NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Poznaniu

 

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line

 

Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej nowy lek

 

które przedstawi

Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej w składzie:

dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk
Pracownia Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, apteka ogólnodostępna, Poznań

dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein
Zakład Biofarmacji, Katedra Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Justyna Dymek
Zakład Farmacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

mgr farm. Agnieszka Stankiewicz
Rada Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, apteka ogólnodostępna, Gorzów Wielkopolski

mgr farm. Artur Jędra
Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, apteka ogólnodostępna, Warszawa

mgr Olga Sierpniowska
Apteka szpitalna, Szczebrzeszyn

 

w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 18:30

 

w wersji on-line

 

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1682589312057?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d