ARTYKUŁ

Julia Lewandowska, Jan Kapała, Łukasz Puchała

Zastosowanie kannabidiolu w terapii uzależnień w świetle badań klinicznych
2020-09-28

Uzależnienie to przewlekłe, nawracające zaburzenie charakteryzujące się nadużywaniem substancji i zespołem odstawienia z tzw. „głodem psychicznym”. Kannabidiol (CBD), niepsychoaktywny kannabinoid, jest stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych, w tym uzależnienia od substancji lub zachowania (uzależnienia behawioralne).

Niniejsza analiza koncentruje się na ocenie wyników dostępnych badań klinicznych, oceniając możliwości potencjalnej farmakoterapii z zastosowaniem CBD w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych, palenia tytoniu, konopi indyjskich i zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu.

Badania kliniczne zarejestrowane w bazie clinicaltrials.gov, oraz zasoby bazy Pubmed poddano analizie poszukując tych opublikowanych w latach 2010–2020. Przegląd został przeprowadzony w lipcu i sierpniu 2020 r. Wyszukiwane terminy dotyczyły CBD i uzależnień. Poszukiwane badania obejmują równoległe i krzyżowe badania z randomizacją i grupą kontrolną (RCT), otwarte badania kliniczne i studia przypadków.

W przeglądzie analizowano 9 artykułów: 6 małych RCT, 2 studia przypadków i 1 otwarte badanie kliniczne w tym: 5 badań dotyczących CBD w zaburzeniach związanych z używaniem konopi indyjskich (obejmujące łącznie 63 pacjentów; 25 kobiet i 38 mężczyzn), 2 badania dotyczące zastosowania CBD w leczeniu uzależnienia od palenia papierosów (54 pacjentów; 26 kobiet i 28 mężczyzn), 1 badanie dotyczące zastosowania CBD w leczeniu uzależnienia od heroiny (9 pacjentów; 9 mężczyzn) oraz 1 dotyczące CBD w leczeniu odwykowym (38 pacjentów; 19 kobiet i 19 mężczyzn).

Kannabidiol może być opcją terapeutyczną w leczeniu uzależnień. Wykazuje aktywność nie tylko jako substytut, ale wspomaga leczenie innych uzależnień. Dobra tolerancja i działanie neuroprotekcyjne stanowią o jego wysokim potencjale terapeutycznym.

Słowa kluczowe: badania kliniczne, leczenie uzależnień, CBD, kannabidiol, głód psychiczny.

© Farm Pol, 2020, 76(8): 423–429

 

The use of cannabidiol in addiction therapy in the light of clinical trials

The use of cannabidiol in addiction therapy in the light of research Addiction is a chronic recurrent disorder characterized by substance abuse and withdrawal syndrome with “craving.” Cannabidiol (CBD), a non-psychoactive cannabinoid, is used to treat neurological conditions, including substance or behavioral addiction. This analysis focuses on evaluating the results of available clinical trials, assessing the potential of CBD pharmacotherapy for drug addiction, smoking, cannabis and alcohol use disorders. Clinical trials registered in the clinicaltrials.gov database and the resources of the Pubmed database were analyzed in search of those published in 2010–2020. The review was conducted in July and August 2020. The search terms were for CBD and addiction. The sought studies include randomized controlled and crossover (RCT) studies, open label clinical trials and case studies. 9 articles were identified for review: 6 small RCTs, 2 case studies and 1 open-label clinical study including: 5 studies on CBD in cannabis use disorders (including 63 patients in total; 25 women and 38 men), 2 studies on CBD use for treatment of addiction to smoking (54 patients; 26 women and 28 men), 1 study of CBD in the treatment of heroin dependence (9 patients; 9 men) and 1 study of CBD in drug addiction treatment (38 patients; 19 women and 19 men). Cannabidiol may be a therapeutic option for treating addiction. It is active not only as a substitute, but also supports the treatment of other addictions. Good tolerance and neuroprotective effect determine its high therapeutic potential.

Keywords: clinical research, CBD, addiction treatment, cannabidiol, substance withdrawal syndrome.

© Farm Pol, 2020, 76(8): 423–429

Zastosowanie kannabidiolu w terapii uzależnień w świetle badań klinicznych

203.75 kB | 1 października 2020