WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTFARM

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które odbędzie się w dniu 19 maja 2010 roku (środa).

o godz. 13.30 – w I terminie
o godz. 13.45 – w II terminie
w sali wykładowej nr 3,
Gmachu Wydziału Farmaceutycznego
ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi.
 
Porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Uczczenie pamięci Członków PTFarm, zmarłych w ostatniej kadencji.
  3. Powołanie komisji mandatowej, komisji wniosków i komisji skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału w ostatniej kadencji.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w ostatniej kadencji.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  7.  Wybór nowych Władz Oddziału:
 - wybór Zarządu : Prezesa i Członków
 - wybór Komisji Rewizyjnej
 - wybór delegatów (11) i ich zastępców na Walne
    Zgromadzenie Towarzystwa (3)
  1.  Przerwa.
  2.  Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników.
10. Informacja o wyborze nowych Zarządów Sekcji Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 
Uprzejmie informujemy, ze czynne prawo wyborcze mają Członkowie Oddziału, którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie.