DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO W ROKU 2009

Działalność Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 2009.
 
     W roku 2009 odbyło się 31 zebrań Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w tym 26  posiedzeń naukowo-szkoleniowych, 4 posiedzenia zarządu oddziału i jedno spotkanie o innym charakterze. Oddział współpracował  z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi, Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. W Eskulapie zamieszczono harmonogram posiedzeń naukowo-szkoleniowych Oddziału Łódzkiego PTFarm (Eskulap, informator aptekarski 1/2009).
     W oddziale działa pięć sekcji: aptek, historii farmacji, technologii farmaceutycznej i medycznej, kosmetologiczna i studencka „Młoda Farmacja”. Sekcja aptek, kierowana przez mgr Henrykę Walczak, zorganizowała w 2009 roku sześć posiedzeń naukowych, w tym jedno wspólnie z sekcją historii farmacji:
10.02.2009 r. - Rola kwasów omega-3 w profilaktyce i terapii – prelegent: Katarzyna Antoniak (Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi);
10.03.2009 r. - Interakcje leków u osób palących - prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak (kierownik Zakładu Farmacji Szpitalnej Katedry Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi);
14.04.2009 r. - Wybrane olejki eteryczne o działaniu przeciwbólowym -
mgr Marta Kozłowska (Zakład Środków Zapachowych Katedry Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi);
20.10.2009 r. - Nie tylko święci Kosma i Damian, czyli pod czyją opiekę oddają się farmaceuci, lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych -
dr n. farm. Katarzyna Hanisz (Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi) (posiedzenie organizowane z sekcją historii farmacji);
17.11.2009 r. - Prawoślazy Althaea L. źródłem cennych surowców leczniczych -
 prof. dr hab. n. farm. Jan Gudej, mgr farm. Aleksandra Owczarek (Zakład
Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi);
08.12.2009 r. - Co nowego w lekach przeciwnowotworowych? Nie tylko cisplatyna –
kompleksy metali w lecznictwie - dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz (kierownik
Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych Katedry Kosmetologii Wydziału
Farmaceutycznego UM w Łodzi).
          Działająca przy sekcji aptek komisja ds. turystyki (przewodnicząca mgr Barbara Kołudzka) zorganizowała dla farmaceutów wycieczkę autokarową do Leszna i Rydzyny (23.05.2009).
    Na posiedzeniach naukowych sekcji historii farmacji  kierowanej przez dr
 Katarzynę Hanisz przedstawiono cztery referaty o tematyce historycznej. Oprócz podanego wyżej, przygotowanego  z sekcją aptek, były to kolejno:
17.03.2009 r.- W dorzeczu Tybru, Nilu i Amazonki – o egzotycznych roślinach
leczniczych w łódzkiej Palmiarni - mgr farm. Katarzyna Antoniak (Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi);
21.04.2009 r. - Aptekarz z „Niedźwiedziem” – Karol Zawadzki - mgr farm. Stanisław Mucha;
15.12.2009 r. - Analiza programów nauczania studentów łódzkiego Wydziału Farmaceutycznego w latach 1945-2001 – dr n. farm. Marcin Możdżan (Katedra Historii Medycyny i Farmacji UM w Łodzi).
Sekcja współpracowała z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Członkowie sekcji publikowali na łamach czasopism farmaceutycznych prace naukowe, popularno-naukowe, biografie oraz sprawozdania.
Dr Katarzyna Hanisz sprawowała opiekę nad sekcją studencką „Młoda Farmacja”, działającą przy Oddziale Łódzkim PTFarm.
     Sekcja technologii farmaceutycznej i medycznej, kierowana przez dr Jana Hołyńskiego, zorganizowała w 2009 roku 9 posiedzeń naukowych.
Wygłoszono na nich następujące wykłady:
29.01.2009 r. - Wkład dystrybucji równoległej w bezpieczeństwo łańcucha dostaw produktów leczniczych. Przegląd regulacji prawnych oraz inicjatyw krajowych i międzynarodowych - dr Tomasz Dzitko (prezes Delfarma sp. z o.o.);
26.02.2009 r. - Inspekcja Sanitarna – nadzór nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu suplementów diety - mgr inż. Bożena Kaczmarczyk (kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi);
26.03.2009 r. - Status i rola suplementów diety - prof. dr hab. Iwona Wawer (wiceprezes KRSiO Warszawa);
23.04.2009 r. - Nadzór rynku wyrobów medycznych. Problem kwalifikacji wyrobów medycznych w świetle nadzoru rynku - mgr Andrzej Karczewicz (kierownik Nadzoru Rynku w Pionie Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych);
 28.05.2009 r. - Zasady oceny składu i klasyfikacji suplementów diety i środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w świetle prawa
polskiego i unijnego - mgr Agata Kołek (IŻŻ, Warszawa);
25.06.2009 r. - Zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczące wytwarzania – główne modyfikacje - mgr Daniel Gralak (dyrektor Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania GIF);
24.09.2009 r. - Wytwarzanie, obrót i rejestracja produktów z pogranicza w świetle prawa europejskiego - mgr Iwona Kowalczyk-Andrzejewska (prezes spółki Foodie);
29.10.2009 r. - Aspekty prawne wytwarzania suplementów diety – dr n. prawnych Dobrawa Biadun  (Główny Inspektorat Sanitarny);
26.11.2009 r. - Monitorowanie działań niepożądanych – nowelizacja prawa farmaceutycznego - dr n. farm. Agata Maciejczyk (Wydział Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
     Sekcja technologii farmaceutycznej i medycznej Oddziału Łódzkiego PTFarm zorganizowała Kongres Farmacji Przemysłowej „Rejestracja produktów leczniczych. Wyroby medyczne po 2009 roku” (Kościelisko,
1-4.10.2009). Przewodniczącym komitetu ds. organizacyjnych był dr Jan Hołyński, przewodniczącym komitetu ds. programowych – mgr Grzegorz Cessak. Obrady odbywały się pod patronatem merytorycznym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Patronat medialny sprawował „Lek w Polsce”. Kongres  stanowił kontynuację cyklu konferencji „Polscy wytwórcy produktów leczniczych i wyrobów medycznych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej”. Tematyka obejmowała m.in.: zagadnienia związane z wytwarzaniem, rejestracją, obrotem i bezpieczeństwem stosowania surowców i produktów leczniczych (surowce roślinne, produkty lecznicze roślinne, preparaty krwiopochodne), wyrobów medycznych oraz suplementów diety.
Sekcja technologiczna współpracuje  z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Łodzi, czego efektem była IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny Wojskowej:„Postępy w naukach farmaceutycznych i medycznych” (Celestynów, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, 6-8 maja 2009). Głównymi tematami poszczególnych sesji  konferencji były:
restrukturyzacja zestawów medycznych polowego zabezpieczenia medycznego w dziedzinie leczenia ran,
broń biologiczna, choroby zakaźne i szybka diagnostyka mikrobiologiczna,
krew, składniki krwi i płyny krwiozastępcze,
kulturowe i klimatyczne uwarunkowania żywienia – żywieniowa profilaktyka cywilizacyjnych chorób metabolicznych,
technologia środków leczniczych,
zarządzania  kryzysowe w wyniku zaistniałych stanów nagłych i katastrof, przechowywanie środków odurzających i psychotropowych.
Streszczenia wykładów zamieszczone będą w kwartalniku „Wojskowa Farmacja i Medycyna”, powstałym pod auspicjami Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Kwartalnik poświęcony jest zagadnieniom naukowym, społeczno-zawodowym i szkoleniowym w pionie Farmacji Wojskowej i Medycyny. Zarząd oddziału wspólnie z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego zorganizował posiedzenie wspomnieniowe – „Prof. dr Anna Szadowska – działalność naukowa, dydaktyczna i społeczna w dziedzinie medycyny i farmacji ” (19.05.2009).
Sekcja Młoda Farmacja – Łódź działała pod przewodnictwem studenta Bartosza Wasilewskiego. Sekcja zorganizowała dla studentów I roku Farmacji spotkanie informacyjne, dotyczące toku studiów i organizacji studenckich, serię spotkań  promujących Młodą Farmację oraz Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego dla przyszłych studentów farmacji.
Decyzją władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na posiedzeniach towarzystw naukowych mogą być przedstawiane tezy przygotowywanych prac doktorskich i habilitacyjnych. W roku 2009 na posiedzeniach Oddziału Łódzkiego PTFarm tezy przygotowywanych prac doktorskich przedstawili:
14.01.2009 - Pochodne 4-hydroksypiperydyny jako potencjalni, nieimidazolowi antagoniści receptora H3 - mgr inż. Iwona Masłowska-Lipowicz;
22.01.2009 – Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1958-2001 – mgr Marcin Możdżan;
23.01.2009 – Modyfikacja receptury postaci leku ze spazmolitycznym środkiem leczniczym, a polipragmazja – mgr Grzegorz Dołęga;
22.04.2009 – Badania składu chemicznego kwiatów i liści Trifolium repens L. Fabaceae  – mgr inż. Agnieszka Kicel;
06.05.2009 - Ogrody zielarskie na ziemiach polskich. Przemiany od średniowiecza do współczesności – mgr inż. Beata Romanowska;
27.05.2009 – Wpływ wybranych niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu z zawiesiny – mgr Marek Dąbrowa;
02.11.2009 – Ocena aktywności cytotoksycznej i zdolności do indukcji apoptozy in vitro nowego kompleksu platyny z 3-aminoflawonem – mgr Małgorzata Fabijańska.
Wspólnie z Oddziałem Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi przeprowadzono sesję plakatową dla farmaceutów specjalizujących się w farmacji aptecznej (17.11.2009).
Przedstawiciele oddziału uczestniczyli w pracach Rady Programowej ds. Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi, wchodzili w skład komisji przeprowadzających egzamin specjalizacyjny z zakresu farmacji aptecznej, a także prowadzili wykłady  w  ramach szkoleń specjalizacyjnych i ciągłych dla farmaceutów. 
 
Urszula Kurczewska - sekretarz Oddziału Łódzkiego PTFarm
Katedra i Zakład Biofarmacji
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi