DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO W 2008 ROKU

Działalność Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2008 roku.
 
     W roku 2008 odbyło się 25 zebrań Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w tym 20 referatowych posiedzeń naukowych, 4 posiedzenia Zarządu Oddziału i jedno spotkanie o innym charakterze. Współpracowano z Okręgową Izbą Aptekarską, Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polskim Towarzystwem Farmakologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof oraz Polskim Towarzystwem Historii Medycyny i Farmacji. W Eskulapie, łódzkim informatorze aptekarskim, zamieszczono kalendarz posiedzeń naukowo-szkoleniowych Oddziału Łódzkiego PTFarm, zaplanowanych na 2008 rok (Eskulap 1 /2008). Członkowie towarzystwa tradycyjnie otrzymali zaproszenia na posiedzenia.
     W oddziale działało pięć sekcji: aptek, historii farmacji, technologii farmaceutycznej i medycznej, kosmetologiczna i studencka „Młoda Farmacja”. Sekcja aptek, kierowana przez mgr Henrykę Walczak, zorganizowała w 2008 roku siedem posiedzeń naukowych, w tym dwa wspólnie z sekcją historii farmacji :
12.02.2008 r. - Chronofarmakoterapia w praktyce farmaceuty – prelegent: dr n. farm. Anna Lorenc - Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi.;
11.03.2008 r. - Leki ukryte – proleki -dr n. farm. Wiesława Lewgowd – Zakład Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi;
08.04.2008 r. - Leki sieroce - prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak – kierownik Zakładu Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi;
20.05.2008 r. - Taniec śmierci nie tylko w medycynie i farmacji - dr n. farm. Jan Majewski – przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm (posiedzenie organizowane z Sekcją Historii Farmacji);
14.10.2008 r. - Leki i substancje pochodzenia naturalnego stosowane w terapii i profilaktyce chorób nowotworowych - prof. dr hab. n. farm. Maria Wolbiś – kierownik Katedry Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi;
25.11.2008 r. - Pierwotna profilaktyka przeciwnowotworowa u pacjentów wysokiego ryzyka z zaburzeniami układu odpornościowego - prof. dr hab. Piotr Fiedor - Akademia Medyczna w Warszawie;
09.12.2008 r. - Prof. dr hab. Jerzy Sykulski (1922-2003) – działalność naukowa, dydaktyczna i społeczna w dziedzinie farmacji - dr n. farm. Katarzyna Hanisz – Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM, dr n. farm. Urszula Kurczewska – Katedra Biofarmacji Wydziału  Farmaceutycznego UM w Łodzi (posiedzenie organizowane z sekcją historii farmacji).
          Działająca przy sekcji aptek komisja ds. turystyki (przewodnicząca mgr Barbara Kołudzka) zorganizowała wycieczkę autokarową do Pszczyny i Ogrodzieńca (19.04.2008).
    Na posiedzeniach naukowych sekcji historii farmacji kierowanej przez dr
 Katarzynę Hanisz przedstawiono sześć referatów o tematyce historycznej. Oprócz podanych wyżej, organizowanych z sekcją aptek, były to kolejno:
18.03.2008 r. - Powstanie i działalność łódzkich towarzystw lekarskich, farmaceutycznych i instytucji filantropijnych na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 r.) - dr n. hum. Włodzimierz Berner - Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi;
15.04.2008 r. - Zarys historii aptekarstwa w Łowiczu (1524-1939) - dr n. farm.
Katarzyna Hanisz – Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi;
17.06.2008 r. - Z dziejów leczenia chorób wenerycznych – walka z kiłą na przestrzeni wieków - mgr farm. Agnieszka Niedźwiecka – Apteka „Dr Max” w Kutnie;
21.10.2008 r. - Gmach Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi – jego powstanie i kolejne modernizacje - mgr farm. Marcin Możdżan – Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi.
Sekcja współpracowała z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.  Dr Katarzyna Hanisz i mgr Stanisław Mucha uczestniczyli w XVII  Sympozjum Historii Farmacji „Farmacja a chrześcijaństwo“ (Licheń 2008, dwa referaty). Członkowie sekcji publikowali prace (naukowe, popularno-naukowe, biografie, sprawozdania) na łamach czasopism farmaceutycznych.
Dr Katarzyna Hanisz sprawowała opiekę nad sekcją studencką „Młoda Farmacja” Oddziału Łódzkiego PTFarm. Przewodniczącym sekcji jest student  Farmacji Bartłomiej Wasilewski. „Młoda Farmacja” była współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich (Łódź, 27.09.2008).
     Sekcja technologii farmaceutycznej i medycznej, kierowana przez dr Jana Hołyńskiego, zorganizowała w 2008 roku 10 posiedzeń naukowych. Wygłoszono na nich następujące wykłady:
31.01.2008 r. - Import równoległy produktów leczniczych w świetle znowelizowanego prawa farmaceutycznego - dr Tomasz Dzitko – prezes firmy Delfarma Łódź;
28.02.2008 r. - Nowy paradygmat jakości produktów leczniczych ICH Q 8, 9 i 10. Cz. II. Aktualne problemy leków sfałszowanych - prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek - dyrektor Narodowego Instytutu Leków;
27.03.2008 r. - Przyczyny nieuznania dokumentacji dotychczasowej w procesie harmonizacji. Wybrane przykłady - prof. dr hab. n. farm. Aleksander Mazurek -  Narodowy Instytut Leków;
24.04.2008 r. - Klasyfikacja wyrobów medycznych i procedur oceny ich zgodności z
uwzględnieniem zmian w dyrektywie - mgr Joanna Kilkowska - wiceprezes ds.
Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych;
29.05.2008 r. - Dlaczego lubimy kolor niebieski? Jak światło reguluje pracę Twojego zegara biologicznego?-   prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska - Zakład Farmakologii Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi;
Krajowy rynek farmaceutyczny po roku 2008 - prof. dr hab. Aleksander Mazurek – Narodowy Instytut Leków;
26.06.2008 r. - Nowe regulacje dotyczące produktów leczniczych z pogranicza - dr n. farm. Elżbieta Wojtasik- wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
