PLANOWANE POSIEDZENIA

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Poznaniu
 

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe 
 

 System zapewnienia jakości w dystrybucji farmaceutycznej. Perspektywa i rola farmaceuty

 

który wygłosi 

 

mgr farm.  Mateusz Szamałek 

 

Kierownik ds. zapewnienia jakości serwisów dystrybucyjnych, Neuca S.A.,
Sekretarz Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.
 

w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 18:30
w wersji on-line 

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej):https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1649270847410?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d