stanowią duży problem terapeutyczny. Wykorzystanie substancji roślinnych niesie ogromne nadzieje dla współczesnej medycyny, kosmetologii, dietetyki, farmacji. Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego wykazują szerokie spektrum działania przeciwzapalnego, przeciwbólowego, regulującego pracę hormonów [4]. Leki roślinne można stosować zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce. Wykazują wolniejsze i łagodniejsze działanie, a także nie wywołują oporności drobnoustrojów, która często objawia się przy stosowaniu antybiotykoterapii [4]. W chwili obecnej obserwujemy powrót do naturoterapii. W wielu przypadkach rośliny lecznicze mogą spowolnić objawy choroby, gdy inne metody nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, rośliny lecznicze, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, aloes zwyczajny, olejek z drzewa herbacianego.

© Farm Pol, 2020, 76(7): 373–380

 

The effect of diet and phytotherapy in the treatment of acne vulgaris

The aim of the dissertation was to determine the impact of diet and medicinal plants in the treatment of acne vulgaris. The effect that can be achieved by implementing herbal raw materials in therapy is primarily a reduction in sebum production and the creation of new skin inflammations. It has been shown that plants are very helpful in the treatment of acne vulgaris. Awareness of the significant impact of diet can contribute to reducing the scale of the problem associated with the occurrence of acne vulgaris. The occurrence of acne vulgaris is widely recognised as a common phenomenon affecting almost 100% of the population [1]. It is estimated that 80% of youths are affected by this disease, which may contribute to stress and depression [2]. Numerous studies concerning the influence of nutrients on health indicate that a proper diet determines the body’s health responses. The findings of this paper clearly show a relationship between consumed products and the condition of acneous skin. The interest in the impact of diet and nutrients on the skin that has been observed in recent years has led to the development of the field of dietetics and phytotherapy. This direction of development, however, is not well understood. It is worth conducting research to determine the influence of diet and phytotherapy on the condition of human skin and health. Phytotherapy should be a supplement to conventional treatment. The methods of our ancestors worked well when there were no synthetic drugs [4]. Skin diseases are a major therapeutic problem. The use of plant substances brings great hopes for modern medicine, cosmetology, dietetics, and pharmacy. The medicinal substances of plant origin have a wide spectrum of anti-inflammatory, analgesic, and regulating hormone activity [4]. Herbal medicines can be used for both treatment and prevention. They exhibit a slower and milder effect, and also do not cause microbial resistance, which is often manifested when using antibiotic therapy [4]. We are currently observing a return to naturotherapy. In many cases, medicinal plants can slow down the symptoms of a disease when other methods do not bring the desired results.

Keywords: acne vulgaris, medicinal plants, essential fatty acids, aloe vera, tea tree oil.

© Farm Pol, 2020, 76(7): 373–380

Wpływ diety oraz fitoterapii w leczeniu trądziku pospolitego

209.14 kB | 7 września 2020