ARTYKUŁ

Anna Pilarska, Agnieszka Ewa Zimmermann

Bezpieczeństwo pacjenta – wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Część II
2021-12-29

Od momentu, kiedy bezpieczeństwo pacjenta stało się jednym z istotniejszych wyznaczników jakości w ochronie zdrowia w krajach rozwiniętych i zyskało powszechne zainteresowanie na skalę międzynarodową minęło już ponad 20 lat. W tym czasie podjęto szereg działań legislacyjnych, aby poziom bezpieczeństwa pacjentów sukcesywnie wzrastał. Jednym z elementów, który odgrywa ważną rolę w budowaniu kultury bezpieczeństwa pacjentów jest wysoka świadomość społeczna. Zwiększanie świadomości społecznej musi zaczynać się od właściwej edukacji personelu medycznego, który będzie dzięki temu posiadał narzędzia do skutecznego przekazywania swojej wiedzy pacjentom.

Edukacja na temat bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia, zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej wymaga jeszcze wielu działań na rzecz poprawy aktualnej sytuacji. Wplatanie zagadnienia bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia w programy studiów przyszłych pracowników służby zdrowia doprowadza do systematycznego rozwoju wiedzy i podnoszenia świadomości, co do tego jak ważny jest temat bezpieczeństwa pacjenta. W wielu przypadkach odbywa się to jednak w niewystarczającym zakresie. Szczególna uwaga powinna być poświęcana kwestii edukacji na temat zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz działań niepożądanych leków. Podkreślać należy zwłaszcza fakt, że dokonywanie tego typu zgłoszeń zarówno przez personel medyczny, jak i pacjentów może realnie wpływać na bezpieczeństwo pacjentów w przyszłości. Zgłaszanie działań niepożądanych leków jest ponadto bardzo istotne w kontekście rozwoju wiedzy dotyczącej samych produktów leczniczych, metod leczenia czy rozwoju nowych technologii. Działania edukacyjne w tym zakresie mogłyby być prowadzone przede wszystkim przez farmaceutów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pacjentów osób wykonujących zawody medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem farmaceutów oraz możliwości angażowania farmaceutów w działania edukacyjne pacjentów wpływające na budowanie kultury bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pacjenta, edukacja medyczna, kultura bezpieczeństwa pacjenta, zdarzenie niepożądane, działania niepożądane leków.

© Farm Pol, 2021, 77(11): 643–650

 

Patient Safety – Challenges for the Polish Healthcare System. Part II

More than 20 years have passed since patient safety has become one of the most important indicators of quality in healthcare systems in developed countries and has gained general interest on an international scale. In this period, a number of legislative measures have been taken, to ensure that patient safety level grows gradually. One of the elements that plays an important role in building the culture of patient safety is high social awareness. Raising social awareness has to start with the proper education of medical personnel, to give them tools required for the effective transfer of their knowledge to patients.

Education about safety and quality in healthcare, both on an international and domestic scale, still requires numerous actions to improve the present situation. Incorporating issues of safety and quality in healthcare into curricula of future healthcare personnel will lead to the systematic development of knowledge and fostering the awareness of how important the issue of patient safety is. However, in numerous cases, this takes place to an insufficient degree. Special attention should be paid to issues of education about reporting adverse events and adverse drug reactions. It is particularly important that such reports, given both by medical personnel and patients, may actually affect the safety of patients in the future. Moreover, reporting adverse drug reactions is very important in the context of developing knowledge of medical products, therapeutic methods, and new technologies. Educational measures in this respect might be carried out primarily by pharmacists.

The purpose of this article is to present premises of education within patient safety for persons who perform medical professions, including but not limited to pharmacists, and the possibility of their involvement in educational campaigns that build a safety culture and are dedicated to patients.

Keywords: patient safety, medical education, patient safety culture, adverse event, adverse drug reactions.

© Farm Pol, 2021, 77(11): 643–650

Bezpieczeństwo pacjenta – wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Część II

215.57 kB | 29 grudnia 2021