WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTFARM

 

o godz. 13.30 – w I terminie
o godz. 13.45 – w II terminie
w sali wykładowej nr 2
Gmachu Wydziału Farmaceutycznego
ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi
Porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Uczczenie pamięci Członków PTFarm, zmarłych w ostatniej kadencji.
  3. Powołanie komisji mandatowej, komisji wniosków i komisji skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału w ostatniej kadencji.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w ostatniej kadencji.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  7. Wybór nowych Władz Oddziału:
- wybór Zarządu : Prezesa i Członków
- wybór Komisji Rewizyjnej
- wybór delegatów (10) i ich zastępców na Walne Zgromadzenie Towarzystwa (2)
  1. Przerwa.
  2. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników.
10. Informacja o wyborze nowych Zarządów Sekcji Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Uprzejmie informujemy, ze czynne prawo wyborcze mają Członkowie Oddziału, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie