ARTYKUŁ

Karolina Demczuk

Leki hipotensyjne jako czynniki indukujące, zaostrzające i imitujące łuszczycę
2020-10-21

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nawrotowych chorób skóry. Jej ogólnoustrojowy i zapalny charakter sprawia, że pacjenci częściej zapadają na zespół metaboliczny i choroby sercowo-naczyniowe. Stwarza to konieczność wdrożenia farmakoterapii rozpoznanych zaburzeń, w tym terapii hipotensyjnej. Doniesienia kliniczne i badania naukowe wskazują, że u części pacjentów stosowanie wybranych leków obniżających ciśnienie tętnicze może negatywnie wpływać na przebieg łuszczycy – zaostrzać ją, indukować lub imitować. Opisane skórne działania niepożądane antagonistów kanału wapniowego, β-adrenolityków i leków wpływających na układ RAA pozostają rzadkie. Jednak w związku z brakiem stosownej informacji o możliwości ich wystąpienia w Charakterystykach Produktów Leczniczych mogą pozostawać nierozpoznane. Wiedza na temat ryzyka zaostrzania lub indukowania łuszczycy przez poszczególne grupy leków jest niezbędna, celem określenia niespodziewanego wysiewu zmian łuszczycowych lub pogorszenia dotychczas stabilnego przebiegu choroby. Ważna jest także umiejętność różnicowania zmian łuszczycowych z osutkami łuszczycopodobnymi, w tym z ostrą uogólnioną osutkową krostkową sprowokowaną lekami, co często wymaga weryfikacji histologicznej.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, łuszczyca, bezpieczeństwo leków.

© Farm Pol, 2020, 76(9): 519–526

 

Antihypertensive drugs as factors that induct, aggravate and imitate psoriasis

Psoriasis is one of the most common autoimmune, chronic and recurrent skin diseases. In Poland it affects almost 3 percent of the population what makes it an important health problem. Its systemic and inflammatory character causes the patients suffering from psoriasis to be more likely to also develop the metabolic syndrome (or its components such as hypertension) and cardiovascular diseases – myocardial infarction or stroke. Therefore, it requires the pharmacotherapy of the diagnosed disorders to be implemented, including the antihypertensive therapy. Clinical research and scientific studies show that certain patients that take some medicine lowering the blood pressure, may observe negative influence on the course of their psoriasis – inducting, aggravating or imitating it. Those skin side effects of the calcium channel antagonists, β-blockers medication and drugs affecting the RAA system are not common. However, due to the lack of adequate information about the possibility of their occurrence in the Summary of Product Characteristics (SmPCs), they might remain unrecognized. It is well-known that β-blockers are one of the most common reason of the psoriasis eruption or aggravation. They are also the most popular drugs used in the therapy of cardiovascular diseases, but in the SmPCs there is no information about their influence of psoriasis. Knowledge about the risk of aggravating or inducting psoriasis by some drug groups, is necessary to determine unexpected eruption of the psoriatic lesions, or worsening of the so far stable course of the disease. The ability to differentiate psoriatic lesions from the psoriasiform eruptions, including the acute generalized exanthematous pustulosis related to the medical administration, is important and often requires histological verification. According to the polypharmacy in psoriasis patients sometimes it is almost impossible to find the drug aggravating psoriasis. The only thing can help to solve the puzzle is detailed investigation.

Keywords: psoriasis, hypertension, pharmacovigilance.

© Farm Pol, 2020, 76(9): 519–526

Leki hipotensyjne jako czynniki indukujące, zaostrzające i imitujące łuszczycę

236.52 kB | 21 października 2020