SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Składki i subwencje na działalność statutową można przekazywać:
na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Millenium SA I o/Gdańsk-Wrzeszcz,
nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 5054 6051 
lub bezpośrednio: podczas zebrań naukowo-szkoleniowych
 

Roczna składka od stycznia 2019 roku wynosi: 60 zł  dla członków zwyczajnych /osób pracujących/ natomiast dla  emerytów i studentów - kandydatów na członka - 30 zł rocznie

 

                                                                                                 ................................................

                                                                                                                (Miejscowość, data)

                                            

                                                                                    Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

                                                                                    Oddział ..........................................

                                                                                     Adres: ..........................................

                                                                                        ........................................

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  ...................................................

                                                    (podpis)

 

Imię i nazwisko.........................................................................................................................

 

Rok urodzenia ..................................................................................................................

 

Rok ukończenia studiów wyższych ................................................................................

 

Stopień/tytuł naukowy/zawodowy ...............................................................................

 

Zajmowane stanowisko ...................................................................................................

 

Miejsce pracy ........................................................................................................................

 

Adres prywatny, e-mail, tel. ..............................................................................................

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO) Zarząd Oddziału uprzejmie informuje, ze dane osobowe członków Towarzystwa będą umieszczone w informatycznej, adresowej bazie danych i będą wykorzystywane wyłącznie przez Zarząd Oddziału PTFarm, do przekazywania korespondencji związanej z członkostwem w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym oraz innych materiałów informacyjnych. Dane osobowe członków Towarzystwa nie będą udostępniane i wykorzystywane w żadnej formie poza Towarzystwem. Członkowie Towarzystwa mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jednocześnie Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz korzystaniem z praw przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Długiej 16, 00- 238 Warszawa.                     Tel: +48 22 831-79-63 mail: iodo@ptfarm.pl

 

Członkowie wprowadzający:

 

1.......................................................................................  ....................................

                                 Imię i nazwisko                                         Podpis

 

2.......................................................................................  ......................................

                                  Imię i nazwisko                                          Podpis

 

Przyjęto w poczet członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na posiedzeniu Zarządu

w dniu .....................................                          

                                                                                   Za Zarząd ............................................