ARTYKUŁ

Eliza Wolska, Agata Kupiec

Rozwiązania zapewniające lepszą tolerancję i skuteczniejszą aplikację kropli do oczu
2021-11-30

Podczas opracowywania i wytwarzania leków okulistycznych należy brać pod uwagę nie tylko jakość produktu i skuteczność leczenia, ale także bezpieczeństwo i wygodę pacjenta.

Obecnie można wyróżnić dwa ważne kierunki rozwoju technologicznego w zakresie preparatów w postaci kropli do oczu. Są to nowe rozwiązania, które umożliwiają produkcję leków bez środków konserwujących oraz projektowanie przystawek/nakładek i opakowań, które ułatwiłyby pacjentowi prawidłową aplikację kropli. Niniejsza publikacja skupia się na przeglądzie ciekawych rozwiązań w zakresie tych dwóch tematów.

Po pierwsze, producenci leków okulistycznych odchodzą od stosowania środków konserwujących w kroplach do oczu, co jest w pełni uzasadnione ze względu na potencjalne podrażnienia i toksyczność. W takiej sytuacji jednak dawkowanie jałowych kropli do oczu staje się wyzwaniem, gdy butelka zawiera wiele dawek. W efekcie powstały liczne innowacje, takie jak specjalnie zaprojektowane wielodawkowe opakowania kropli do oczu o konstrukcji chroniącej zawartość przed skażeniem mikrobiologicznym, opakowania jednodawkowe przeznaczone do zużycia natychmiast po otwarciu czy wreszcie opakowania jednodniowe z możliwością zamknięcia. Opakowania kropli do oczu powinny być ekonomiczne, zapewniać możliwie najdłuższy okres trwałości roztworu bez konserwantów i umożliwiać łatwą aplikację z wygodnym dozowaniem do oka i precyzyjnie odmierzoną objętością. Jeżeli nadają się do recyklingu, będą korzystne również dla środowiska.

Po drugie, samodzielne wkraplanie kropli do oczu jest najczęstszym sposobem podawania leku w leczeniu różnych schorzeń okulistycznych i prawidłowe postępowanie decyduje w dużym stopniu o skuteczności leczenia. Pod tym względem różnego rodzaju pomoce do dozowania kropli do oczu mogą być przydatnym narzędziem ułatwiającym aplikację. Wykazano, że niewłaściwe stosowanie kropli do oczu bardzo często związane jest z wiekiem, słabym wzrokiem i ograniczoną sprawnością manualną pacjentów. Te grupy chorych w szczególności wymagają uproszczonego schematu leczenia i wyrobów medycznych wspomagających aplikację. Dlatego adaptacja i ewolucja w dostarczaniu i stosowaniu znanych i powszechnie stosowanych preparatów w terapii okulistycznej są równie ważne jak innowacje w tej dziedzinie. Proponowane dodatkowe nasadki/przystawki i pomoce powinny być łatwe w montażu i użytkowaniu z aktualnie dostępnymi opakowaniami.

Oczekuje się, że proponowane rozwiązania w zakresie technologii pakowania i pomocy aplikacyjnych znacząco poprawią komfort pacjenta, jego bezpieczeństwo, a tym samym zdyscyplinowanie (compliance), co jednoznacznie przełoży się na zwiększenie skuteczności terapeutycznej.

Słowa kluczowe: krople do oczu, aplikacja, środki konserwujące, opakowania jednodawkowe.

© Farm Pol, 2021, 77 (9): 562–570

 

Solutions for better tolerance and more effective application of eye drops

When developing and manufacturing ophthalmic drugs, consideration should be given not only to product quality and treatment efficacy but also to patient safety and convenience.

Currently, two important directions of technological development in the field of eye drop preparations can be distinguished. These are new solutions that would enable the production of preservative-free preparations and the design of devices and packaging that would facilitate the correct application of eye drops by the patient. This publication focuses on an overview of interesting solutions in these two topics.

Firstly, manufacturers of ophthalmic drugs are moving away from the use of preservatives in formulations, which is entirely justified due to the potential for irritation and toxicity. In such a situation, however, sterile dosing of the eye drops becomes a challenge when the bottle contains multiple doses. As a result, many innovations have emerged, such as specially designed multi-dose eye drop dispensers that protect the contents against microbial contamination, single-dose packaging intended to be used up immediately after opening, and finally reclosable one-day packaging. Eye drop dispensers should be economical, provide the longest possible shelf life of the solution without preservatives, and allow an easy application with precise eye targeting and quantity dispensing. If they are recyclable, they will also benefit the environment.

Secondly, self-instillation of eye drops is the most common method of drug delivery in the treatment of various ocular conditions, therefore a properly conducted procedure largely determines the effectiveness of treatment. In this respect, eye drop dispensing aids could be a very useful tool to facilitate application. It has been shown that poor application of eye drops is very often associated with old age, poor vision, and limited manual dexterity of patients. These patients in particular require a simplified treatment regimen and medical devices to support application. Therefore, the adaptation and evolution in the delivery and application of known and commonly used preparations in ophthalmic therapy are as important as innovations in this field. The proposed additional attachments and aids should be easy to assemble and use with the currently available packaging. It is expected that the proposed solutions in the field of packaging technology and application aids will significantly improve patients’ comfort, safety, and thereby patient compliance, which will result in increased therapeutic effectiveness.

Keywords: eye drops, application, preservatives, single-dose packages.

© Farm Pol, 2021, 77 (9): 562–570

 

Rozwiązania zapewniające lepszą tolerancję i skuteczniejszą aplikację kropli do oczu

687.87 kB | 30 listopada 2021