ARTYKUŁ

Gabriela Osika, Anna Wesołowska

Mezoterapia igłowa skóry głowy jako metoda wspomagająca leczenie łysienia
2021-08-28

Łysienie jako stan chorobowy może być objawem innych dolegliwości, reakcją organizmu na: leki, zmiany hormonalne, niedobory żywieniowe, zaniedbania higieniczne, zbyt intensywne lub częste zabiegi kosmetyczne lub stanowić samodzielny zespół chorobowy. W zależności od indywidualnych cech genetycznych łysienie może być również dziedziczone. Zwykle nie ma jednej uniwersalnej przyczyny wystąpienia tej choroby. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza problemu i indywidualnie dobrane substancje lecznicze mogą pomóc uporać się z tym problemem lub przynajmniej opóźnić wypadanie włosów związane z fizjologicznym procesem starzenia. Jednym z zabiegów wspomagających leczenie lub zapobieganie łysieniu jest mezoterapia igłowa. Jest to zabieg miejscowy, który dostarcza substancji leczniczych o działaniu pobudzającym, regenerującym i odżywczym bezpośrednio do komórek skóry lub mieszków włosowych. Do substancji leczniczych podawanych w trakcie zabiegu mezoterapii igłowej należą: peptydy, biotyna, minoksydyl, d-pantenol, witaminy i minerały pojedynczo lub w postaci mieszanin, a także osocze bogatopłytkowe i komórki macierzyste. Efekty mezoterapii igłowej w łysieniu są widoczne już po jednym zabiegu, gdy wypadanie włosów ustaje. Z drugiej strony po serii zabiegów widać pogrubienie i odrost nowych włosów. Pełny przebieg terapii uzależniony jest od rodzaju łysienia, stanu pacjenta i chorób współistniejących. Zwykle składa się z serii czterech do ośmiu zabiegów wykonywanych w odstępach dwutygodniowych. W przypadku łysienia efekty przeprowadzonego zabiegu widoczne są już po dwóch miesiącach, a dla podtrzymania efektu zalecana jest kuracja przypominająca po sześciu miesiącach.

Nie wszystkie osoby mogą poddać się takiej procedurze. Główne przeciwwskazania do wykonania zabiegu mezoterapii igłowej obejmują: (1) kobiety w ciąży i karmiące piersią; (2) dzieci i osoby poniżej 18 roku życia; (3) osoby uczulone na którykolwiek ze składników podawanego preparatu; (4) osoby ze zmianami skórnymi, chorobami skóry, czynnymi infekcjami (bakteryjne, wirusowe, grzybicze) lub podatnymi na infekcje paciorkowcowe (nawracające paciorkowce gardła); (5) osoby przyjmujące leki: leki immunosupresyjne, przeciwzakrzepowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne i/lub duże dawki glikokortykosteroidów; (6) pacjenci z niewyrównaną cukrzycą, chorobami nowotworowymi, chorobami psychicznymi, reumatologicznymi lub innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Mezoterapia igłowa jest bardzo popularna w gabinetach kosmetologii i medycyny estetycznej. Ta innowacyjna metoda to sprawdzony i stosunkowo bezpieczny zabieg w walce z różnymi schorzeniami skóry, w tym z łysieniem.

Słowa kluczowe: nadmierne wypadanie włosów, łysienie, mezoterapia igłowa, osocze bogatopłytkowe, peptydy biomimetyczne, komórki macierzyste.

© Farm Pol, 2021, 77 (6): 360–371

 

Scalp needle mesotherapy as a method supporting the treatment of alopecia

Alopecia as a disease condition can be a symptom of other ailments, the body’s reaction to medications, hormonal changes, nutritional deficiencies, hygiene negligence, too intense or frequent cosmetic procedures, or it can constitute an independent disease syndrome. Depending on the individual genetic traits, alopecia may also be inherited. Usually, there is no one universal cause for this disease to occur. Properly conducted diagnosis of the problem and individually selected therapeutic substances can help to deal with this problem or at least delay hair loss associated with the physiological aging process. One of the treatments that are used to support the treatment or prevention of alopecia is needle mesotherapy. It is a local treatment that delivers healing substances having stimulating, regenerating, and nourishing effects directly to the skin or hair follicles. The medicinal substances administered during the needle mesotherapy treatment include peptides, biotin, minoxidil, d-panthenol, vitamins, and minerals, alone or in the form of mixtures, as well as platelet-rich plasma and stem cells. The effects of needle mesotherapy in alopecia are visible after a single treatment when hair loss stops. On the other hand, the thickening and regrowth of new hair are visible after a series of treatments. The full course of therapy depends on the type of alopecia, a patient’s condition, and its comorbidities. It usually consists of four to eight treatments performed at two-week intervals. In the case of alopecia, they are visible after two months, and to maintain the effect, a reminder treatment is recommended after six months.

Not all people can undergo such a procedure. The main contraindications include: (1) pregnant and lactating women; (2) children and persons under the age of 18; (3) people who are allergic to any of the ingredients of the administered preparation; (4) people with skin lesions, skin diseases, active infections (bacterial, viral, fungal) or susceptibility to streptococcal infections (recurrent strep throat); (5) people taking drugs: immunosuppressants, anticoagulants, non-steroidal anti-inflammatory drugs, high doses of glucocorticosteroids; (6) patients with decompensated diabetes, neoplastic, mental, rheumatic diseases, or other autoimmune disorders.

Needle mesotherapy is very popular in cosmetology and aesthetic medicine clinics. This innovative method is a proven and relatively safe procedure in the fight against various skin conditions, including alopecia.

Keywords: excessive hair loss, alopecia, needle mesotherapy, platelet-rich plasma, biomimetic peptides, stem cells.

© Farm Pol, 2021, 77 (6): 360–371

Mezoterapia igłowa skóry głowy jako metoda wspomagająca leczenie łysienia

679.49 kB | 28 sierpnia 2021