ARTYKUŁ

Rafał Sochacki, Małgorzata Dołowy

Zastosowanie różnych metod do przewidywania parametru lipofilowości danazolu
2021-12-17

Celem niniejszej pracy była ocena przydatności obu metod, tj. chromatografii cienkowarstwowej w układzie faz odwróconych (RP-TLC) i wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (RP-HPTLC) oraz algorytmów obliczeniowych do wyznaczania parametru lipofilowości danazolu. Wartości teoretycznych współczynników podziału wyrażone jako AlogPs, AClogP, AlogP, MlogP, XlogP2, XlogP3, SKlogP i logP uzyskano za pomocą różnych algorytmów obliczeniowych. W oparciu o te dane wyznaczono również wartość średnią logP dla danazolu (logPśr), która wynosi 4,01 ± 0,51. Najbardziej zbliżone do siebie wartości teoretyczne współczynnika podziału to SKlogP (4,16), MlogP (4,15) i odpowiednio logP (4,08), który obliczono za pomocą programu CS Chem 3D Ultra 7.0. Chromatograficzny parametr lipofilowości (RMW) danazolu wyznaczono zgodnie z równaniem Soczewińskiego-Wachtmeistera, przy użyciu różnych faz stacjonarnych w postaci płytek chromatograficznych: RP2F254, RP8F254, RP18F254, RP18WF254 oraz następujących faz ruchomych o składzie: metanol-woda, acetonitryl-woda, 1,4-dioksan-woda i aceton-woda. Zawartość modyfikatora organicznego w tych fazach wynosiła 50–95%. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano wpływ fazy ruchomej oraz stacjonarnej, a także algorytmów obliczeniowych na różnice w wartościach odpowiednio chromatograficznego parametru lipofilowości oraz teoretycznej wartości logP danazolu. Największe podobieństwo w wartościach RMW danazolu uzyskano za pomocą płytek chromatograficznych RP2F254 i RP18WF254 oraz odpowiednio, za pomocą fazy ruchomej aceton-woda i 1,4-dioksan-woda jako faz ruchomych. Natomiast najbardziej zbliżone do wartości średniej logP wyniki chromatograficznego parametru lipofilowości, tj. RMW otrzymano za pomocą płytek RP8F254 rozwijanych przy użyciu metanolu i wody (RMW = 4,111 ± 0,214) oraz odpowiednio płytek RP18F254 analizowanych za pomocą fazy ruchomej aceton-woda (RMW = 4,169 ± 0,379). Przeprowadzone w niniejszej pracy badania wskazują na przydatność chromatografii cienkowarstwowej oraz wybranych algorytmów obliczeniowych do wyznaczania parametru lipofilowości danazolu, co może w przyszłości znaleźć zastosowanie w badaniach biodostępności tego związku i jego pochodnych.

Słowa kluczowe: danazol, lipofilowość, TLC, logP.

© Farm Pol, 2021, 77(10): 601–607

 

Application of different methods to predict the lipophilicity parameter of danazol

The aim of this study was to evaluate the applicability of both methods, i.e. reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC) and high-performance thin-layer chromatography (RP-HPTLC), and computational algorithms to determine the lipophilicity parameter of danazol. The values of the theoretical partition coefficients expressed as AlogPs, AClogP, AlogP, MlogP, XlogP2, XlogP3, SKlogP, and logP were obtained using different computational algorithms. The mean value of logP for danazol (logPśr) was also determined based on these data, which is 4.01 ± 0.51. The most similar theoretical values of the partition coefficient were SKlogP (4.16), MlogP (4.15), and logP (4.08), respectively, which were calculated using CS Chem 3D Ultra 7.0 software. Chromatographic lipophilicity parameter (RMW) of danazol was determined according to the Soczewinski-Wachtmeister equation using different stationary phases in the form of chromatographic plates: RP2F254, RP8F254, RP18F254, RP18WF254, and the following mobile phases: methanol-water, acetonitrile-water, 1,4-dioxane-water, and acetone-water. The organic modifier content in these phases was 50–95%. The effects of mobile and stationary phases as well as computational algorithms on the differences in the values of chromatographic lipophilicity parameter and theoretical logP value of danazol, respectively, were observed. The highest similarity in RMW values of danazol was obtained using RP2F254 and RP18WF254 chromatographic plates and using acetone-water and 1,4-dioxane-water as mobile phases, respectively. On the other hand, the results of chromatographic lipophilicity parameter i.e. RMW were most similar to the mean value of logP in the case of RP8F254 plates developed with methanol and water (RMW = 4.111 ± 0.214) and RP18F254 plates analyzed with acetone-water mobile phase (RMW = 4.169 ± 0.379), respectively.

The studies carried out in this work show the usefulness of thin-layer chromatography and selected computational algorithms to determine the lipophilicity parameter of danazol, which may be applied in the future to study the bioavailability of this compound and its derivatives.

Keywords: TLC, danazol, lipophilicity, logP.

© Farm Pol, 2021, 77(10): 601–607

 

 

Zastosowanie różnych metod do przewidywania parametru lipofilowości danazolu

453.58 kB | 21 grudnia 2021