25.09.2008 r. - Nowe prawo farmaceutyczne w rok po wejściu w życie. Kluczowe zagadnienia dotyczące oceny dokumentacji w procesie harmonizacji - mgr Grzegorz Cessak – kierownik Wydziału Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
30.10.2008 r. - Suplementy diety w świetle przepisów prawa żywnościowego i farmaceutycznego- mgr Maria Suchowiak - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia GIS;
27.11.2008 r. - Przegląd legislacji europejskiej i narodowej w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych - mgr farm. Daniel Gralak - dyrektor Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania GIF;
11.12.2008 r. - Leki generyczne - prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak - kierownik Zakładu Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi.
     W wyniku prowadzonej działalności pogłębiono współpracę zakładów naukowych Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i hurtowniami farmaceutycznymi Łodzi, regionu i Polski.
Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej Oddziału Łódzkiego oraz Sekcja Biotechnologii Farmaceutycznej przy ZG PTFarm zorganizowały IV Forum Farmacji Przemysłowej (Kościelisko, 11.09-13.09.2008). Przewodniczącym komitetu ds. organizacyjnych był dr Jan Hołyński, przewodniczącym komitetu ds. programowych - prof. dr Aleksander Chmiel. Forum stanowiło kontynuację cyklu konferencji „Polscy wytwórcy produktów leczniczych i wyrobów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej”. Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tematyka obejmowała m.in.: zagadnienia związane z wytwarzaniem, rejestracją, obrotem i bezpieczeństwem stosowania produktów z pogranicza (suplementy diety, dermokosmetyki). Materiały konferencyjne ukazały się w formie elektronicznej (red. prof. dr hab. Aleksandra Chmiela i dr Jana Hołyńskiego, wyd. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne).
Sekcja technologiczna współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie oraz Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia MON, czego efektem była konferencja naukowo-szkoleniowa dla farmaceutów wojskowych i cywilnych: III Ogólnopolska Sesja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny Wojskowej: „Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych”(Celestynów, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, 11-13.06.2008). Realizowano program ciągłego szkolenia farmaceutów zatrudnionych w Wojskowej Służbie Zdrowia. Głównymi tematami sesji były: przewidywanie zagrożenia obszaru kraju oraz działanie kryzysowe - metody przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i cywilizacyjnym, w tym bioterroryzmowi (materiały konferencyjne).
Dr Jan Hołyński został redaktorem naczelnym kwartalnika „Wojskowa Farmacja i Medycyna”, powstałego pod auspicjami Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Kwartalnik poświęcony jest zagadnieniom naukowym, społeczno-zawodowym i szkoleniowym w pionie Farmacji Wojskowej i Medycyny.. Ponadto dr Jan Hołyński, jako reprezentant PTFarm, wszedł w skład Rady Programowej czasopisma naukowego „Przemysł farmaceutyczny”.
Członkowie Zarządu Oddziału Łódzkiego byli współorganizatorami XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego „Prawidłowa jakość żywności podstawą profilaktyki zdrowotnej (Łódź, 11-12.09.2008). Prof. dr Anna Wędzisz była przewodniczącą komitetu organizacyjnego. Tematyka sympozjum obejmowała m.in.: wartości odżywcze żywności, chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia żywności, ocenę sposobu żywienia populacji, żywność XXI wieku, rolę żywienia w profilaktyce i terapii schorzeń dietozależnych.
We współpracy z firmą Novartis Poland sp. z o.o. zorganizowano konferencję naukowo-szkoleniową „Grzybica stóp, problem społeczny i medyczny” (06.03.2008) oraz konferencję na temat „Infekcje górnych dróg oddechowych – rozpoznanie choroby i sposoby leczenia” (28.10.2008).
Firma Abbot Cabora Tories Poland sp. z o.o. i Oddział Łódzki PTFarm zorganizowały konferencję na temat otyłości – „Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć otyłość” (09.06.2008).
Zarząd Oddziału Łódzkiego PTFarm we współpracy z Seminar Marketing Management s.c. zorganizował II Ogólnopolskie Forum Aptekarskie „Apteka w Europie” (Łódź 14.10.2008). Honorowy patronat nad konferencją objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Podczas zajęć omawiano m.in.: marketingowe zarządzanie apteką, wizerunek i promocję apteki, merchandising apteczny, zarządzanie personelem, zasady komunikowania się z pacjentem, umiejętność prowadzenia apteki, otoczenie (konkurencja) a działanie apteki. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 farmaceutów z regionu łódzkiego.
     Zarząd oddziału współdziałał z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych i Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych farmaceutów. W posiedzeniach referatowych organizowanych przez poszczególne sekcje uczestniczyli farmaceuci ubiegający się o specjalizacje zawodowe oraz inni, zainteresowani tematyką wykładów. Wspólnie z Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską przeprowadzono sesję plakatową dla farmaceutów specjalizujących się w farmacji aptecznej.
Przedstawiciele zarządu oddziału prowadzili wykłady  w  ramach szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych, uczestniczyli w pracach Rady Programowej ds. Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi oraz wchodzili w skład komisji przeprowadzających egzamin specjalizacyjny z zakresu farmacji aptecznej. Prowadzono działalność informacyjną na temat roli i zadań PTFarm wśród łódzkich studentów farmacji.
 
Urszula Kurczewska - sekretarz Oddziału Łódzkiego PTFarm
Katedra i Zakład Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi