ARTYKUŁ

Aleksandra Karmańska, Bolesław Tomasz Karwowski

Lunazyna – biologicznie aktywny peptyd z soi
2020-10-21

Żywność jest źródłem biologicznie aktywnych peptydów, które mają pozytywny wpływ na szereg funkcji fizjologicznych człowieka. Ważnym i badanym związkiem z grupy peptydów jest lunazyna wyizolowana z ziaren soi. Występuje również w ziarnach pszenicy, jęczmienia i żyta ale w mniejszej ilości. Składa się on z 43 pozostałości aminokwasów o masie cząsteczkowej 5,5 kDa. Badania wykazały, że lunazyna ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, chemoprotekcyjne a także może korzystnie wpływać na profil lipidowy. Właściwości chemoprotekcyjne lunazyny zostały potwierdzone na różnych modelach komórkowych - takich jak: fibroblasty myszy NIH/3T3, komórki białaczki, raka jelita grubego ludzkiego HT-29 i nabłonka prostaty RWPE-2, wątroby ludzkiej HepG2 oraz raka piersi MCF-7 i MDA-MB-231. Za aktywność przeciwnowotworową lunazyny odpowiedzialne są trzy domeny: motyw RGD (arginina, glicyna i kwas asparaginowy), region spiralny (EK HI MEI QG), który jest strukturalnie homologiczny do regionu występującego w białkach wiążących chromatynę i koniec z kwasem poliasparaginowym W badaniach na liniach komórkowych Caco-2 udowodniono, że lunazyna neutralizuje ROS powstałe w wyniku działania nadtlenku wodoru i wodoronadtlenku tert-butylu. Najsilniejszy wpływ na aktywność antyoksydacyjną peptydów lunazyny ma skład i sekwencja aminokwasów w szczególności glicyny, leucyny, fenyloalaniny, proliny przeciwdziałających peroksydacji lipidów oraz tryptofanu i cysteiny. Lunazyna wykazuje właściwości przeciwzapalne hamując indukowaną przez lipopolisacharyd LPS produkcję mediatorów prozapalnych co również może przyczynić się do chemioprotekcji.
Peptyd ten jest stabilny termicznie, nie jest degradowany w przewodzie pokarmowym co pozwala na uzyskanie wysokiej biodostępności. Lunazyna chroniona jest przed działaniem enzymów żołądkowo-jelitowych (pepsyna, pankreatyna) dzięki obecności w soi inhibitorów proteaz Bowmana-Birka (BBI) i inhibitorów trypsyny Kunitza (KTI).
W pracy przedstawiono niektóre z potencjalnych korzyści zdrowotnych i terapeutycznych lunazyny.

Słowa kluczowe: profilaktyka nowotworów, lunazyna, polipeptydy, biodostępność lunazyny.

© Farm Pol, 2020, 76(9): 493–499

 

 

Lunazine – biologically active peptide from soybean

Food is a source of biologically active peptides, which have a positive effect on a number of human physiological functions. An important and studied compound from the group of peptides is lunazine isolated from soybeans. It is also found in wheat, barley and rye grains but in smaller amounts.  It consists of 43 amino acid residues with a molecular weight of 5.5 kDa.  Studies have shown that lunazine has antioxidant, anti-inflammatory and chemoprotective properties and can also have a beneficial effect on the lipid profile. Lunazine's chemoprotective properties have been confirmed on various cell models - such as NIH/3T3 mouse fibroblasts, leukemia cells, HT-29 human colorectal cancer and RWPE-2 prostate epithelium, HepG2 human liver and MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer. Three domains are responsible for the anticancer activity of lunazine: the RGD motif (arginine, glycine and aspartic acid), the spiral region (EK HI MEI QG), which is structurally homologous to the region found in chromatine-binding proteins and the end of polyaspartic acid. Caco-2 cell line studies have proven that lunazine neutralizes ROS produced by hydrogen peroxide and tert-butyl hydrogen peroxide. The composition and sequence of amino acids, especially glycine, leucine, phenylalanine, proline against lipid peroxidation, tryptophan and cysteine, have the strongest influence on the antioxidant activity of lunazine peptides. Lunazine has anti-inflammatory properties by inhibiting the production of pro-inflammatory mediators induced by LPS lipopolysaccharide, which can also contribute to chemoprotection.
This peptide is thermally stable and is not degraded in the gastrointestinal tract, which allows high bioavailability.  Lunazine is protected from gastrointestinal enzymes (pepsin, pancreatin) thanks to the presence of Bowman-Birk protease inhibitors (BBI) and Kunitz trypsin inhibitors (KTI) in soy.
This review presents some of the potential health and therapeutic benefits of lunazine.

Keywords: polypeptide, cancer prevention, lunasin, bioavailability of lunasine.

© Farm Pol, 2020, 76(9): 493–499

Lunazyna – biologicznie aktywny peptyd z soi

247.53 kB | 21 października 2020