HISTORIA ODDZIAŁU

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oficjalnie i uroczyście zainaugurowało swoją działalność w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 30 listopada 1947 r. W niecały miesiąc później – 21 grudnia 1947 r. powstał Oddział Łódzki PTFarm. Jego inicjatorem i założycielem był prof. dr Jan Muszyński, wybitny polski farmakognosta, twórca i pierwszy dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz pierwszy prezes Zarządu Głównego PTFarm.
     Przewodniczącym oddziału wybrano jednogłośnie dr Roberta Rembielińskiego, później­szego profesora i kierownika pierwszej w Polsce Katedry Historii Farmacji.
     Zarząd Oddziału Łódzkiego od początku swojego istnienia utrzymywał bliskie kontakty z Łódzką Izbą Aptekarską. Dotacje finansowe Izby umożliwiły Towarzystwu podjęcie działalności, mającej na celu popularyzację najnowszych osiągnięć nauk farmaceutycznych, a także przyznanie stypendiów studentom Wydziału Farmaceutycznego.
     Kolejnymi przewodniczącymi oddziału byli profesorowie: Feliks Modrzejewski (1954-1956), Kazimierz Monikowski (1956-1970), Zofia Jerzmanowska (1970-1982), Jerzy Sykulski (1982-2001).
     Szybko wzrastała liczba członków oddziału – z 12 w 1947 r. do 1038 w 1987 r. Pod koniec lat 80. należał on do największych w kraju, a także zaliczał się do najsilniejszych liczebnie towarzystw naukowych, działających na terenie Łodzi.
     Należy zaznaczyć, że przez większą część swojego istnienia (1947-1991), oddział ten był jedyną organizacją integrującą łódzkie środowisko farmaceutyczne, dążącą do podniesienia jego prestiżu w społeczeństwie.
Jednoczył on i nadal jednoczy farmaceutów zatrudnionych w aptekach i wielu innych instytucjach, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Odmienne zainteresowania zrzeszonych osób uwzględniono przy podziale pracy oddziału na poszczególne sekcje: aptek, analityczną, farmacji wojskowej, ekonomiki i organizacji, historii farmacji. W strukturze oddziału utworzono kilka komisji: prasową, ds. turystyki, ds. propagandy zawodu. Powstawały one sukcesywnie wraz z rozwojem łódzkiego stowarzyszenia. Założono też koła terenowe w Piotrkowie Trybunalskim, Zduńskiej Woli, a następnie w Sieradzu, Łowiczu i Płocku.
     Najważniejszym kierunkiem pracy naszego oddziału było organizowanie zebrań nauko­wych. Stanowiły one cenną pomoc dla osób podejmujących specjalizację zawodową, a dla pozostałych były szansą uzupełnienia wiedzy fachowej.
     W okresie 50 lat działalności oddziału, w latach 1947-1997, wygłoszono ponad 220 referatów na posiedzeniach ogólnych, około 450 referatów na posiedzeniach sekcji oraz około 30 referatów w kołach terenowych.
     Z upływem czasu zmieniała się tematyka posiedzeń naukowych. W pierwszych latach istnie­nia oddziału referaty wygłaszali głównie pracownicy naukowi łódzkiego Wydziału Farma­ceutycznego. Po 1951 r. częstymi prelegentami byli aptekarze, przedstawiający różne problemy zawodowe. Z kolei od lat 90. zebrania oddziału były często współorganizowane i sponso­rowane przez firmy farmaceutyczne.
     Pod egidą Towarzystwa odbywały się w Łodzi różnego rodzaju spotkania naukowe: sympozja, konferencje, sesje naukowe o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym.
Dużym osiągnięciem oddziału było zorganizowanie dwóch naukowych zjazdów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 1954 i w 1970 r., podsumowujących dorobek dziesięcio- i dwudziestopięciolecia polskiej farmacji. Spośród innych imprez naukowych warto wymienić następujące sympozja i konferencje naukowe: „Problemy farmacji aptecznej regionu łódzkiego” (1978), VII Sympozjum Farmacji Klinicznej (1984), „Naukowa informacja o leku” (1990), „Antybiotyki w lecznictwie” (1994).
     Oprócz tego odbyło się wiele posiedzeń okolicznościowych, w tym również spotkań po­święconych pamięci łódzkich profesorów, zasłużonych dla polskiej farmacji, m.in. prof. R. Rembielińskiego (1975), prof. K. Monikowskiego (1979), prof. T. Lipca (1982) oraz prof. J. Muszyńskiego (1984, 1994).
     Wiele uwagi poświęcono sprawie podniesienia rangi zawodu farmaceutycznego. Służyły temu spotkania z przedstawicielami łódzkiej prasy. W ich wyniku ukazało się wiele artykułów, które przedstawiały szerokie i odpowiedzialne zadania farmaceutów.
Zarząd Oddziału Łódzkiego angażował się w rozwiązywanie problemów środowiska zawo­dowego, jak sprawy płacowe, nowelizacja przepisów prawnych dotyczących farmacji, organiza­cja szkolenia przed- i podyplomowego.
     Należy podkreślić duży udział Oddziału Łódzkiego w pracach Zarządu Głównego. Prof. Jan Muszyński był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i pierwszym prezesem Zarządu Głównego w latach 1947-1952.
Prezesami Zarządu Głównego PTFarm byli również: w latach 1952-1954 prof. Feliks Modrzejewski, dziekan Wydziału Farma­ceutycznego w Łodzi i kierownik Katedry Farmacji Stosowanej, a w latach 1976-1989 prof. Wincenty Kwapiszewski, wieloletni kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków AM w Łodzi.
Prof. Robert Rembieliński był przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji (1956-1964), a następnie Zespołu (1971-1974), prof. Tadeusz Dutkiewicz, wieloletni kierownik Zakładu Toksykologii AM w Łodzi, był przewodniczącym Zespołu Sekcji Analitycznej (1967-1973).
Prof. Maria Wolbiś, kierownik Katedry Farmakognozji, od lat bierze aktywny udział w pracach PTFarm, w latach 1987-1993 pełniła funkcję sekretarza Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, a w latach 1992-1995 wiceprezesa Oddziału Łódzkiego. W ramach wymienionej działalności zorganizowała ogólnopolskie spotkanie kierowników katedr farmakognozji w celu zmodernizowania programów nauczania farmakognozji oraz opracowania minimów programowych.
     Oddział Łódzki współpracował z innymi towarzystwami naukowymi. Prof. Zofia Jerzmanowska była w latach 1951-1953 przewodniczącą Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Robert Rembieliński był założycielem i prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny, które przyznało Mu członkostwo honorowe (!973). Prof. Feliks Modrzejewski za współpracę z Węgierskim Towarzystwem Farmaceutycznym otrzymał członkostwo honorowe tegoż Towarzystwa (1969).
     Dużym poparciem Oddziału Łódzkiego cieszyły się inicjatywy młodzieży akademickiej, a zwłaszcza konkursy prac magisterskich i quizy chemiczne.
     Bardzo prężnie działała komisja ds. turystyki, która zorganizowała wiele atrakcyjnych wycieczek połączonych ze zwiedzaniem firm farmaceutycznych, placówek naukowych, aptek oraz muzeów farmacji. Z wycieczek zagranicznych warto wspomnieć wyjazdy do Bratysławy, Wiednia, Pragi, Berlina, Moskwy, Soczi, Tbilisi i kilkakrotnie do Budapesztu.
     W latach 90. nastąpiły w Polsce głębokie przemiany polityczne i społeczne, co odbiło się we wszystkich dziedzinach życia. W farmacji znalazło to wyraz przede wszystkim w prywatyzacji aptek. Jednocześnie proces ten spowodował zmniejszenie zainteresowania pracami społecznymi, w tym działalnością Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, czego rezultatem był spadek liczby członków towarzystwa. W Oddziale Łódzkim liczba członków zmniejszyła się do połowy. Spadła też aktywność niektórych sekcji, a działalność kół terenowych uległa zawieszeniu.
     Mimo różnych trudności, nadal intensywnie działały: Sekcja Aptek i Sekcja Historii Farmacji. W tym czasie działalność oddziału miała głównie charakter kulturalny i środowiskowy, czego przykładem może być zorganizowanie w Łodzi w 1991 r. Ogólnopolskiego Spotkania Far­maceutów – Twórców Sztuki oraz wielu spotkań okolicznościowych oraz wycieczek naukowo-turystycznych.
Prezes Oddziału Łódzkiego prof. J. Sykulski założył i prowadził kronikę oddziału, która zawiera opisane fotografie upamiętniające wydarzenia z życia PTFarm, uczelni i zawodu farma­ceutycznego.
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w dziesięcioleciu 1997-2007
     Wkład członków i władz Oddziału Łódzkiego w prace Zarządu Głównego PTFarm był kontynuowany i stale rozwijany.
Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak od 2001 r. jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTFarm. W latach 2001-2004 pełniła nadzór nad sprawami związanymi z farmacją szpitalną (przewodnicząca Zespołu Sekcji Farmacji Szpitalnej 2001-2004) oraz pracami Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej PTFarm, a zwłaszcza formułowaniem postulatów i opinii dotyczących tworzenia programów studiów farmaceutycznych. W okresie 2004-2007 koordynowała działania w sprawach związanych z farmacją szpitalną i onkologiczną oraz nadzorowała realizację konferencji organizowanych przez PTFarm.
Prof. dr hab. Jadwiga Szymańska od 2001r. uczestniczy w pracach Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, a od 2007 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTFarm. Ogólnopolska Sekcja Akademicka PTFarm działa na rzecz harmonizacji kształcenia farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. W pracach sekcji biorą udział dziekani i prodziekani Wydziałów Farmaceutycznych. W Konferencjach Dziekanów uczestniczyły: prof. dr hab. Jadwiga Szymańska (dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi), prof. dr hab. Elżbieta Brzezińska (prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi), prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik (prodziekan ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi). Jednym z najważniejszych osiągnięć Sekcji było opracowanie i doskonalenie „Standardów nauczania dla kierunku farmacja-studia magisterskie” oraz ustalenie nowego systemu kształcenia podyplomowego farmaceutów, obejmującego kształcenie specjalizacyjne i ciągłe. Prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik weszła w skład Zespołu ds. opracowania regulaminu kształcenia podyplomowego farmaceutów. Prof. Elżbieta Brzezińska przewodniczyła pracom Zespołu ds. opracowania standardów nauczania na kierunku studiów kosmetologia.
     Prof. dr hab. Ryszard Glinka jest członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej. Prof. dr hab. Aleksander Chmiel jest twórcą i przewodniczącym Komisji Biotechnologii Farmaceutycznej przy ZG PTFarm, równocześnie Polskiej Sekcji European Association of Pharma Biotechnology (EAPB), afiliowanej przy PTFarm (2001-2004). Jako przedstawiciel PTFarm prof. Aleksander Chmiel bierze udział w pracach zespołu ekspertów opracowującego programy kursów szkolenia ciągłego farmaceutów.
    Prof. Elżbieta Brzezińska była członkiem Sądu Koleżeńskiego (2004-2007). Mgr Anna Lipińska i mgr Zofia Rogowska-Tylman wchodziły w skład Zarządu Sekcji Farmacji Szpitalnej (2004-2007), a mgr Zofia Rogowska-Tylman ponadto w skład Głównej Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji wchodzi dr Katarzyna Hanisz.
      Prof. dr hab. Anna Wędzisz jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, zamieszczającego prace poświęcone zagadnieniom badań z dziedziny ochrony zdrowia i środowiska. Przypomnieć należy, że inicjatorem, założycielem i redaktorem czasopisma był prof. dr hab. Henryk Młodecki.
     Prof. Daria Orszulak-Michalak i dr Katarzyna Hanisz należą do zespołu Komitetu Redakcyjnego „Farmacji Polskiej”, dwutygodnika, publikującego artykuły z zakresu nauk farmaceutycznych: prace poglądowe, doświadczalne prace naukowe, artykuły o tematyce społeczno- zawodowej oraz materiały kronikarskie. W 2002 roku w dziale wydawnictw PTFarm powołano, jako dodatkową, Redakcję Wydawnictw Szkolenia Podyplomowego PTFarm i zespół doradczy, w którego pracach brała udział prof. dr hab. Maria Wolbiś. Zdecydowano wówczas, że materiały do szkolenia podyplomowego będą wydawane w postaci specjalnych zeszytów „Farmacji Polskiej” (6-8 rocznie). W 2003 roku poszerzono skład Zespołu Programowego Wydawnictw Szkolenia Podyplomowego. W zespole znaleźli się specjaliści z wielu dziedzin nauk farmaceutycznych, z Oddziału Łódzkiego - prof. Daria Orszulak-Michalak i prof. Maria Wolbiś.
     Prof. Aleksander Chmiel i prof. Ryszard Glinka byli członkami Komitetu Naukowego XVIII Zjazdu PTFarm w Poznaniu (19-22.09.2001), prof. Daria Orszulak-Michalak, prof. Ryszard Glinka, prof. Aleksander Chmiel byli członkami Komitetu Naukowego XIX Naukowego Zjazdu PTFarm we w Wrocławiu (22-24.09.2004), a prof. Elżbieta Brzezińska Komitetu Naukowego XX Naukowego Zjazdu PTFarm w Katowicach (25-28.09.2007).
     Dr Wojciech Giermaziak przewodniczył obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm (25.06.2004 i 29.06.2007).
     Członkowie Zarządu Oddziału Łódzkiego PTFarm działają również w organach izb aptekarskich: dr Wojciech Giermaziak był wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej (2001-2003, 2003-2007) oraz prezesem Łódzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej (1999-2003, 2003-2007), a dr Urszula Kurczewska przewodniczącą komisji ds. nauki i szkolenia OIA w Łodzi kadencji 2003-2007.
Spośród członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTFarm: mgr Marek Stefańczyk był skarbnikiem, a mgr Zofia Rogowska-Tylman sekretarzem ORA w Łodzi.
W dziesięcioleciu 1997-2007 Oddział Łódzki PTFarm realizował zadania statutowe, szczególny nacisk kładąc na propagowanie postępów nauki oraz podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów.
 W latach 1997-2007 odbyły się 52 posiedzenia Zarządu Oddziału. W czasie posiedzeń omawiano: plany pracy zarządu i poszczególnych sekcji oraz sprawozdania z ich działalności; sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego i odbywających się zjazdów, sympozjów i konferencji; projekty ustaw i inne materiały dotyczące prac legislacyjnych w zakresie farmacji; organizację konferencji, spotkań i obchodów rocznicowych; sprawy szkolenia specjalizacyjnego i szkoleń ciągłych farmaceutów; sprawy dotyczące opracowania i wydania przez Oddział Łódzki informatora „Kto jest kim w farmacji polskiej?”; sprawy członkowskie i finansowe; plany wycieczek szkoleniowo-turystycznych; zagospodarowanie nowej siedziby oddziału oraz sprawy bieżące.
     Działalność  merytoryczna Zarządu Oddziału koncentrowała się głównie na organizowaniu konferencji i posiedzeń odczytowych, których celem było przybliżenie członkom PTFarm postępu nauk farmaceutycznych oraz systematyczne przekazywanie informacji o nowych lekach.
     Współpracowano z Polskim Towarzystwem Historii Medycyny i Farmacji, Łódzkim Towarzystwem Naukowym, Polskim Towarzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskim Towarzystwem Farmakologicznym, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi, a od roku 2004 szczególnie intensywnie z Oddziałem ds. Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi.
Zakres tematyczny zebrań i konferencji naukowych jest uzgadniany z władzami Wydziału Farmaceutycznego UM, dzięki czemu możliwe jest przyznawanie, uczestniczącym w posiedzeniach farmaceutom, punktów edukacyjnych wymaganych w ramach szkoleń ciągłych.
     Wraz z rozwojem nauk farmaceutycznych i powstawaniem nowych obszarów działalności farmaceutów pojawiła się potrzeba pogłębiania specjalistycznej wiedzy. W oddziale powstały nowe sekcje naukowe – w kwietniu 1998 r. Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej, w czerwcu 2002 r. Sekcja Kosmetologiczna. W marcu 2004 r. rozpoczęła działalność Sekcja Studencka „Młoda Farmacja”.
     Obecnie w oddziale działa pięć sekcji: aptek, historii farmacji, technologii farmaceutycznej i medycznej, kosmetologiczna i studencka „Młoda Farmacja”.
     W ramach zebrań naukowych sekcji w latach 1997-2007 odbywały się posiedzenia referatowe, w tym:
posiedzeń Sekcji Aptek - 67
posiedzeń Sekcji Historii Farmacji - 56
posiedzeń Sekcji Kosmetologicznej - 19
posiedzeń Sekcji Technologii Farmaceutycznej i Medycznej – 69.
     Tematyka posiedzeń była szczegółowo podawana w zaproszeniach przesyłanych każdego roku do wszystkich członków oddziału. Dr Urszula Kurczewska, sekretarz Oddziału Łódzkiego PTFarm, corocznie publikuje na łamach Farmacji Polskiej sprawozdania z działalności tym samym promując ideę i misję Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
     Oddział Łódzki PTFarm był współorganizatorem ogólnopolskich sympozjów i konferencji naukowo-szkoleniowych dla farmaceutów:
sympozjum Żywność -Lek-Zdrowie (Łódź, 21-22.09.2000)- prof. dr hab. Anna Wędzisz, ówczesny wiceprezes oddziału, pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Sympozjum;
dwie ogólnopolskie konferencje „Choroby alergiczne i astma” (Łódź, 20-22.03.2003, 11-13.03.2004; współudział naukowy);
konferencja naukowo-szkoleniowa: „Leki OTC- czy zawsze bezpieczne?” (Łódź, 2-3.12.2004, współudział naukowy). Na program naukowy konferencji złożyły się cztery sesje: Rynek leków OTC, Leki OTC w farmakoterapii, Opieka farmaceutyczna, Farmakologia żywności. Przedstawiono 12 referatów. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja w wykonaniu przedstawicielek „Młodej Farmacji”: Anny Syska i Katarzyny Maksymowicz. Studentki przedstawiły zebranym zaprojektowane przez siebie plakaty i ulotki dotyczące opieki farmaceutycznej i samoleczenia (sprawozdanie z konferencji Farm. Pol. 8, 395-399, 2005);
konferencja „Wiek podeszły – problemy farmakoterapii i opieki farmaceutycznej” (Łódź, 10.12.2005). Sesje zatytułowane „Starość – konieczność i wyzwanie” oraz „Wybrane zagadnienia farmakoterapii geriatrycznej” składały się z referatów wygłoszonych przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (sprawozdanie z konferencji: Farm. Pol.11, 526-529, 2006);
konferencja „Otyłość jako problem zdrowotny współczesnych społeczeństw” (Łódź, 16-17.02.2007), w ramach której, oprócz sesji naukowych, odbył się kurs „Współczesne metody leczenia otyłości” pod kierownictwem merytorycznym prof. Elżbiety Mikiciuk-Olasik. Organizacją konferencji zajmowały się dr Urszula Rogozińska i mgr Mariola Nowińska-Szypowska (Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej Oddziału Łódzkiego PTFarm).
     Wspólnie z firmami farmaceutycznymi zorganizowano w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów szereg spotkań, poświęconych sprawom nowych standardów leczenia, bezpieczeństwu stosowania nowych produktów leczniczych, zagrożeniom zdrowotnym XXI wieku – osiem spotkań w latach 2004-2006.
     Łódzcy aptekarze brali udział w szkoleniu na temat „Przewlekła obturacyjna choroba płuc”, zorganizowanym we współpracy oddziału z firmą Boehringer Ingelheim (09.11.2004). Farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych brali udział w szkoleniu zorganizowanym wspólnie z firmą Aventis Pharma sp. z o.o. grupa Sanofi-Aventis i Zakładem Farmacji Szpitalnej Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi. Tematami wykładów były: Heparyny drobnocząsteczkowe, Terapia bólu, Problemy farmacji szpitalnej (Ciechocinek, 9-10.04.2005).
Razem z Aventis Pharma zorganizowano także konferencję naukowo-szkoleniową, przedstawiającą postępy farmakoterapii. Wysłuchano wykładów: Cukrzyca typu drugiego- problem wciąż nierozwiązany; Ochronna rola inhibitorów ACE (Łódź, 08.12.2005).
Wspólnie z Boehringer Ingelheim Marketing sp. z o.o. przygotowano konferencję na temat patogenezy i leczenia stanów zapalnych zatok nosa, gardła i krtani (Łódź, 21-22.04.2005), a z Bayer HealthCare wykłady - Aspiryn - śródbłonek, cyklooksygenaza, tlenek azotu, nowe mechanizmy interakcji (Łódź, 30.11.2005).
Z firmą Sanofi Aventis przygotowano spotkanie naukowe na temat największych zagrożeń zdrowotnych XXI wieku, poświęcone postępom w terapii cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego (Łódź, 07.06.2006), a razem z firmą Novartis Poland szkolenie na temat metod leczenia zatok (Łódź, 29.06.2006).
     Przykładem współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego było wspólne spotkanie naukowe, na którym prof. dr hab. Stanisław Lipski z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przedstawił temat: Farmakogenetyka i farmakogenomika
podstawą do stosowania i wytwarzania skutecznych oraz bezpiecznych leków (24.04.2004).
     Wspólnie z Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi oraz Łódzką Okręgową Izbą Aptekarską przeprowadzono sesje plakatowe dla farmaceutów specjalizujących się w farmacji aptecznej (Łódź, 20.06.2006, 12.02.2007, 20.11.2007). Farmaceuci mogli w formie plakatu przedstawić pracę poglądową, przygotowywaną zgodnie z programem specjalizacji, tym samym spełniając wymóg jej upublicznienia. Pierwszą sesję plakatową poprzedziło spotkanie z farmaceutami, na którym prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik i dr Urszula Kurczewska przedstawiły techniki prezentacji prac medycznych. Zasady przygotowania plakatu naukowego zamieszczone zostały w Eskulapie 2/2006 – biuletynie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.
W sesjach wzięło czynny udział kilkudziesięciu specjalizujących się farmaceutów przedstawiających w formie plakatów prace poglądowe oraz wielu innych, zainteresowanych formą i tematem spotkania.
     Decyzją władz Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od września 2002 r. na posiedzeniach oddziałów towarzystw naukowych mogą być przedstawiane tezy przygotowywanych prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników Wydziału.
W latach 2002-2007 na posiedzeniach Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przedstawiono tezy 3 prac habilitacyjnych oraz 26 prac doktorskich.
     Zarząd oddziału współdziałał z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych i Wydziałem Farmaceutycznym UM w Łodzi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych farmaceutów. W posiedzeniach referatowych organizowanych przez poszczególne sekcje uczestniczyli farmaceuci ubiegający się o specjalizacje zawodowe, pięciu spośród nich czynnie, wygłaszając referaty przygotowane na podstawie prac poglądowych, wymaganych w ramach specjalizacji w farmacji aptecznej.
     Przedstawiciele oddziału brali udział jako organizatorzy i wykładowcy w szkoleniu specjalizacyjnym i ciągłym oraz wchodzili w skład komisji przeprowadzających egzamin specjalizacyjny z zakresu farmacji aptecznej.
     Prowadzono działalność informacyjną na temat roli i zadań PTFarm wśród łódzkich studentów farmacji. Udostępniano zbiory muzealne łódzkiego Wydziału Farmaceutycznego i prowadzono odczyty dla młodzieży szkół farmaceutycznych z terenu Łodzi.
     Członkowie oddziału aktywnie uczestniczyli w zjazdach naukowych PTFarm (Kraków - 1998, Poznań - 2001, Wrocław - 2004 i Katowice - 2007), przedstawiając liczne plakaty i referaty.
     Niezależnie od działalności naukowo-szkoleniowej, Zarząd Oddziału Łódzkiego PTFarm w 1997-2007 zorganizował wspólnie ze swoimi sekcjami 14 uroczystych posiedzeń okolicznościowych oraz spotkań o charakterze kulturalno-środowiskowym i to­warzyskim. Miały one na celu uczczenie pamięci profesorów i innych członków oddziału zasłu­żonych dla farmacji, przypomnienie i podkreślenie różnych dat rocznicowych, a przede wszystkim integrację łódzkich farmaceutów. Na spotkania te zapraszano przedstawicieli: Zarządu Głównego PTFarm, władz uczelni, nadzoru farmaceutycznego i samorządu zawodowego, firm farmaceutycznych, członków oddziału i innych gości. W posiedzeniach wspomnieniowych brali też udział członkowie rodzin zasłużonych farmaceutów.
