DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTFARM W LATACH 1997-2007

Działalność Sekcji Oddziału Łódzkiego PTFarm w latach 1997-2007
 
W oddziale działa pięć sekcji: aptek, historii farmacji, technologii farmaceutycznej i medycznej, kosmetologiczna i studencka „Młoda Farmacja”.
Sekcja Aptek
     Pracą Sekcji Aptek kieruje mgr Henryka Walczak. W posiedzeniach uczestniczy zwykle kilkadziesiąt osób, pracowników aptek, hurtowni i uczelni oraz liczne grono emerytowanych farmaceutów. W latach 1997-2007 na 67 spotkaniach sekcji wysłuchano 69 referatów.
     Prelegentami są zazwyczaj wykładowcy Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciele naukowi firm farmaceutycznych. Tematyka obejmuje najnowsze osiągnięcia nauk farmaceutycznych, kierunki rozwoju farmacji, nowoczesne metody poszukiwania leków, najnowsze leki, schorzenia cywilizacyjne, założenia opieki farmaceutycznej, interakcje i działania niepożądane leków, szczególnie bliską członkom PTFarm koncepcję „lifelong learning” i wiele innych spraw, tematów oraz problemów ważnych i interesujących dla farmaceutów. O atrakcyjności poruszanej tematyki może świadczyć fakt obecności wśród uczestników spotkań od lat tej samej grupy farmaceutów, szczególnie ciepło i aktywnie uczestniczących w życiu oddziału.
Sekcja Historii Farmacji
     Do 2004 r. przewodniczącą sekcji była dr Daniela Grodzicka, a od tego czasu jej pracami kieruje dr Katarzyna Hanisz. Sekcja integruje historyków farmacji oraz sympatyków tej dziedziny wiedzy z Łodzi i jej okolic. Inspiruje do podejmowania prac badaw­czych z zakresu historii farmacji, popularyzuje tradycje łódzkiego ap­tekarstwa i współczesne osiągnięcia łódzkiej farmacji.
     W latach 1997-2007 sekcja zorganizowała 56 posiedzeń naukowych, na których wygło­szono 57 referatów o tematyce historycznej. W posiedzeniach referatowych uczestniczyli stali członkowie sek­cji historii farmacji oraz farmaceuci ubiegający się o uzyskanie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, a także pracow­nicy aptek i hurtowni zdobywający, zgodnie z obowiązującymi przepi­sami, punkty edukacyjne.
     Członkowie zarządu sekcji brali udział w wielu zjazdach, sympo­zjach, konferencjach i in­nych imprezach naukowych o charakterze histo­rycznym w kraju i za granicą, ogłaszali swoje prace naukowe, po­pularno-naukowe, biogra­fie, sprawozdania, opracowania kronikarskie oraz recenzje na łamach krajowych czasopism i biuletynów farmaceutycznych. Kilka artykułów ukazało się w czasopismach zagranicznych, np. w niemieckim czasopi­śmie Apotheke und die Arzneiversorgung in Notzeiten (Stuttgart), Czasopiśmie Państwowego Uniwer­sytetu Medycznego w Grod­nie, Magazynie Litewskiej Medycyny i Farmacji (Wilno), Biuletynie Ro­syjskiej Akademii Nauk (Moskwa).
     Sekcja współpracowała z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Łódzkim Towarzystwem Naukowym, Pań­stwowym Uniwersytetem Medycznym i To­warzystwem Historyków Medycyny w Grodnie oraz z sekcjami historycznymi innych oddziałów PTFarm, m.in. w Białymstoku, Warszawie i Poznaniu. Od kilku lat ma też swojego przed­stawi­ciela (dr K. Hanisz) w Zarządzie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Ważnym zadaniem sekcji jest popularyzowanie tradycji naukowych i zawodowych łódz­kiego aptekarstwa, co realizowano poprzez udostępnianie zbiorów muzealnych Wydziału Farma­ceutycznego i prowadzenie odczytów dla młodzieży średnich szkół farmaceutycznych, udziela­nie wywiadów dziennikarzom łódzkich mediów (prasy, radia i telewizji) i wspieranie miejsco­wych aptekarzy w odtwarzania dziejów ich aptek.
     Prowadzono prace w zakresie muzealnictwa farmaceutycznego, czego przykładem może być pomoc w zorganizowaniu ekspozycji aptecznej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu i rozpo­wszechnianie wiedzy o łódzkich zbiorach w kraju i za granicą. Sekcja popularyzuje inicjatywę organizowania przez Ze­spół Sekcji Historii Far­ma­cji PTFarm i Instytut Historii Nauki PAN co­rocznych przeglądów najlepszych prac magister­skich z zakresu historii farmacji i czynnie w nich uczestniczy.
     Istotnym aspektem działalności sekcji było i nadal jest systema­tyczne rozwijanie akcji in­formacyjnej na temat roli i zadań Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wśród młodzieży akademickiej i młodych adeptów zawodu.
Sekcja Kosmetologiczna
       Sekcja kosmetologiczna, kierowana przez prof. dr hab. n. farm. Ryszarda Glinkę, działa od czerwca 2002 roku. W latach 2002-2007 zorganizowała19 posiedzeń referatowych.
     Członkowie sekcji są autorami prac z dziedziny kosmetologii, zamieszczanych w Polish Journal of Cosmetology (Biuletynie Kosmetologicznym, publikującym prace z dziedziny kosmetologii w języku polskim i angielskim) oraz w wielu innych czasopismach z zakresu medycyny, farmacji i kosmetologii. Działalność sekcji jest ściśle związana z jej specyfiką. Tematyka wygłaszanych referatów obejmowała m.in.: zastosowania w kosmetyce: hormonów, olejków eterycznych, pochodnych laktobionianowych oraz pochodnych choliny, współczesnych metod pielęgnacji i ochrony skóry, zapobiegania procesom starzenia się skóry.
Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej
      Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej Oddziału Łódzkiego PTFarm została powołana na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 5 marca 1998r. Funkcję przewodniczącego sekcji od chwili powstania pełni dr n. farm Jan Hołyński. Główną ideą sekcji jest stworzenie płaszczyzny współpracy naukowej Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi z firmami farmaceutycznymi oraz medycznymi Łodzi i regionu.
     W latach 1998 – 2007 sekcja zorganizowała 69 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 81 referatów. Tematyka dotyczyła m.in.: problemów farmacji przemysłowej, nowego prawa farmaceutycznego, polskiego i unijnego prawa własności przemysłowej, jakości i rejestracji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, multimedialnej informacji farmaceutycznej, metod poszukiwania nowych leków, przygotowania służby krwi na wypadek katastrof. Omawiano również nowoczesne farmaceutyki, kierunki rozwoju postaci leku, nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, monitorowanie niepożądanych działań leków, a także zasady prowadzenia marketingu i reklamy w przemyśle farmaceutycznym i aptece.
     W wyniku prowadzonej działalności sekcji pogłębiono współpracę zakładów naukowych UM w Łodzi (zwłaszcza Zakładu Biosyntezy Środków Leczniczych, Zakładu Farmacji Szpitalnej, Katedry Farmacji Stosowanej, Katedry Chemii Farmaceutycznej i Biochemii) z przedsiębiorstwami farmaceutycznymi Łodzi, regionu i Polski.
     Sekcja współpracuje również z Polskim Towarzystwem Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie oraz Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia MON, czego efektem są konferencje naukowo-szkoleniowe dla farmaceutów wojskowych i cywilnych. Przy współudziale Sekcji Technologii Farmaceutycznej i Medycznej zostały zorganizowane:
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów 99 (8-9.09.1999);
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na wydziałach farmaceutycznych (Celestynów, 6-8.09.2000);
Ogólnopolskie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe „Medycyna Ratunkowa i Medycyna Katastrof” (Łódź - 2001, 2002,2003; materiały konferencyjne wydane w postaci książkowej);
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny: „Postępy w medycynie ratunkowej w medycynie stanów nagłych i katastrof. Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych” (Celestynów, 13-16.11.2007).
     W latach 2002-2007 z inicjatywy i przy udziale Sekcji Technologii Farmaceutycznej i Medycznej Oddziału Łódzkiego i Sekcji Biotechnologii Farmaceutycznej przy Zarządzie Głównym PTFarm zorganizowane zostały ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe, związane tematycznie z prawnymi i organizacyjnymi aspektami produkcji oraz rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wykładowcami byli eksperci (m.in. z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Instytutu Leków) oraz pracownicy naukowi uczelni medycznych. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele firm farmaceutycznych i medycznych z całego kraju:
„Polscy Producenci Środków Farmaceutycznych i Medycznych przed wejściem Polski do Unii   Europejskiej (Kościelisko, 25-27.09. 2002);
„Polscy Wytwórcy Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej” (Kościelisko, 19-22.11.2003);
Forum Farmacji Przemysłowej( Kościelisko, 9-20.11.2004);
I Forum Farmacji Przemysłowej (Kościelisko, 19-22.05.2005). Forum, odbywające się pod patronatem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, stanowiące kontynuację poprzednich konferencji.
II Forum Farmacji Przemysłowej (Kościelisko, 28.09-01.10. 2006). Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
III Forum Farmacji Przemysłowej (Kościelisko, 20-22.09.2007) pod patronatem merytorycznym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wspólnie z wykładowcami UM w Łodzi Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej zorganizowała:
regionalną sesję naukową, przy współudziale Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi (08.06.2006);
spotkanie szkoleniowe dla farmaceutów „Postępy w naukach farmaceutycznych”, przy współudziale Zakładu Farmacji Szpitalnej UM w Łodzi (16.06.2007);
regionalną konferencję naukowo-informacyjną: „Lek roślinny” (21.06.2007).
     Ważnym aspektem pracy sekcji była organizacja spotkań jubileuszowych zakładów przemysłu farmaceutycznego Łodzi i regionu (Polon, Argon, EMO, Ichem, Aflopa, Polfa Łódź).
     Należy także podkreślić działalność publicystyczną członków sekcji, zarówno z zakresu naukowego, jak i kronikarskiego. Członkowie sekcji publikowali prace m.in. na łamach czasopisma PTFarm „Farmacji Polskiej”, były to m.in. sprawozdania autorstwa dr J. Hołyńskiego z uroczystości jubileuszowych 70-lecia Polfy Łódź, 80-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena Ewa, 50-lecia Spółdzielni Pracy Chemiczno-Farmaceutycznej Polon, czy jubileuszu 85-lecia dr hab. n. farm. Bazylego Leszczyłowskiego.
Sekcja Studencka „Młoda Farmacja”
     Sekcja „Młoda Farmacja” powstała przy Oddziale Łódzkim PTFarm w marcu 2004 r., a 21 października tegoż roku została wpisana do reje­stru organizacji studenckich UM w Łodzi. Pierw­szą przewodniczącą sek­cji została Anna Syska, następnie funkcję tę pełniła Joanna Su­dowska, a obecnie Bartosz Wasilewski. Od 2004 r. sekcją opiekuje się dr Katarzyna Hanisz.
         Łódzka „Młoda Farmacja” w pierwszym okresie swojego istnienia za priorytetowy kieru­nek działalności uznała nawiązanie kontaktów z fir­mami farmaceutycznymi i samorządem zawo­dowym w celu poszerzenia możli­wości znalezienia atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów farmacji. Pierwszym osiągnięciem sekcji w tym zakresie było zorgani­zowanie. fo­rum dyskusyjnego „Strategie rozwoju młodego farmaceuty” (4.05.2004 r.). Nawiązano także współpracę z portalem internetowym pracuj.pl – wydawcą biuletynu „Informator – kariera w branży”.
     Zapoczątkowano spotkania szkoleniowe dla studentów, doty­czące marketingu w aptece. Pierwsze z nich odbyło się podczas wspo­mnianego forum dyskusyjnego z udziałem prof. Henryka Mruka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W późniejszym czasie zorganizowano kilka in­nych tego rodzaju spotkań.
     W dniach 2-3.12.2004 r. przedstawicielki „Młodej Farmacji” wzięły udział w ogólnopol­skiej konferencji naukowo-szkoleniowej dla farmaceu­tów „Leki OTC - czy zawsze bezpieczne”, zorga­nizowanej na łódzkim Wy­dziale Farmaceutycznym. Podczas konferencji przedstawiły za­projekto­wane przez siebie plakaty i ulotki, dotyczące opieki farmaceutycznej i samoleczenia. Działalność w tym kierunku sekcja rozwinęła w 2005 r. przygotowując przy pomocy firmy US Pharmacia dalsze materiały dla pacjentów, informujące o niebezpieczeństwie związanym z nie­właściwym stosowa­niem oraz nadużywaniem leków. Ulotki te były rozdawane w aptekach na tere­nie całego woje­wództwa.
     W roku akademickim 2005/2006 „Młoda Farmacja” nawiązała współpracę ze Stu­denckim Towarzy­stwem Naukowym. W wyniku tej współpracy, członkowie sekcji uczestniczyli 31.03.2006 r. w XLIV Ogólnopolskiej i II Między­narodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Leka­rzy. Podczas konferencji zorganizowali własną sesję satelitarną, przedstawiając swoje cele statutowe, osiągnięcia i plany na przy­szłość.
Dużym osiągnięciem sekcji było zorganizowanie we współpracy z Inter­national Pharma­ceutical Students’ Federation (IPSF) wakacyjnych prak­tyk zagranicznych dla studentów – człon­ków łódzkiej „Młodej Farmacji”.Sekcja współpracuje z redakcjamiczasopism: „Gazeta Farmaceutyczna” i „Asklepios”. Ostatnio nawiązała również współpracę z wydawcą miesięcznika „Manager Apteki”, który zapewnił studentom możliwość publikowania prac naukowych i innych artyku­łów.
Na początku każdego roku akademickiego „Młoda Farmacja” organi­zuje spotkania integra­cyjne dla studentów rozpoczynających naukę oraz inne ze­brania informacyjne, np. o działalności kół na­ukowych na łódzkim Wy­dziale Farmaceutycznym. Bierze również udział w organizowaniu wydzia­łowych konkursów prac magisterskich.
Działalność szkoleniowo-turystyczna
Organizacją turystyki zajmuje się aktywnie komisja ds. turystyki, której przewodniczy mgr Barbara Kołudzka. W okresie 1997-2007 zorganizowano 13 wycieczek autokarowych, m.in. do Lwowa, Wilna, Berlina.
Katarzyna Hanisz, Urszula Kurczewska
Na podstawie opracowania wydanego z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Oddziału Łódzkiego PTFarm: „Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1997-2007” Katarzyna Hanisz, Urszula Kurczewska, PTFarm 2007