ARTYKUŁ

Marta Szumilak, Jacek Owczarek, Katarzyna Nowak

Wyroby medyczne stosowane w żywieniu dojelitowym
2021-11-30

Leczenie żywieniowe polega na podaży substratów energetycznych i azotu w ilościach pokrywających aktualne potrzeby chorych, którzy nie mogą odżywiać się normalnie lub odżywiają się w sposób niedostateczny. Żywienie dojelitowe polega na dostarczaniu pacjentowi składników odżywczych przez zgłębnik lub przetokę odżywczą do przewodu pokarmowego z pominięciem jamy ustnej. Niezbędnym elementem prawidłowo prowadzonej interwencji żywieniowej są wyroby medyczne, dzięki którym możliwa jest podaż mieszanin żywieniowych do żołądka lub do jelita pacjenta, tj. zgłębniki, zestawy do podawania diet, strzykawki enteralne oraz pompy do podaży mieszanin żywieniowych. Z uwagi na rosnącą świadomość roli wsparcia żywieniowego w różnych stanach chorobowych i potrzeby poprawy komfortu życia pacjentów obserwujemy dynamiczny rozwój rynku wyrobów medycznych mających zastosowanie w tym zakresie, tym bardziej, że finalnie żywienie dojelitowe kontynuowane jest w warunkach domowych. Nie mniej istotna jest rosnąca liczba pacjentów wymagających wsparcia żywieniowego, tj. urodzonych przedwcześnie dzieci oraz osób starszych i/lub cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, nowotwory, choroby przewodu pokarmowego i zaburzenia neurologiczne.

W publikacji omówiono wyroby medyczne stosowane podczas żywienia dojelitowego, z uwzględnieniem ich zastosowania, budowy i prawidłowego użycia. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowych połączeń pomiędzy niekompatybilnymi systemami, które mogą być powodem ciężkich powikłań, będących następstwem przetoczenia dojelitowej mieszaniny odżywczej do łożyska naczyniowego. Przedstawiono także główne zmiany w regulacjach prawnych, dotyczących wyrobów medycznych, wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) 178/2002 i rozporządzenia (WE) 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Słowa kluczowe: żywienie kliniczne, żywienie dojelitowe, wyroby medyczne do żywienia dojelitowego, rozporządzenie MDR.

© Farm Pol, 2021, 77(9): 571–580

 

Medical devices used in enteral nutrition

Medical nutrition therapy refers to the delivery of energy and nitrogen substrates in amounts that meet the current needs of patients who are not able to consume or absorb enough nutrients to sustain adequate nutrition and hydration. Enteral tube feeding is nutrition therapy given via a tube or stoma into the intestinal tract distal to the oral cavity. Essential elements of a properly conducted nutritional intervention are enteral access feeding devices, providing enteral formulas into the patient’s intestinal tract. Such products include, among others, feeding sets, enteral syringes, enteral feeding pumps, and enteral feeding tubes (nasogastric tubes, nasojejunal tubes, gastrostomy, jejunostomy). Currently, we are observing a significant development of the enteral feeding devices market. It results from growing requirements for healthcare, the need to improve the patients’ quality of life, and the development of new technologies. The rising prevalence of chronic diseases such as diabetes, cancer, gastrointestinal diseases, neurological disorders, the rising number of preterm births, population aging, as well as growing awareness of enteral nutrition, are no less important. This article reviews the types, features, applications, and contraindications of enteral access feeding devices, as well as possible complications of their use. Particular attention is paid to solutions aimed at minimizing the risk of enteral misconnections resulting in serious patient harm and even death due to the unintended administration of enteral formula into the intravascular system. The main changes in the legal regulations on medical devices resulting from the entry into force of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, and Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC) - MDR (Medical Device Regulation) were also presented.

Keywords: clinical nutrition; enteral nutrition; enteral access medical devices, Medical Device Regulation (MDR).

© Farm Pol, 2021, 77(9): 571–580

 

Wyroby medyczne stosowane w żywieniu dojelitowym

246.51 kB | 30 listopada 2021