ARTYKUŁ

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Urszula Religioni, Kordian Dryka, Miłosz Jaguszewski

Rozwiązania techniczne i oprogramowanie OPFARMSoftNova w opinii pracowników aptek ogólnodostępnych
2021-02-24

Wprowadzenie
Piktogramy farmaceutyczne są ważnymi narzędziami, które mogą poprawić jakość i przestrzeganie właściwego stosowania leków, szczególnie wśród osób o niskim poziomie świadomości zdrowotnej. Sukces tego narzędzia wiąże się z efektywnym oprogramowaniem i rozwiązaniami technicznymi, które w znacznym stopniu przyczyniają się do procesu wdrażania piktogramów do aptek ogólnodostępnych.
Cel pracy
Zebranie opinii farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, w zakresie oprogramowania i uzgodnień technicznych towarzyszących „Lekolepkom” – piktogramom farmaceutycznym.
Materiał i metody
Autorska ankieta została rozesłana w formie on-line wśród pracowników apteki posiadających doświadczenie w stosowaniu „Lekolepek”. Zastosowano pytania zamknięte i otwarte. Dane przeanalizowano ilościowo w oparciu o statystyki opisowe.
Wyniki
W badaniu wzięło udział 42 respondentów – pracowników aptek korzystających z oprogramowania do obsługi „Lekolepek”. 90,5% ankietowanych potwierdziło, że sugestie uzyskane z zainstalowanego systemu są przydatne dla pracowników apteki. W opinii 92,7% badanych, pacjenci dostrzegają korzyści płynące z oznakowania produktów leczniczych piktogramami farmaceutycznymi. Respondenci wskazali również na problemy techniczne, w tym utrudnioną obsługę pacjenta ze względu na zainstalowane oprogramowanie. Uczestnicy badania podkreślali, że drukowanie etykiet piktogramów jest obszarem wymagającym poprawy.
Wnioski
Respondenci uznali rozwiązania techniczne towarzyszące „Lekolepkom” za zadowalające, chociaż wskazali na znaczną przestrzeń do usprawnień, takich jak ułatwienie procesu instalacji systemu czy optymalizacja wydruku. Konieczne są dalsze badania, zwłaszcza w ujęciu jakościowym, aby pogłębić naukowe rozważania w tym zakresie.

Słowa kluczowe: piktogramy farmaceutyczne, „Lekolepki”, apteka ogólnodostępna, adherence, opieka farmaceutyczna.

© Farm Pol, 2021, 77 (1): 3–8

 

Technical solutions and software OPFARMSoftNova in the opinion of the pharmacy staff in community pharmacy – an exploratory study

Background
Pharmaceutical pictograms are important tools that can improve the quality use of drugs and adherence, particularly among people with low health literacy. However, designing high-quality pharmaceutical pictograms requires a multi-step process to make sure that the pictogram is legible and understandable for patients. The success of this tool is associated with effective software and technical arrangement, both greatly contributing to the process of the implementation of pictograms into community pharmacy settings.
Aim of the study
To collect opinions of pharmacy staff working in community pharmacy settings in terms of software and technical arrangements accompanying ‘Lekolepki’ – pharmaceutical pictograms.
Materials and methods
Authorial questionnaire was distributed in online form among pharmacy staff experienced in the use of ‘Lekolepki’. Close and open-ended questions were applied. Data were analyzed quantitively based on descriptive statistics. Portions of respondents’ opinions are presented without detailed qualitative analysis.
Results
The study involved 42 respondents - employees of community pharmacies using the software to operate ‘Lekolepki’. 90.5% of the survey participants confirmed that the suggestions obtained from the installed system are useful for pharmacy staff. In the opinion of 92.7% of respondents, patients perceive the benefits of labeling medicinal products with pharmaceutical pictograms. The respondents also identified technical problems, including difficult patient service due to the installed software. Study participants indicated that the printing of pictogram labels remained an important domain for improvement.
Conclusions
The respondents found the technical solutions accompanying ‘Lekolepki’ satisfactory, although they indicated a significant space for improvement, such as facilitating the installation process or optimizing the printout. Further research, especially in the qualitative approach, is necessary to deepen scientific deliberations in this area.

Keywords: pharmaceutical pictograms, ‘Lekolepki’, community pharmacy, pharmaceutical care, adherence.

© Farm Pol, 2021, 77 (1): 3–8

Rozwiązania techniczne i oprogramowanie OPFARMSoftNova w opinii pracowników aptek ogólnodostępnych

188.36 kB | 25 lutego 2021