NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

 

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line

 

Współczesna rola samorządu zawodowego farmaceuty

 

 

który wygłosi 

 

 

mgr farm. Mateusz Szamałek

 

Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

 

 

w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 18:30

 

w wersji on-line

 

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej):https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1710422130245?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d