ARTYKUŁ

Grażyna Janikowska, Kazimiera Klementys, Dionizy Moska, Mariola Chudzik, Piotr Klima, Małgorzata Dołowy, Piotr Brukiewicz, Lucyna Bułaś

70 lat działalności na rzecz środowiska farmaceutycznego na Śląsku
2021-06-14

Działalność społeczna śląskich farmaceutów na rzecz środowiska wiązała się zawsze z potrzebą tworzenia oddziałów, stowarzyszeń naukowych i zawodowych.

W 1947 r. powstało Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (PTFarm) w Warszawie, a rok później utworzono oddział w Krakowie, który obejmował swoim zasięgiem również teren Śląska, stąd też społeczność farmaceutyczna tego regionu stała się jego aktywnymi członkami. Oddział PTFarm na Śląsku utworzono 11 lutego 1951 r. w Katowicach. W latach 1951–1991 był jedyną organizacją farmaceutyczną, która zajmowała się naukowym i zawodowym rozwojem farmaceutów, a także miejscem spotkań i wymiany myśli. Członkowie Oddziału Katowickiego PTFarm konsekwentnymi wieloletnimi staraniami wpłynęli na powstanie w 1971 r. Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej. Kolejni prezesi aktywnie współpracowali z naukowcami tego wydziału, kontynuując działalność statutową Towarzystwa związaną z rozwojem nauk farmaceutycznych.

W latach 1976–1992, kiedy prezesem był Dionizy Moska, jednym z ważniejszych kierunków działalności oddziału była wzmożona aktywność Sekcji Historii Farmacji. Na ten czas przypada również powstanie, w 1982 r. przy oddziale, Klubu Seniora, który od momentu powstania organizuje spotkania naukowe i towarzyskie dla członków Towarzystwa

Kolejny prezes mgr Piotr Klima w latach 1992–2004 poszerzył działalność społeczną oddziału na rzecz środowiska farmaceutycznego o wydarzenia turystyczne i religijne, organizację targów farmaceutycznych i medycznych oraz zjazdy absolwentów, a także o współpracę z nowo powstałą Okręgową Izbą Aptekarską w Katowicach.

W latach 2004–2017, w których prezesem była dr Kazimiera Klementys, działalność oddziału była ściśle związana z Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Śląską Izbą Aptekarską w zakresie organizacji ustawicznego kształcenia farmaceutów. Ponadto, odział PTFarm w Katowice rozpoczął organizację konferencji edukacyjnych dla studentów VI roku farmacji oraz współpracę ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

W okresie 2017–2021, gdy prezesem była dr Grażyna Janikowska, aktywnie stawiano czoła nowym wyzwaniom, m.in. poprzez organizację konferencji dla farmaceutów specjalizujących się w farmacji aptecznej i klinicznej. Kontynuowano prace rozpoczęte przez poprzedników i zaangażowano studentów „Młodej Farmacji” do udziału w projektach oraz do bliższej współpracy. Pandemia COVID-19 wymusiła zmianę organizacji konferencji naukowych i szkoleniowych, które przeniosły się do sieci. Spotkania face to face zastąpiono webinarami, które stały się w tym czasie jedną z form organizacji szkoleń, seminariów czy konferencji.

Na działalności Oddziału PTFarmu w Katowicach w okresie 70 lat jego istnienia istotny wpływ miały przemiany historyczne, społeczne, prawne, gospodarcze i epidemiologiczne.

Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, PTFarm, Oddział Katowice, historia, działalność.

© Farm Pol, 2021, 77 (5): 297–312

 

70 years of activity for the pharmaceutical community in Silesia

The social activity of Silesian pharmacists for the community has always been associated with the need to create branches, scientific and professional associations.

In 1947 the Polish Pharmaceutical Society (PTFarm) was founded in Warsaw and the following year a branch in Cracow. This branch also included the territory of Silesia, thus the pharmaceutical community of this region became its active members. The branch of PTFarm in Silesia was established on February 11, 1951, in Katowice. In the years 1951–1991, it was the only pharmaceutical organization, which took care of the scientific and professional development of pharmacists, as well as a meeting place and exchange of ideas. Members of the Katowice Branch of PTFarm through persevering many years of efforts influenced the establishment of the Pharmaceutical Faculty at the Silesian Medical Academy in 1971. Successive presidents were actively cooperating with scientists from this faculty continuing the statutory activities of the Society related to the development of pharmaceutical sciences.

One of the directions in the years 1976–1992, activities of the president Dionizy Moska was the intensified action of the History of Pharmacy Section. In 1982, a Senior Club was formed as a part of the Katowice PTFarm Branch, which organizes scientific and social meetings to this day. During the years 1992–2004 president Piotr Klima expanded the social activities of the touristic and religious events, cooperation with the newly created District Pharmacists Chamber in Katowice, as well as the organization of pharmaceutical and medical fairs and graduate meetings. The years 2004–2017, of which the president was Kazimiera Klementys, were associated with close cooperation with the College of Postgraduate Education Study at the Faculty of Pharmacy of Medical University of Silesia and with the Silesian Pharmaceutical Chamber in the field of organization of continuous education of pharmacists. Moreover, the PTFarm Katowice started organizing the educational conferences for 6th-year students of pharmacy and teamed up with the Silesian Branch of the Polish Dermatological Society.

The years 2017–2021 conducted by the president Grażyna Janikowska brought new challenges in the conferences organization for the pharmacists, who were during specialization course. The activities started by predecessors were continued. The Young Pharmacy Sosnowiec students take part in most projects and closely cooperation with the Katowice PTFarm Branch. The world pandemic has forced the organization of scientific and training conferences online. Summarizing, all the discussed directions of the 70-year activity of the Katowice Branch of PTFarm were significantly influenced by historical, social, legal, economic and epidemiological changes.

Keywords: Polish Pharmaceutical Society, PTFarm, Katowice Branch, history, activities.

© Farm Pol, 2021, 77 (5): 297–312

70 lat działalności na rzecz środowiska farmaceutycznego na Śląsku

472.33 kB | 14 czerwca 2021