ARTYKUŁ

Dominika Polakowska, Natalia Wrzosek, Agnieszka Ewa Zimmermann

Badanie opinii farmaceutów i studentów farmacji na temat organizacyjno prawnych form wykonywania zawodu farmaceuty, przewidzianych ustawą o zawodzie farmaceuty
2021-02-24

Tematem pracy są formy organizacyjno-prawne wykonywania zawodu farmaceuty, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch nowych, zawartych w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Należą do nich wolontariat i jednoosobowa działalność gospodarcza. Za cel pracy postawiono poznanie opinii magistrów farmacji i studentów farmacji na temat możliwości wykonywania zawodu w ramach wolontariatu oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Przeprowadzono sondaż społeczny z wykorzystaniem techniki ankietowej. Kwestionariusz ankiety złożony był z 16 pytań otwartych i zamkniętych. Autorski arkusz ankiety w formie elektronicznej został rozdystrybuowany za pomocą mediów społecznościowych. Grupę badaną stanowiło 185 respondentów, wśród których było 138 studentów farmacji (V rok), 15 stażystów (VI rok) i 32 farmaceutów aktualnie pracujących w aptekach.

Pierwsza z hipotez postawionych w badaniu – farmaceuci z długim stażem pracy częściej niż studenci farmacji uważają, że wolontariat powinien być prawnie uznany za formę wykonywania zawodu, została odrzucona na podstawie uzyskanych wyników. Zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie przyjmuje możliwość pracy w charakterze jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie znaleziono w tym obszarze różnic w odpowiedziach w zależności od stażu pracy.

Słowa kluczowe: prawo farmaceutyczne, farmaceuta, zawód, zawód medyczny, formy wykonywania zawodu, wolontariat, hospicjum.

© Farm Pol, 2021, 77(1): 9–16

 

Survey on the pharmacists’ and pharmacy students’ opinion on the organizational and legal form of the pharmacist profession according to obligatory act on the pharmacist profession

The subject of this research are organizational and legal forms of performing pharmaceutical profession with particular consideration of two new forms included in new pharmaceutical profession act. This two forms are volunteering and sole proprietorship. The purpose of this research was to analyze the opinion of pharmacy masters and students about possible forms of hiring. A cross-sectional e-survey was conduct. The questionnaire was made from 16 questions, some of them were closed and some were open. E-survey has been distributed through the social media. In the study group were 185 respondents: 138 pharmacy students and 47 working pharmacists. The first hypothesis posed in the study: pharmacists with long work experience more often than pharmacy students believe that volunteering should be legally recognized as a form of practicing a profession was rejected. The vast majority of respondents positively accept the possibility of performing their profession in the form of self-employment. No differences in responses depending on the length of work-experience were found in this area.

Keywords: pharmacy law, pharmacist, medical profession, forms of profession performing, volunteering, hospice.

© Farm Pol, 2021, 77(1): 9–16

Badanie opinii farmaceutów i studentów farmacji na temat organizacyjno prawnych form wykonywania zawodu farmaceuty, przewidzianych ustawą o zawodzie farmaceuty

408.75 kB | 22 czerwca 2021