1997 r.
27.09. – Uroczyste posiedzenie z okazji 50-lecia działalności Oddziału Łódzkiego PTFarm. Wygłoszono dwa referaty: prof. Jerzy Sykulski – „Zarys działalności Oddziału Łódz­kiego PTFarm w okresie 50-lecia”, dr Katarzyna Hanisz – „Sylwetki przewodniczących Oddziału Łódzkiego PTFarm”. Część oficjalną posiedzenia zakończyła pre­zen­tacja przygotowana przez przedstawicieli firmy „Bayer”. W holu Wydziału Farmaceutycz­nego członkowie Sekcji Historii Farmacji urządzili okolicznościową ekspozycję.
1998 r.
26.05. – Spotkanie pod hasłem „Farmaceuci – poeci oraz wiersze o tematyce farmaceutycznej”. W nastrojowej oprawie przy świecach, wiersze prof. Jana Muszyńskiego, doc. Henryka Pankiewicza oraz mgr Urszuli Raczkowskiej-Cieślak z Warszawy, mgr Waltera Pyki z Popielowa woj. opolskie, doc. Aleksandra Drygasa z Sopotu przedstawili: prof. Jerzy Sykulski i dr Katarzyna Hanisz.
21.10. – Spotkanie poświęcone pamięci dr Wacława Jaroniewskiego (1921-1998), autora 500 publikacji z zakresu farmakognozji, zoologii i historii farmacji. Referat wspomnieniowy wygłosiła dr Daniela Grodzicka, a okolicznościową wystawę przygotowała dr Katarzyna Hanisz.
1999 r.
27.05. – Uroczyste posiedzenie z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Spółdzielni Pracy Che­miczno-Farmaceutycznej „Polon” w Łodzi.
Referaty okolicznościowe wy­głosili przedstawiciele Spółdzielni „Polon”: mgr Marek Stefańczyk – prezes, mgr Zdzi­sław Sałyga – główny technolog, mgr Wiesława Rojek – pełnomocnik zarządu Spół­dzielni „Polon” ds. handlu i marketingu, a także prof. Leszek Jeromin – kierownik Kli­niki Urologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi.
15.10. – Uroczyste posiedzenie naukowe z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Aflopa”. Referaty okolicznościowe wygłosili przedstawi­ciele firmy „Aflopa”: mgr Andrzej Szymański – dyrektor ds. produkcji, mgr Bogdan Czupajło – specja­lista ds. rejestracji i planowania jakości leków.
20.10. – Uroczyste posiedzenie z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin doc. dr
hab. Bazylego Leszczyłowskiego, zasłużonego aptekarza i historyka farmacji. Laudację wygłosił dr Jan Hołyński, a o swoim życiu zawodowym i długoletniej działal­ności w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym opowiedział sędziwy Jubilat.
17.11. – Spotkanie poświęcone pamięci prof. Zofii Jerzmanowskiej (1906-
1999), jednej z najwybitniejszych Polek i farmaceutek XX wieku.
Referaty pożegnalne wygłosili: prof. Jerzy Sykulski i dr Daniela Grodzicka.
2001 r.
3.04. – Naukowa sesja poświęcona 50-leciu działalności naukowej,
zawodowej i społecznej prof. Jerzego Sykulskiego. Wygłoszono dwa referaty: prof. Marian Zgoda przedstawił osiągnięcia naukowe i zawo­dowe Profesora, a o Jego pracy społecznej opowiedziała dr Katarzyna Hanisz.
17.04. – Posiedzenie naukowe z okazji jubileuszu 15-lecia Wytwórni Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych „Emo” w Ksawerowie. Referaty okoliczno­ściowe wygłosili: doc. Michał Ogiński i inni przedstawiciele Wytwórni Artykułów Far­maceutycznych i Kosmetycznych „Emo”.
2002 r.
24.11. – Spotkanie poświęcone pamięci prof. Stefana Grudzińskiego (1924 –
2001), twórcy i kierownika Zakładu Biosyntezy Środków Leczniczych,  byłego prodziekana Wydziału Farmaceutycznego AM w Łodzi.
Referat okolicznościowy wygłosiła dr Katarzyna Hanisz.
