HISTORIA ODDZIAŁU

HISTORIA

Początek Oddziału PTFarm. w Kielcach sięga przełomu lat 1953/1954, kiedy to na zebraniu kierowników aptek ówczesnego województwa kieleckiego powzięto myśl o utworzeniu Oddziału Towarzystwa w Kielcach. Głównym inicjatorem był inspektor wojewódzki w Kielcach mgr farm. Bronisław Wawrzycki. On też został pierwszym przewodniczącym Oddziału i pełnił tę funkcję do jesieni 1954 r.

Następnym przewodniczącym Oddziału, aż do roku 1976, był mgr farm. Karol Sodolski –ówczesny długoletni dyrektor Kieleckiego Zarządu Aptek. Za jego kadencji powstało Koło Terenowe w Radomiu w 1956 r., którego pierwszą przewodniczącą była mgr farm Bogusława Stępniewska. Następnie funkcję tę pełnili mgr farm. Wacław Songin i obecnie mgr farm. Bogumiła Sierant.

W 1974 r. utworzono Sekcję Aptek Otwartych, której przewodniczącymi byli kolejno mgr farm. Maria Bieńkowska – do roku 1981, mgr farm. Lubomira Filipecka (1981–1992), a następnie mgr farm. Remigiusz Socha (1992–1995). Obecnie Sekcja zawiesiła swoją działalność. W 1974 r. utworzono również Sekcję Aptek Szpitalnych. Jej przewodniczącymi były: mgr farm. Bogumiła Schabik (1974–1993 i 1993–1998) oraz mgr farm. Renata Goleń (1993–1994).

W latach 1975–1995 działały Koła Terenowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przewodniczącymi byli: mgr farm. Halina Jeż, a następnie po jej śmierci mgr farm. Jerzy Denkiewicz oraz w Stalowej Woli – długoletnia przewodnicząca Stefania Sajkiewicz.

16 listopada 1978 r. powołano Sekcję Historii Farmacji. Jej przewodniczącymi byli: mgr farm. K. Sodolski (1978–1992), mgr farm. Krystyna Kostyk-Błędowska (1995–1998) i dr farm. Andrzej Sułko (1992–1995i obecnie).

W latach 1983–1992 działało Koło Terenowe w Skarżysku Kamiennej, którego przewodniczącym był mgr farm. Tadeusz Piłat. Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału byli: mgr farm. Wanda Dutkiewicz (1976–1979), mgr farm. Bolesław Socha (1979–1989), mgr farm. Edward Derlatka (1989–1992), mgr farm. Jerzy Kruszczyński (1992–1995) i od 1995 roku – dr farm. Andrzej Sułko.

Od początku istnienia Oddziału jego pierwszoplanowym zadaniem była integracja społeczności farmaceutycznej Kielecczyzny na polu naukowym i społeczno-zawodowym. Organizowano spotkania naukowe, w czasie których referaty wygłaszali m.in. L. Krówczyński, R. Czarnecki, W. Roeske, A. Danek , H. Nerlo, L. Przyborowski, R. Langwiński, J. Krupińska, H. Pankiewicz, M. Gorczyca, S. Fidecka, W. Szczepański, H. Pazdro, J. Krzek i A. Danysz.

Na uwagę zasługuje współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi w zakresie specjalizacji z farmacji aptecznej. Szczególnie cenne było i jest obecnie współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Kielcach, Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Bydgoszczy. Oddział współpracował z medycznymi towarzystwami naukowymi i towarzystwami regionalnymi.

Nie sposób pominąć w tym miejscu współpracy Oddziału z Kieleckim Zarządem Aptek, Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM w Kielcach i w ostatnich latach z Kielecką Okręgową Izbą Aptekarską. W jej piśmie Wiadomości Aptekarskie zamieszczane są informacje o aktualnej pracy Towarzystwa, sprawozdania z zebrań i imprez oraz aktualne komunikaty.

 

Oddział był organizatorem kilku imprez ogólnopolskich:

  • Sympozjum Toksykologicznego nt. Toksyczność leków i żywności (1966),
  • Konferencja Okrągłego Stołu nt. Współczesna informacja o leku (1976),
  • IV Sympozjum Historii Farmacji (1993).

Z inicjatywy Oddziału w roku 1988 nadano imię prof. farm. Stefana Artwińskiego - jego aptece w Kielcach.

Oddział był organizatorem uroczystego jubileuszu 30-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 1977 r., 50-lecia (w 1984) i 60-lecia (1994r.) pracy zawodowej mgr K. Sodolskiego. Staraniem Oddziału mgr K. Sodolski otrzymał w 1995 r. godność Członka Honorowego PTFarm.

 

Dzięki staraniom Oddziału medal im. I. Łukasiewicza otrzymali:

  • Karol Sodolski (1974)
  • Maria Bieńkowska (1977)
  • W. Dutkiewicz (1977)
  • B. Wawrzycki (1979)
  • Irena Miler (1980)

Oddział zorganizował również kilka wycieczek krajowych, np. Szlakiem I. Łukasiewicza (1979r. i 1983r.), do Warszawy (1975), do Krakowa (1981) i zagranicznych, np. do Berlina (1975), Pragi (1977), Leningradu oraz we współpracy z Oddziałem PTFarm w Lublinie - Węgry i Czechosłowacja (1981 i 1986).