ARTYKUŁ

Julia Lewandowska, Jan Maciej Kapała, Łukasz Puchała

Therapeutic Potential of Dronabinol: A Systematic Review of Human Trials
2021-09-30

Dronabinol jest izomerem tetrahydrokannabinolu, który wydaje się mieć potencjał w leczeniu zarówno zaburzeń somatycznych, jak i psychicznych. Celem niniejszego przeglądu jest przedstawienie przeglądu zebranych artykułów z naciskiem na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii dronabinolem. Przegląd piśmiennictwa przeprowadzono w maju 2021 r. W trzech bazach danych (PubMed, ClinicalTrials i Cochrane Library) przeszukano następujące terminy: „Dronabinol”, „Marinol”, „Syndros” i „Namisol” dla opublikowanych badań w języku angielskim w latach 2016-2021. Na koniec uwzględniono 29 artykułów: 27 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT), jedno otwarte badanie kliniczne i jedno połączenie obu wspomnianych wcześniej projektów. Według przeanalizowanych badań, dronabinol może być opcją terapeutyczną w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem konopi indyjskich, obturacyjnego bezdechu sennego (OSA), zespół Tourette'a (TS), łagodzenie stresu i leczenie anoreksji. W tym artykule dokonano przeglądu licznych badań, które podkreśliły obiecujący potencjał dronabinolu jako środka terapeutycznego.Według zrecenzowanych badań, syntetyczny kannabinoid można uznać za opcję terapeutyczną w przypadku używania konopi indyjskich zaburzenia, OBS, ZT, łagodzenie stresu i leczenie anoreksji, jednak nie wykazywał potencjału w uzależnieniu od opioidów, nudnościach i wymiotach oraz otępieniu zarządzanie objawami neuropsychiatrycznymi. Wyniki badań klinicznych, które skupiały się na potencjale przeciwbólowym dronabinolu są niespójne. Dodatkowo, wpływ dronabinolu na funkcjonowanie mózgu został przeanalizowany w szczególności na temat ponownej oceny poznawczej, odzyskiwania pamięci, przypominania o wygaśnięciu, zatrucia PFC i sieci wygaszania zagrożeń. Niewątpliwie korzystną cechą dronabinolu jest jego stosunkowo niska toksyczność. Działania niepożądane zgłaszane w badaniach, jeśli się pojawiły, były w większości łagodne do umiarkowanych. Najczęstsze to zawroty głowy, senność, arytmia serca, suchość w ustach, nastrój euforyczny i nudności. Prowadzone badania kliniczne powinny dać szersze spojrzenie na tezę o terapeutycznym potencjale dronabinolu oraz o długofalowej skuteczności terapii.

Słowa kluczowe: Dronabinol, Przeglad systematyczny, badania kliniczne, farmacja kliniczna.

© Farm Pol, 2021, 77(8): 477–490

 

Therapeutic Potential of Dronabinol: A Systematic Review of Human Trials

Dronabinol is an isomer of tetrahydrocannabinol that seems to have the potential for both somatic and psychiatric disorders treatment. The purpose of this review is to provide an overview of collected articles with emphasis on the efficacy and safety of dronabinol pharmacotherapy. A literature review was performed in May 2021. Three databases (PubMed, ClinicalTrials, and Cochrane Library) were searched using the following terms: “Dronabinol”, “Marinol”, “Syndros” and “Namisol” for published studies in English in 2016–2021. Finally, 29 articles were included: 27 randomized controlled clinical trials (RCTs), one open-label clinical trial, and one combination of both previously mentioned designs. According to reviewed studies, dronabinol could be a therapeutic option for cannabis use disorder, Obstructive Sleep Apnea (OSA), Tourette Syndrome (TS), relieving stress, and anorexia treatment.

Keywords: Dronabinol, Systematic review, Clinical trials, Clinical pharmacy.

© Farm Pol, 2021, 77(8): 477–490

Therapeutic Potential of Dronabinol: A Systematic Review of Human Trials

406.33 kB | 13 października 2021