ARTYKUŁ

Żaneta Słyk, Paulina Kruk, Sławomir Barszcz, Krzysztof Gawrychowski, Maciej Małecki

Aktywność neurotransfekcyjna preparatów genowych: wstęp do formulacji opatrunkowych
2021-01-18

Przedmiot badań

Preparaty do miejscowej terapii przeciwnowotworowej oparte o biodegradowalne matryce są włączane do schematów leczenia glejaków złośliwych mózgu. Radykalna resekcja zmiany nowotworowej związana jest z najkorzystniejszym efektem leczenia, jednakże charakter i lokalizacja zmian często limitują zakres resekcji. Poszukiwane są nowe techniki leczenia ukierunkowane na komórki nowotworowe pozostałe po resekcji chirurgicznej. Rozwiązaniem mogą być formulacje genowe do stosowania miejscowego, oparte o polimery wykorzystywane w materiałach opatrunkowych.

Cel badań

Celem pracy była ocena efektywności wprowadzania preparatów genowych do komórek mózgu. Założono opracowanie modelu transdukcji/transfekcji ex vivo oraz porównanie efektywności wektorów wirusowych (rAAV) oraz wektora niewirusowego (FuGENE®) w zakresie przygotowań do sporządzenia genowych formulacji opatrunkowych.

Materiał i metody

Do badań wykorzystano myszy laboratoryjne szczepu C57BL/6. Oceniono śmiertelność komórek mózgu w warunkach transdukcji/transfekcji ex vivo. Analizowano efektywność wprowadzania genów metodą transfekcji (FuGENE® HD) oraz metodą transdukcji (rAAV). Oceny dokonano metodą qPCR, analizowano sekwencje itr obecne w rAAV/pDNA

Wyniki

W wyniku przeprowadzonych badań opracowano model transdukcji/transfekcji komórek mózgu myszy z wykorzystaniem reporterowych wektorów wirusowych (rAAV) i niewirusowego kompleksu pAAV:FuGENE. Określono optymalne warunki transdukcji ex vivo (temperatura 37°C, czas 60’). Na podstawie analizy qPCR wydajność transdukcji/transfekcji dla zastosowanych wektorów rAAV9, rAAV9/DJ oraz pAAV:FuGENE wynosi odpowiednio 9,68E+06, 1,77E+06 oraz 3,73E+06 gc/50 ng.

Wnioski

Wektory wirusowe, jak i niewirusowe są użyteczne do wprowadzania transgenów do komórek mózgu mysiego w warunkach ex vivo. W oparciu o rekombinowany preparat genowy rAAV9 możliwe jest prowadzenie dalszych badań w kierunku opracowania genowych opatrunków do zastosowań neuroonkologicznych.

Słowa kluczowe: genowe formulacje opatrunkowe, preparaty rAAV, nowotwory mózgu.

© Farm Pol, 2020, 76 (12): 667–675

Neurotransfection activity of gene preparations: introduction to dressing formulations

Background

Preparations for local anticancer therapy based on a biodegradable, dressing matrices are included in the treatment regimens of malignant gliomas of the brain. Radical resection of a neoplastic lesion is associated with the best clinical effect of treatment, however, the nature and location of the lesions often limit the scope of resection. The effectiveness of adjuvant methods such as systemic chemotherapy is limited primarily by the blood-brain barrier that is difficult to penetrate. New treatment techniques to target neoplastic cells remaining after surgical resection are searching. An interesting solution may be gene formulations for topical application, based on polymers used in dressing materials.

Aim of the study

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of introducing gene preparations into mouse brain cells. Development of an ex vivo transduction / transfection model and comparison of the efficiency of viral vectors (rAAV) and non-viral vector (FuGENE®) were assumed.

Materials and methods

The tissue of C57BL/6 laboratory mice strain were used. Brain cell mortality under the ex vivo transduction / transfection conditions was assessed. The efficiency of transfection method using the non-liposomal FuGENE® HD preparation and rAAV vector transduction method were analyzed using the standard methodology of a gene therapy laboratory. The evaluation of the itr sequences present in the rAAV / pDNA was performed by qPCR method.

Results

As a result of the research, a model of transduction / transfection of mouse brain cells using reporter viral vectors (rAAV) and the non-viral pAAV:FuGENE complex was developed. The optimal ex vivo transduction conditions were determined (temperature 37ºC, time 60’). The possibility of transduction / transfection of brain cells with viral (rAAV) and non-viral (pAAV:FuGENE) gene preparations has been demonstrated. Based on the qPCR analysis, the efficiency of transduction / transfection for the rAAV9, rAAV9/DJ and pAAV:FuGENE vectors was estimated at 9.68E+06, 1.77E+06 and 3.73E+06 gc/50 ng, respectively. The rAAV9 gene preparation was selected for further formulation studies.

Conclusions

Viral and non-viral vectors are useful tools for introducing transgenes into mouse brain cells in ex vivo conditions. Based on the recombinant rAAV9 gene vector, it is possible to conduct further research in the area of the development of gene dressings for neurooncological applications.

Keywords: gene dressing formulations, rAAV preparations, brain tumors.

© Farm Pol, 2020, 76 (12): 667–675

Aktywność neurotransfekcyjna preparatów genowych: wstęp do formulacji opatrunkowych

527.89 kB | 21 stycznia 2021