ARTYKUŁ

Michał Mazuchowski

Zastosowanie emulsji tłuszczowych do leczenia zatruć oraz ocena ich bezpieczeństwa w świetle wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2021
2021-09-30

Dożylne emulsje lipidowe (ILE) najczęściej znajdują zastosowanie w żywieniu pozajelitowym u pacjentów niedożywionych, jednak w danych literaturowych możemy znaleźć wiele wskazań do podaży ILE w przypadku zatruć, co znalazło odzwierciedlenie w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2021.

ILE mają dobrze udowodnione działanie terapeutyczne i są stosowane jako leki z wyboru w przypadku zatruć środkami znieczulenia miejscowego. Mogą zostać użyte również w zatruciach innymi lekami, a zwłaszcza: trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami β-adenolitycznymi oraz blokerami kanałów wapniowych. ILE mogą zostać użyte w przypadku zatrzymania krążenia w przebiegu zatruć innymi lekami oraz ksenobiotykami, gdy wcześniej zastosowane metody leczenia nie przyniosą efektu.

Po stwierdzeniu zatrzymania krążenia w przebiegu zatruć należy jak najszybciej wdrożyć zaawansowane zabiegi resuscytacyjne połączone z wysokiej jakości uciśnięciami klatki piersiowej, według standardowego protokołu Europejskiej Rady Resuscytacji, następnie wdrożyć leczenie z wyboru, specyficzne dla trucizny. Jeżeli to nie przyniesie efektu, należy rozważyć podanie ILE w przypadku substancji lipofilnych, w których podanie ILE może przynieść korzyści terapeutyczne.

Dawkowanie ILE w zatrzymaniu krążenia w zatruciu obejmuje bolus 1,5 mL 20% ILE/kg m.c. w ciągu 1–2 minut, a następnie wlew ciągły z prędkością 0,25 mL 20% ILE/kg m.c./min przez 10–60 minut, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej 12 mL/kg m.c. W razie potrzeby bolus można powtórzyć po 5 minutach, a wlew ciągły zwiększyć do 0,50 mL 20% ILE/kg m.c./min.

ILE powinny być dostępne we wszystkich miejscach, gdzie używane są duże dawki środków znieczulenia miejscowego oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym ze względu na możliwość przyjęcia pacjenta zatrutego. Należy pamiętać że zastosowanie ILE w zatruciach jest użyciem pozarejestracyjnym. Konsultacja z ośrodkiem leczenia zatruć przed podaniem ILE, w przypadku zatrucia, jest wskazana, ale nie jest wymagana.

Słowa kluczowe: zatrucia, LAST, emulsje lipidowe, emulsje tłuszczowe.

© Farm Pol, 2021, 77(8): 471–476

 

The application of fat emulsions for the treatment of poisoning and evaluation of they safety in the light of the guidelines of the European Resuscitation Council 2021

The main application of intravenous lipid emulsions (ILE) is parenteral nutrition. However, in the literature data we can find many indications for the supply of ILE in case of poisoning, which was reflected in the guidelines of the European Resuscitation Council 2021. The most frequently presented mechanism of ILE action in poisoning is the model referred to as “lipid sink” (“fat absorber” or “sponge-in-sink effect”), which involves passing highly lipophilic toxic substances from tissues into the blood and dissolving them in a new intravascular compartment created by ILE.

ILE are the treatment of choice in case of poisoning with local anesthetics with well-documented effects. ILE can bring therapeutic benefits in case of poisoning: tricyclic antidepressants, beta-blockers, calcium channel blockers and other drugs when other previous treatments have failed.

When cardiac arrest in the course of poisoning is diagnosed, advanced resuscitation procedures combined with high-quality chest compressions should be implemented as soon as possible according to the standard protocol of the European Resuscitation Council, followed by the treatment of choice, specific for the poison. If this does not work, consider the administration of ILE for lipophilic substances where administration of ILE may be of therapeutic benefit.

The dosage of ILE in cardiac arrest in poisoning includes a bolus of 1.5 mL of 20% ILE/kg b.w. within 1–2 minutes, followed by a continuous infusion at a rate of 0.25 mL of 20% ILE/kg b.w./min for 10–60 minutes, until the maximum dose is 12 mL/kg b.w. If necessary, the bolus can be repeated after 5 minutes, and the continuous infusion can be increased to 0.50 mL of 20% ILE/kg b.w./min.

ILE should be available in all places where large doses of local anesthetics are used and in the hospital emergency department due to the possibility of admitting a poisoned patient. Consultation with a poison control center prior to administration of ILE is indicated but not required.

Keywords: toxicity, LAST, lipid emulsion.

© Farm Pol, 2021, 77(8): 471–476

 

 

Zastosowanie emulsji tłuszczowych do leczenia zatruć oraz ocena ich bezpieczeństwa w świetle wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2021

194.46 kB | 13 października 2021