2006 r.
3.10. – Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci prof. Zofii Jerzmanowskiej,
zorganizowane we współpracy z Sekcją Aptek. Wykład pt. „Pasja życia i pasja tworzenia – w setną rocznicę urodzin prof. dr hab. Zofii Jerzmanowskiej” wygłosiła dr hab. Elżbieta Budzisz. W tym samym dniu w kościele św. Teresy w Łodzi odbyła się msza święta poświęcona pamięci zmarłych profesorów łódzkiego Wydziału Farmaceutycznego.
2007 r.
17.04. – Posiedzenie naukowe zorganizowane we współpracy z Sekcją Historii
Farmacji i Sekcją Aptek. Bogato ilustrowany wykład pt. „Święci Kosma
i Damian – patroni lekarzy i farmaceu­tów w tradycji europejskiej” wygłosił
dr Jan Majewski – przewodniczący Zespołu Sek­cji Historii Farmacji PTFarm.
16.10. – Posiedzenie naukowe (organizator – Sekcja Historii Farmacji)
poświęcone pamięci prof. dr hab. Antoniego Kotełki (1921-1982), wybitnego specjalisty w dziedzinie tech­no­logii che­micznej leków, zasłużonego profesora Akademii Medycznej w Łodzi. Referat okolicznościowy wygłosił mgr Marcin Możdżan.
20.11.– Posiedzenie naukowe (organizator – Sekcja Historii Farmacji) poświęcone pamięci doc. dr hab. Bazylego Leszczyłowskiego (1914-2005), zasłużonego aptekarza,   historyka farmacji i działacza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Referat wspomnieniowy wygłosiła dr Dorota Niewiadomska-Możdżan.
     Do tradycji Oddziału Łódzkiego wpisało się organizowanie uro­czystych spotkań wigilij­nych, na które zapraszani są przedstawiciele władz uczelni i poszczególnych jej katedr oraz członkowie Towarzystwa i inni zaprzyjaźnieni farmaceuci. 17.12.2002 r. spotkanie wigi­lijne po­łączono z uroczystym otwarciem nowej siedziby oddziału. Wśród zapro­szonych gości wzięli w nim udział przedstawiciele Zarządu Głównego PT­Farm.
     Ważnymi wydarzeniami w życiu Oddziału były zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które odbyły się odpowiednio: 28 maja 1998 r., 18 maja 2001 r., 18 maja 2004 r., 22 maja 2007 r. Dokonywano na nich podsumowania pracy Oddziału i Zarządu oraz wybierano nowe władze (skład osobowy Zarządu Oddziału Łódzkiego  – władze Oddziału).
Podczas XIX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we Wrocławiu Zarząd Główny PTFarm w uznaniu aktywnej pracy na rzecz Farmacji Polskiej nadał dr Danieli Grodzickiej członkostwo honorowe, prof. Daria Orszulak-Michalak otrzymała Medal im. Ignacego Łukasiewicza, a dr Urszula Kurczewska i mgr Marianna Stefańczyk- Odznaki Honorowe PTFarm.
     Komisje Rewizyjne systematycznie dokonywały analizy działalności merytorycznej i finansowej oddziału. Kontrole obejmowały dochody i wydatki przedstawiane w sprawozdaniach finansowych, dotyczące odpowiednio minionych lat. Do sprawdzonych dokumentów Komisje nigdy nie wniosły zastrzeżeń. Zgodnie z opinią mgr Jadwigi Kurzawińskiej, pełniącej funkcję przewodniczącej, a także innych członków Komisji Rewizyjnej, praca Zarządu jest zgodna ze Statutem Towarzystwa, a Oddział Łódzki PTFarm może poszczycić się dużymi osiągnięciami oraz ciągle rosnącą liczbą sympatyków i członków. W listopadzie 2003 roku przeprowadzona była kontrola przez Główną Komisję Rewizyjną PTFarm, która oceniła działalność merytoryczną i finansową oraz prowadzoną dokumentację jako wzorową.
 
Katarzyna Hanisz, Urszula Kurczewska
Na podstawie opracowania wydanego z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Oddziału Łódzkiego PTFarm: „Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1997-2007” Katarzyna Hanisz, Urszula Kurczewska, PTFarm 2007