ARTYKUŁ

Arnold Kukowka, Maria Salmanowicz, Magda Mądra, Bolesław Banach

Rola kinaz janusowych w leczeniu autoimmunologicznych chorób skóry
2021-02-24

Ścieżka sygnałowa JAK/STAT jest plejotropową drogą transdukcji sygnału dla wielu biochemicznych substancji, będących ligandami m.in. cytokin, czynnika wzrostu, leptyny, erytropoetyny czy też interferonów. Liczne choroby skóry mają podłoże autoimmunologiczne i charakteryzują się znacznym miejscowym i ogólnoustrojowym stanem zapalnym. Zaobserwowano, że w procesie tym istotną rolę odgrywa kinaza Janusowa (JAK) – przetwarza sygnał i aktywuje transkrypcję (STAT). Podstawowym procesem biorącym udział w chorobach autoimmunologicznych jest różnicowanie się poszczególnych limfocytów, w szczególności powstawanie naiwnych limfocytów T (Th2, Th1, Th17). W procesie różnicowania limfocytów pośredniczy ścieżka sygnałowa JAK/STAT. Limfocyty za pomocą cytokin doprowadzają do powstawania patologicznych stanów zapalnych, przy czym sygnalizacja przebiega również przez ścieżkę JAK/STAT. Informacje te skłoniły badaczy do wnikliwej analizy tego zagadnienia. Lepsze poznanie szlaku JAK/STAT dostarczyło przesłanek, by opracować ukierunkowane inhibitory kinaz janusowych (JAKinib). Inhibitory JAK stanowią nową, skuteczną terapię w leczeniu wielu chorób hematologicznych i zapalnych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że inhibitory JAK mają zastosowanie w terapii atopowego zapalenia skóry, łysienia plackowatego, łuszczycy i bielactwa nabytego. Inhibitory JAK można podawać doustnie lub miejscowo i stanowią nową klasę leków z obiecującymi efektami działania. W artykule dokonano przeglądu danych dotyczących roli szlaku JAK-STAT w dermatozach zapalnych oraz przeanalizowano korzyści terapeutyczne płynące ze stosowania tej grupy leków.

Słowa kluczowe: JAK/STAT, dermatologia, choroby autoimmunologiczne, farmakologia, kinazy janusowe.

© Farm Pol, 2021, 77(1): 17–24

 

The role of janus kinases in the treatment of autoimmune skin diseases

The JAK/STAT signaling pathway is a pleiotropic signal transduction pathway for many biochemical substances that are ligands, for example cytokines, growth factor, leptin, erythropoietin or interferons. Numerous skin diseases have autoimmunological origin and are characterized by significant local and systemic inflammation. Janus kinase (JAK) has been observed to play an important role in this process - it processes the signal and activates transcription (STAT). The basic process involved in the development of autoimmune diseases is the differentiation of individual lymphocytes, especially the formation of naive T lymphocytes (Th2, Th1, Th17). Lymphocyte differentiation is mediated by the JAK/STAT signaling pathway. Lymphocytes use cytokines to induce pathological inflammation, and signaling also runs through the JAK/STAT pathway. In diseases that are characterized in our article the most notable cytokines were interferon gamma, tumor necrosis factor-alfa and interleukin 22. Mentioned above cytokines are using the JAK/STAT pathway to transduce signal from the outside of cell to the cell nucleus. This information prompted researchers to carefully analyze this issue. In this article we focus on the well-known autoimmune disease of the skin such as: vitiligo, psoriasis, alopecia areata (AA) and atopic dermatitis (AD), in each of this condition the JAK/STAT signaling pathway plays crucial role in their pathomechanisms, thus the inhibition of this pathway presents itself as a promising target for pharmacological treatment of these diseases. Better understanding of the JAK/STAT pathway triggered the development of targeted Janus kinase inhibitors (JAKinib). JAK inhibitors represent a fairly young and new group of medicines, and they are effective therapy in the treatment of many hematological and inflammatory diseases. More and more evidence suggests that JAK inhibitors have utility in the treatment of atopic dermatitis, alopecia areata, psoriasis and vitiligo. JAK inhibitors can be administered orally or topically. Especially treatment with use of the newest and still emerging group of the JAKinibs - the selective JAK inhibitors is an interesting horizon for the future. In this article, we review the data on the role of the JAK-STAT pathway in inflammatory dermatoses and analyze the therapeutic benefits of this group of drugs.

Keywords: Janus kinases, autoimmune diseases, cytokines, dermatology, JAK inhibitors.

© Farm Pol, 2021, 77(1): 17–24

 

Rola kinaz janusowych w leczeniu autoimmunologicznych chorób skóry

227.28 kB | 25 lutego 2021